Eksamensprojektet på hf enkeltfag (For kursister efter 2013-læreplan)

Kursisten vælger selv, om han/hun vil udarbejde eksamensprojektet alene eller i samarbejde med andre kursister. Eksamensprojektet omfatter to til tre fag og afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis.
HF-elever snakker
© Sven Jeppesen

Hvordan kan koblingen af de to eller tre fag give dig en viden, som fagene hver for sig ikke kunne give?

Alle fagkombinationer er i princippet mulige, og det er kursisten, der vælger fagkombination for eksamensprojektet.

Problemformulering

Problemformuleringen skal indeholde en angivelse af, hvilke fænomener eller aspekter af fænomener der skal undersøges, og den skal præcisere, hvordan det skal udmøntes i en konkret analyse. Findes der kilder og materiale til at undersøge problemformuleringen? Og kan der for eksempel foretages 2 empiriske undersøgelser/ eksperimenter/ tolkninger?

Det er ifølge læreplanen klart, at der skal være mere tværgående faglige krav, og disse kan omfatte såvel fagligt stof som metoder. Metoder skal primært forstås som fremgangsmåder.

Problemformuleringen kan dog også indeholde fagspecifikke krav, og der er intet til hinder for, at fokus i problemformuleringen lægges mere på det ene end på det andet/de andre fag, uden at det flerfaglige perspektiv mistes. 

Synopsis

2-3 sider. Den indeholder:

  1. Titel på emne og angivelse af de indgående fag
  2. problemformulering
  3. oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med
  4. en præcisering af projektets konklusioner
  5. oversigt over, hvilke metoder der er anvendt i arbejdet
  6. en konklusion, herunder eventuelt formulering af spørgsmål til videre arbejde
  7. en oversigt over anvendte kilder.

En synopsis kan karakteriseres som en tekst, der ikke kan stå alene, men forudsætter en senere uddybning i en mundtlig præsentation og efterfølgende dialog. Synopsen udgør med andre ord ikke en fuldstændig besvarelse af opgaven. Synopsen er karakteriseret ved - i modsætning til traditionelle opgavebesvarelser - at være åben for uddybninger og tilføjelser, og den indeholder momenter, som lægger op til dialog.

Synopsen tjener desuden til at strukturere den efterfølgende mundtlige fremlæggelse, og synopsen fungerer herved som ”et talepapir”, der hjælper til at fastholde den røde tråd i fremlæggelsen.

De metoder, der er anvendt til at undersøge og belyse problemformuleringen, anføres. Det kan være litteraturstudier og/eller indsamling af data (eksperimenter, observationer, interview, spørgeskema). Metodedelen bør også indeholde overvejelser over valg/fravalg af materiale. Med metode menes der primært, hvilke fremgangsmåder der er anvendt.

Konklusionen resumerer kort besvarelsen. Den bør normalt angive hovedresultaterne af arbejdet samt gøre rede for, hvilket belæg der er for dem. Konklusionen kan stille spørgsmål til et videre arbejde med emnet eller til flere undersøgelser af området.

Der skal endvidere være en præcis oversigt over de kilder og det materiale, der er anvendt til arbejdet med emnet, således at det klart fremgår, hvad der er brugt, og hvor det er tilgængeligt. 

Relaterede links

Hent læreplan og læs vejledningen - så ved du, hvad der kræves af dig.

Emneord