I giovani

Forløb med forslag og ideer til, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen i mundtlig emnelæsning med fokus på de nye områder i læreplanen. Materialer og øvelser er valgt og udarbejdet således, at områder som interkulturel kommunikativ kompetence, innovation, digitalisering og fagligt samarbejde alle kan udfoldes i emnet. Omfang: ca 10 moduler.

Forløbet er leveret af fagkonsulenten for faget.

 

Målgruppe  

Dette forløb er primært tiltænkt en 2g italiensk Begynder, men kan også bruges i 3g med små justeringer og udvidelser. Hvis der er tale om en 3g, kan man med fordel kigge på det sekundære materiale, som er listet op efter det primære. Man kan selvfølgelig også læse størstedelen af emnet i 2g med vægt på et lidt mere enkelt materiale og så gribe fat i emnet igen i 3g, hvor den lidt sværere litteratur kan komme i spil.

Om materialet

Emnet “I giovani” er et bredt emne, som kan indsnævres og foldes ud alt efter, hvor man som lærer ønsker at lægge fokus. Det er også et emne, som eleverne kan relatere til og trække på egen viden. Materialet er udvalgt således, at så mange litterære genrer som muligt er repræsenteret for på den måde at belyse emnet både ud fra forskellige genrer men også ud fra forskellige indholdsmæssige vinkler.

   

Kernematerialer  

 

Sekundært materiale til inspiration

 • Concita de Gregorio: Cosa pensano le ragazze, Einaudi
 • Ulla Lind: Un giorno importante, Giuseppe De Caro, 17 anni, systime 2002 og andre historier
 • Alessandra Arachi: Briciole, 1994 (uddrag)
 • Hanne Rahbeck og Sanne Knudsen: Cannibali ed altri, kaleidoscope
 • L’ultimo bacio (film + manuskript)
 • STX eksamensopgave, juni 2017: Tinder 

 

Planlægning/overvejelser

Et mundtligt forløb bør bygges op med et helt klart formål for forløbet, men også for hver time. Det gøres bedst ved, at man fra starten af har et overblik over hvilke tekster og materialer, man ønsker at bruge og endda også har en idé om hvilken tekst, der skal bruges til eksamen.

Herefter kan man indtænke hvilke kompetencer, der skal trænes, og hvilke der kan indgå fuldt ud eller kun delvist.

Når man starter op på et nyt emne, er det altid godt at benytte sig af før-læsning. Med før-læsning menes der, at eleverne spores ind på emnet enten ved hjælp af gloseøvelser, billeder eller andet materialet. Således opbygges der nyt ordforråd og forhåndskendskab til emnet, som gør det lettere for eleven bagefter at beskæftige sig med kernematerialet. Før-læsning kan bruges før emnet påbegyndes men også med fordel før de enkelte materialer.

Ligeledes er efter-læsning vigtigt. Materialet  skal rundes af, så de faglige pointer og nyerhvervede kompetencer står klart for eleven. Det kan gøres i fællesskab men også i grupper og ved hjælp af forskellige elektroniske værktøjer som googledocs og f.eks padlet.

 

 

 

Interkulturel kommunikativ kompetence 

Interkulturel kommunikativ kompetence dækker over viden om en anden kultur, såvel ligheder som forskelle. Eleven skal kunne tale om denne kultur og også være i stand til at begå sig sprogligt og socialt i mødet med denne kultur.

I klasselokalet kan denne kompetence trænes ved, at eleven observerer billeder, tekster, film o.a. og beskriver, hvad de oplever. Herefter følger der en sammenligning med egen kultur og en refleksion over forskellene ift egen kultur, og over hvordan man agerer i mødet med kulturen.

I et alment og bredt emne som I giovani har eleven allerede ved begyndelsen af forløbet et vist kendskab til emnet unge i Italien, idet de forskellige begyndersystemer har haft fokus på det i diverse tekster. Her er det vigtigt at man som lærer har været med til at synliggøre ligheder og forskelle, fx hilse-former i henholdsvis Danmark og Italien, omgangstonen (De/du-form), traditioner osv.

Dette kendskab genaktiveres i 2g allerede i før-læsningsøvelserne og udbygges herefter undervejs i forløbet.

I materialet vil det være muligt at træne den interkulturelle kompetence i kortfilmen Giganti, som lægger op til en sammenligning med såvel Norditalien som med Danmark og i teksten Rebecca, hvor der mere generelt kan snakkes om at være ung i Italien og i Danmark.

 

Læs mere Vis mindre

Innovation

Innovation betyder at skabe noget, der har værdi for andre, dvs. øge eksisterende viden, skabe ny viden og udvikle nyt materiale i konteksten.

