Fællesfagligt fokusområde: "Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget"

Eleverne undersøger dansk landbrugs påvirkning af naturgrundlaget, samt hvilke muligheder der er for bæredygtig produktion.

Formål

tegning af traktor på mark

Formålet med forløbet er, at eleverne får en forståelse af, hvordan samspillet mellem landbruget og naturgrundlaget er, og hvilke konsekvenser forskellige dyrkningsmetoder kan have både for miljøet og for økonomien.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Forløbet er målrettet 7. årgang, men vil også kunne anvendes både i 8. og 9. klasse, hvor man dog bør arbejde på et højere fagligt niveau. Forløbet forventes at have et omfang på 4-6 uger med anvendelse af alle de naturfaglige undervisningstimer.

Forløbet kan optimeres ved at arbejde med problemstillingen sammenhængende i en temauge eller på fagdage. Der bør afsættes tid til besøg på landbrug, samt besøg ved vandhul/sø.

 

Planlægning (4)

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne elevforudsætninger, læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Modulet introduceres med fokus på elevforudsætninger: Hvad eleverne bør kunne og vide, inden forløbet påbegyndes.
Herefter struktureres forløbet med de fire øvrige overordnede moduler: Læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Læs indholdsvejledningen for en mere uddybende indføring i selve indholdsområderne.

Gennemførelse (1)

Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Evaluering (1)

Lærer og elever evaluerer forløbet.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Perspektivering (obligatorisk)
Anvendelse af naturgrundlaget (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan sammenligne konventionelle og økologiske produktionsformer (vejledende mål)
Eleven har viden om dyrkningsformers afhængighed af og indflydelse på naturgrundlaget (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion (vejledende mål)
Eleven har viden om principper for bæredygtig produktion (vejledende mål)
Fysik/kemi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan analysere dele af stofkredsløb (vejledende mål)
Eleven har viden om carbons og nitrogens kredsløb (vejledende mål)
Perspektivering (obligatorisk)
Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af klima og økosystemer (vejledende mål)
Eleven har viden om samfundets brug og udledning af stoffer (vejledende mål)
Geografi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk )
Naturgrundlag og levevilkår (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for produktionsforhold (vejledende mål)
Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion (vejledende mål)
Perspektivering (obligatorisk)
Naturgrundlag og levevilkår (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse (vejledende mål)
Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål)