Evaluering af Brug for alle unges vejledningsindsats 2015-2018

Opgaven med at styrke ikke-uddannelsesparate unges uddannelsesparathed er både en pædagogisk opgave og en samarbejdsopgave. Det viser evalueringen af satspuljeprojektet Brug for alle unge, som Epinion, Pluss Leadership og Center for Ungdomsforskning har udarbejdet.

Formål

Evalueringen af BFAU’s arbejde har til formål at evaluere udbyttet af projektet for de to målgrupper: de ikke-uddannelsesparate unge og UU-vejlederne.

Hovedpointer

Brug for alle unge har i perioden 2015-2018 arbejdet sammen med 24 UU-centre om at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge og derved bidrage til, at flere unge får lige muligheder for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Ni UU-centre har arbejdet med aktuelle udfordringer med ikke-uddannelsesparate unge, der har krævet en hurtig indsats. 15 UU-centre har afprøvet udvalgte erfaringsbaserede metoder for vejledning af de ikke-uddannelsesparate unge. UU-vejlederne har deltaget i forskningscirkler og har efterfølgende afprøvet de konkrete metoder og indsatser, der er kommet ud af forskningscirklerne.

 

Evalueringen peger på fire overordnede fund

  1. Vejlederne har fået et kompetenceløft. Vejlederne har arbejdet med nye teorier og metoder på området, har udviklet deres egne indsatser med udgangspunkt i de unges behov i netop deres område, og har gennem nye former for samarbejde med skoler og eksterne aktører tilføjet nye facetter til deres rolle som vejleder.
  2. Den anvendte kompetenceudviklingsmetode i projektet har i høj grad understøttet udviklingen af UU-vejledernes vejledningskompetencer samt forankringen af indsatserne i de enkelte centre. Dette gælder særligt anvendelse af forskningscirkler som metode, hvor vejlederne har haft mulighed for sammen at drøfte fælles problemstillinger, vejledningstilgange og konkrete metoder og værktøjer.
  3. Indsatserne i BFAU har bidraget til at styrke de unges oplevelse af egne personlige, faglige og sociale kompetencer. De unges udbytte hænger i høj grad sammen med den pædagogiske indsats, som UU-vejlederne og andre involverede faggrupper bidrager med gennem indsatserne.
  4. De indsatser, der aktivt har inddraget samarbejdspartnere uden for UU (eksempelvis lærere), men også PPR eller boligsociale aktører, har skabt et fælles sprog og en fælles retning, som ikke har været til stede i samme grad tidligere.

Perspektivering

Det tværfaglige og helhedsorienterede samarbejde står centralt i relation til den sammenhængende kommunale ungeindsats, der fra den 1. august 2019 skal varetage UU’s opgave med at vejlede unge under 25 år om uddannelse- og jobmuligheder. Erfaringerne fra BFAU’s indsats og evalueringsrapporten kan direkte bruges som inspiration. Evalueringen indeholder for eksempel otte anbefalinger til arbejdet med ikke-uddannelsesparate unge samt konkrete erfaringer, udfordringer og anbefalinger fra projekterne. 

Faktaoplysninger

Evalueringen af udarbejdet af Epinion, Pluss Leadership og Center for Ungdomsforskning og udgivet i 2018.

Evalueringen belyser udbyttet af Brug for alle unges vejledningsindsatser for de ikke-uddannelsesparate unge og vejlederne.