Innovation kan indgå alene i faget italiensk men selvfølgelig også i samspil med andre fag. I faget italiensk kunne det være at udvikle undervisningsmateriale som fx. grammatikøvelser, nye temaer, udarbejdning af fx brochure og folder o.a. til klassekammerater, andre årgange/klassetrin eller som brobygning til folkeskolen.

I materialet vil det være muligt at træne den innovative kompetence i teksten Ginevra, hvor eleverne selv skal lave øvelser og i arbejdet med planchen/folderen eller filmen, som eleverne selv producerer.

 

Læs mere Vis mindre

Digitalisering 

Undervejs i arbejdet med et forløb anvendes der forskellige typer digitale værktøjer for at støtte elevernes såvel aktive som passive sprogindlæring.

Gloseindlæring er et vigtigt omdrejningspunkt i ethvert forløb, som bruges både i opstarten og i selve arbejdet med materialet. Det gør sig også gældende for forløbet I giovani. Her er der anvendt forskellige digitale værktøjer bl.a for at skabe variation. LIgeledes vil lytteøvelse på forskellige vis blive trænet med digitale værktøjer.

Desuden skal eleverne producere en poster/ folder eller en lille film, hvor de anvender forskellige elektroniske værktøjer i opsætningen men også søger efter materiale og informationer på internettet. Her kan læreren med fordel tale om informationssøgning og udvælgelse af kilder.

Elektroniske værktøjer og informationssøgning indgår i det udarbejdede materiale.

 

Læs mere Vis mindre

Samspil med andre fag

Med et forløb som I giovani lægges der op til samspil med en række andre fag:

1. Sprogfag som engelsk, tysk, fransk og dansk kan nemt indgå i et samarbejde med om emnet. Her kunne man forestille sig en fælles opsamling i form af plancher, små film eller en padlet, hvor facts om unge fra de respektive lande eller Danmark kunne samles. Ud over det faglige samspil trænes også den interkulturelle kommunikativ kompetence, digitalisering og også innovation. Et sådant forløb kan ligge tidligt i gymnasieforløbet idet ikke alt materialet nødvendigvis læses på målsproget. 

2. Samfundsfag og italiensk kan ligeledes let samarbejde. Her vil man bl.a. kunne undersøge unges arbejdsforhold og økonomi samt de unges engagement i det politiske og sociale liv.

3. I forløbet I giovani kan italiensk endvidere samarbejde med psykologi. Dette kræver dog, at der suppleres med tekster omhandlende fx de unges syn på kroppen, reklamer osv. Fra det sekundære materiale kan her anvendes teksten Briciole af Alessandra Arrachi, som handler om en piges kamp mod anorexi.

 

 

 

 

 

 

Læs mere Vis mindre

Forløbsmetro  

Forløbet I giovani anslås at vare ca. 10 moduler, men det kan selvfølgelig variere ud fra, hvor mange minutter modulet varer og holdets niveau.

 

Modul 1-2

Materiale: Rebecca

Vi starter forløbet op med en generel snak om det at være ung i Italien og i Danmark. Snakken kan starte i små grupper/par og senere foldes ud i plenum, evt. noter på tavlen. Det vigtige her er at alle får sagt noget, så hvis læreren vurderer at snakken skal foregå på dansk er det fint. Eventuelle nøgleord kan så skrives på italiensk på tavlen.

Før-læsning. Centrale sætninger fra teksten er listet op og ord i hver sætning er markeret med fed. Disse ord er oversat til dansk i cirklen ovenover og det er nu eleven selv, da finder ud hvilket dansk ord som passer med hvilken sætning på italiensk. Til slut skrives der sætninger med de udvalgte ord for således at automatisere dem men også bruge dem i eget sprog.

På den måde stifter eleven kendskab med centrale sætninger fra teksten og har nu et bedre grundlag for at forstå teksten, når den læses i sin helhed.

Teksten læses i grupper/par eller individuelt

 

Efter-læsning. Eleverne besvarer Vero/falso, som er en form for kontrol af forståelse. Hver gang svaret er falso, bedes eleverne svare, hvad vero så er. På den måde tjekkes tekstforståelse og mere spontan tale på en gang.

 

Dialog. Eleverne sættes sammen i par og skal lave en kort dialog. Den ene skal være Rebecca, som ringer til en veninde/ven og den anden veninden/vennen, som forsøger at hjælpe. Eleverne bedes om at huske hilse-former, både i starten og til sidst i dialogen. Endelig sendes dialogen til læreren, som lytter igennem og giver feedback. En god idé her at at afspille et par af dialogerne i klassen dels for at træne lytte/forstå men også for at vise, hvordan opgaven kan løses på forskellige vis.

