Erhvervscase (SO2) på hhx

Inspiration til at tilrettelægge SO2 med fokus på erhvervscase. I materialerne indgår et kursus i informationsindsamling, et kursus i synopsis og refleksion over casearbejde samt to hele cases. Forløbet indeholder et paradigmatisk eksempel og skal illustrere, hvordan progression og sammenhæng igennem studieområdet kan formidles til eleverne.
Studerende

Hvad skal man lære i SO2?

Oversigt og forklaring af de faglige mål i forhold til begreber fra undervisningen

Faglige mål

Anvende teori og metode fra studieområdets fag

Betyder i SO2

Teorier og modeller fra afsætning og virksomhedsøkonomi, den problemorienterede arbejdsform omfattende virksomhedens kritiske Succesfaktorer, udfordringer og handlingsforslag

Faglige mål

Analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag

Betyder i SO2

Modeller fra afsætning og virksomhedsøkonomi

Faglige mål

Anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt

Betyder i SO2

Casemetoden, notater, informationssøgning, tilrettelægge en arbejdsproces

Faglige mål

Reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger

Betyder i SO2

Forholde sig kritisk til den metode, der er anvendt. Hvordan bidrager de to fag i SO2?

Faglige mål

Søge og behandle relevant faglig information

Betyder i SO2

Søge, behandle og vurdere kvantitative og kvalitative data om virksomheden og dens omverden 

Faglige mål

Anvende it på en måde, der understøtter opfyldelsen af de faglige mål

Betyder i SO2

Informationssøgning, databehandling og præsentation

Faglige mål

Strukturere og formidle fagligt stof mundtligt og skriftligt

Betyder i SO2

Synopsis Præsentation såvel mundtligt som grafisk

Case - Mathias og Louise på 2. år

Louise og Mathias er godt i gang med 2. år på hhx og har næsten glemt, hvad studieområdet er, men ved juletid begynder SO2, hvor fagene afsætning og virksomhedsøkonomi er i spil i cases om konkrete virksomheder. De ved, at forløbet afsluttes med en eksamen i grupper til sommer, hvis de bliver udtrukket. Ved eksamen fremlægges en synopsis som grupperne har udarbejdet, og på den måde minder denne prøveform en del om den interne prøve, som eleverne gennemførte sidste sommer i SO1.

Kobling - SO1 og SO2

Samarbejdet mellem fagene afsætning og virksomhedsøkonomi trækker tråde tilbage til især det erhvervsøkonomiske område i SO1, men eleverne kan også bruge studietekniske erfaringer fra de to andre områder.

Det erhvervsøkonomiske område var det allerførste SO-forløb Mathias og Louise lavede, men de har jo haft undervisning i de to fag lige siden og er efterhånden blevet fortrolige med dem. Da de ved indledningen til SO2 i klassen kigger på deres produkter fra det erhvervsøkonomiske område igen, bliver de overraskede over, hvor tydeligt det er, at de har lært rigtig meget siden – både fagligt og studieteknisk. Lærerne fortæller, at eleverne denne gang skal arbejde mere selvstændigt og på højere taksonomiske niveauer, de skal arbejde med casemetoden og i grupper igennem flere afgrænsede forløb i løbet af fjerde semester.

Kursusforløb i metode, integreret med casearbejde

Det er komplekst at styre en erhvervscaseproces: Information skal samles og sorteres, virksomhedens situation (kritiske succesfaktorer) og dens udfordringer skal analyseres ved hjælp af erhvervsøkonomiske metoder, der skal opstilles handlingsforslag for virksomheden, konsekvenserne af disse forslag skal vurderes, og så skal det hele formidles.

Eleverne begynder derfor SO2 med et todages kursus om, hvad det vil sige at arbejde med erhvervsøkonomisk metode og casemetoden. Mathias og Louise opdager, at disse metoder i høj grad rummer de modeller og fremgangsmåder, som de allerede kender fra undervisningen i afsætning og virksomhedsøkonomi, og de begynder at forstå, at øvelserne i den daglige undervisning egentlig kan ses som arbejdet med enkelte faser i en proces .

Eleverne arbejder med casemetodens første faser (virksomhedsportræt, kritiske succesfaktorer, udfordringer og handlingsforslag) ud fra et konkret virksomhedseksempel. De skriver et notat om deres resultater, og derefter sammenligner de deres eget arbejde med en udleveret synopsis om samme virksomhed. Her får de en fornemmelse af styrker og svagheder i erhvervscase-synopsen.

Kursus i informationsindsamling

Efter de første SO2-temadage fortsætter den daglige undervisning som sædvanligt, men i erhvervscasefagene er der særligt fokus på informationsindsamling, hvor eleverne præsenteres for forskellige databaser og hjemmesider, der er relevante i erhvervscasearbejdet, og hvordan informationer herfra behandles. Også i andre fag indlægges elementer, der træner informationssøgning og –behandling og dokumentation.

Kursus i synopsis og refleksion over casearbejde

Næste tredages SO2-forløb bygger videre på elevernes tankegangskompetence, modelleringskompetence og databehandlingskompetence. Eleverne introduceres nu til den erhvervsøkonomiske synopsis, som skal være produktet af disse dages casearbejde.

Igen arbejdes i grupper med en konkret virksomhed, men denne gang med alle faser i casemetoden, dog med fokus på analysefasen (kritiske succesfaktorer, udfordringer og handlingsforslag). Herved træner eleverne udover casemetoden de økonomiske fags problembehandlingskompetence og ræsonnementskompetence. 

To hele caseforløb

I løbet af foråret arbejder Louise og Mathias to gange med temadage, hvor alle casefaserne, de erhvervsøkonomiske metoder, kompetencer og synopsis trænes og afsluttes med en præsentation for lærerne, hvor eleverne skal argumentere for deres anbefalinger til virksomheden. Herefter er de klar til den første eksamen i studieområdet – hvis de altså bliver udtrukket.

Eksamen i SO2

Da eksamensplanen offentliggøres i maj, viser det sig, at Mathias ikke skal op i SO2, så forløbet er afsluttet for hans vedkommende.

En case og 48-timer

Louise og hendes gruppe er derimod udtrukket, så nu venter 48 timers arbejde med en centralt stillet case. Gruppen er efterhånden blevet erfarne med de forskellige faser i casen og synopsen, og fra den feedback de har fået ved deres tidligere fremlæggelser, ved de også, at det gælder om at præsentere sine resultater med klare og gennemtænkte argumenter (ræsonnementskompetence og kommunikationskompetence).

Synopsen

De har også lært, at synopsen skal være et koncentrat af hele casearbejdet, hvor de vigtigste pointer udfoldes til eksamen, da man her alene bedømmes på den mundtlige præsentation.

Louise og hendes gruppe oplever nogle intensive døgn forud for eksamen, fordi alle faserne i casearbejdet skal være gennemarbejdede, og de skal være klar til at argumentere for de erhvervsøkonomiske metoder, de har brugt. 

SO2 - Pointer og kompetencer

Uanset om eleverne har været igennem SO2-eksamen har de lært følgende i denne del af studieområdet:

  • Casemetoden. Bevidsthed om erhvervsøkonomisk metode
  • At analysere en virksomhed – de kritiske succesfaktorer
  • At indsamle og behandle information af relevans for virksomheds- og brancheanalyser
  • At arbejde videre med genrerne økonomisk notat og synopsis
  • At planlægge en caseproces i grupper
  • Formidle og argumentere mundtligt for erhvervsøkonomiske resultater
  • Træne erhvervsøkonomisk skriftlighed