Evolution - Lær om de evolutionære mekanismer

Her får eleverne gennem små utrolige eksempler fra naturen den begyndende forståelse af evolutionen.

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. I denne aktivitet arbejder eleverne med de grundlæggende mekanismer inden for evolution – dels ved at formidle kendte evolutionshistorier for hinanden – og dels ved selv at lave bud på evolutionshistorier.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan anvende nøglebegreberne indenfor evolution: fødselsoverskud, konkurrence, tilpasning, mutation, variation, isolation og selektion

 

Undervisningsaktivitet

Denne aktivitet er velegnet som en indledende tilgang til evolutionsbegrebet og bør senere suppleres med mere dybdeviden indenfor evolutionsteorien. Her er fokus lagt på de grundlæggende mekanismer samt fortællinger, der kan bruges både til at fange elevernes opmærksomhed og understøtte nøglebegreberne.

Arbejdsformen er bygget op, så det er elevernes egen mundtlighed, som er i spil.

Der er rig mulighed for at undervisningsdifferentiere, da eleverne har mulighed for at byde ind med deres egen viden på området, og dermed tager udgangspunkt i deres forhåndsviden.

Eleverne bør have adgang til Internettet, alternativt kan alle tekster (se relaterede links) printes ud på forhånd.

Aktiviteten har en varighed af 1-2 lektioner.

Hvad gør læreren?

Læreren starter med at fortælle eleverne om de syv grundlæggende mekanismer indenfor evolution: fødselsoverskud, konkurrence, tilpasning, mutation, variation, isolation og selektion:

Fødselsoverskud: at der bliver født flere unger end der umiddelbart er ”brug for”

Konkurrence: ved konkurrence mellem dyrene (planterne) vil de, der klarer sig bedst få flest unger og overleve længe nok til selv at få unger.

Tilpasning: de dyr, der er bedst til at tilpasse sig et bestemt miljø, klarer sig bedst

Mutation: forandringer i generne, som kan give konkurrencemæssige fordele og kan nedarves til afkom

Variation: opstår, når der sker små ufrivillige ændringer i generne - også kaldet mutationer. 

Isolation: dyr (planter), som af forskellige årsager er blevet isoleret fra deres stamform, og i deres ”nye” omgivelser har udviklet sig til en ny art

Selektion: de individer der klarer sig bedst ”udvælges”, idet de andre dør eller får færre unger

Læreren supplerer evt. med flere eksempler, hvis eleverne har svært ved det.

Hvad gør eleverne

Eleverne kommer med bud på, hvordan man kan se disse mekanismer ved forskellige arter

Hvad gør læreren?

Læreren inddeler eleverne i par og fordeler dem på de (vilde) evolutionshistorier, der ligger på evolution.dk. Se også under relaterede links.

Hvad gør eleverne

Eleverne forbereder sig til at kunne fortælle ”deres” historie for resten af klassen.

Hvad gør læreren?

Hvad gør eleverne

Eleverne fortæller på skift deres evolutionshistorie for resten af klassen. Det drøftes i fællesskab, hvilke af evolutionsprincipperne der har været i spil.

Hvad gør læreren?

Læreren vejleder eleverne i arbejdet.

Hvad gør eleverne

Eleverne vælger nu i par selvstændigt et dyr og forsøger på at fortælle dets evolutionshistorie.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan anvende nøglebegreberne indenfor evolution: fødselsoverskud, konkurrence, tilpasning, mutation, variation, isolation og selektion

Tegn på læring

  1. Eleven fortæller om nøglebegreberne indenfor evolution: fødselsoverskud, konkurrence, tilpasning, mutation, (variation, isolation) og selektion
  2. Eleven beskriver nøglebegreberne ud fra eksempler på evolution
  3. Eleven fortæller om nøglebegreberne i deres egne forslag til evolutionshistorier

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i. I denne aktivitet kan tegnene på læring observeres, når eleverne fortæller om ”deres dyrs” evolutionshistorie. Denne historie kan evt. suppleres med tegninger og/ eller skriftlige forklaringer.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Modellering (obligatorisk)
Evolution (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan med modeller forklare arters udvikling over tid (vejledende mål)
Eleven har viden om grundlæggende evolutionære mekanismer (vejledende mål)

Relaterede links

Her kan de "vilde" evolutionshistorier findes, samt en masse andre spændende ting omkring evolution.