 

 

Modul 3

Materiale: Coez: Faccio un casino (sang)

Indlæring af nye gloser. Eleverne træner nye gloser på quizlet, enten kan det være lektie, men ellers gøres det i starten af timen. Derefter lytter vi til sangen og ser video på youtube.

1. Individuelt arbejde: Eleverne lytter nu selv til sangen og noterer de ord ned, som han/hun ikke forstår. Herefter inddeles eleverne i grupper, og de sammenligner nu de ord, som de har skrevet ned. Hvis ingen af eleverne har forstået et bestemt ord, slås det op i ordbogen. Eleverne går nu tilbage og lytter selv til sangen igen, denne gang med tekst forsynet med gloser. 

2. Gruppearbejde. Eleverne fortæller nu hinanden på dansk, hvad sangen handler om.

3. Individuelt arbejde: Eleverne noterer selv 5 ord ned fra sangen, som er vigtige i forhold det at være ung.

4. Gruppearbejde: eleverne fremlægger deres ord for hinanden og forklarer, hvorfor de har valgt netop dem.

   

  

Modul 4-5

Materiale: Ginevra

Eleverne har hjemme læst teksten. Timen startes op med en kahoot, hvor elevernes tekstforståelse kontrolleres.

Eleverne inddeles i grupper, og de laver nu selv øvelser til teksten. Øvelserne skal indgå i stationsundervisning i det efterfølgende modul. Varighed af hver øvelse: maks. 10 min. Grupperne har mulighed for at melde sig på følgende øvelser, således at der efter endt time er en øvelse af hver.

 

 1. billedøvelse
 2. grammatikøvelse
 3. tekstforståelse
 4. lytteøvelse
 5. dialogøvelse
 6. osv.

 

Det er lærerens opgave at gennemse de forskellige øvelser og placere dem i en fornuftig rækkefølge ift. stationsundervisningen i det efterfølgende modul.

 

Efterfølgende modul: 

Eleverne får udleveret et ark, hvor de skal skrive svarene ned på de forskellige øvelser. Herefter går de rundt i grupper og løser opgaverne. Til sidst i timen kan læreren vælge at samle fælles op på nogle af øvelserne mens andre afleveres til kontrol af læreren eller af den gruppe, som har lavet øvelsen.

 

 

Modul 6-7

Materiale: Giganti (kortfilm)

Før-læsning: Eleverne besvarer i par fire spørgsmål, som åbner op for forståelse af filmens univers. Der skal bl.a. tales om de stereotyper, eleverne har om Italien, og således trænes såvel mundtlig sprogfærdighed som interkulturel kommunikativ kompetence.

Filmen: eleverne ser filmen.

Efterbehandling: Eleverne sætter sætninger om hovedpersonen i kronologisk rækkefølge og besvarer spørgsmål. Herefter følger en sand/falsk og en klarlægning af filmens temaer.

Skriftlig opgave:  eleverne skal skrive en mail. Eleven vælger selv, om han/hun vil være hovedpersonen fra filmen eller hovedpersonens veninde. Mailen skrives til en ven/veninde fra Norditalien. I mailen skal eleven fortælle om, hvad han/hun ikke forstår, det som han/hun stadig oplever, om ængstelser og forhåbninger for fremtiden. Mailen skal være min. 150 ord.

Det foreslås, at den skriftlige opgave påbegyndes i timen og afsluttes derhjemme.

 

 

 

Modul 8-10

Materiale: Folder

I forløbets to sidste moduler skal der samles op på det, som eleverne har lært undervejs. Ideen er, at eleverne selv producerer en folder, som har fx. en italiensk udvekslingsstudent i Danmark som modtager (jf. innovativ kompetence). Folderen skal præsentere danske unge og deres liv med udgangspunkt i det materiale, som de har læst og set om italienske unge (jf. kommunikativ kulturel kompetence).

 

1. Eleverne deles ind på hold, som tager sig af følgende emner:

 1. skole
 2. familie
 3. fritid
 4. venner
 5. osv.

 

2. Eleverne skriver nu små tekster på italiensk, som sættes op med egne billeder og printes i en folder. Eleverne sparrer med hinanden om såvel indhold som det sproglige, og læreren hjælper og retter. Målet er dog ikke skriftlig korrekthed men det at formidle nogenlunde frit på italiensk. Folderen præsenteres for de øvrige på holdet, eller hvis der forefindes en venskabsklasse i Italien sendes materialet derned.

 

 

 

 

 

Emneord