Fællesfagligt fokusområde: "Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget"

Eleverne undersøger dansk landbrugs påvirkning af naturgrundlaget, samt hvilke muligheder der er for bæredygtig produktion.

Formål

tegning af traktor på mark

Formålet med forløbet er, at eleverne får en forståelse af, hvordan samspillet mellem landbruget og naturgrundlaget er, og hvilke konsekvenser forskellige dyrkningsmetoder kan have både for miljøet og for økonomien.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Forløbet er målrettet 7. årgang, men vil også kunne anvendes både i 8. og 9. klasse, hvor man dog bør arbejde på et højere fagligt niveau. Forløbet forventes at have et omfang på 4-6 uger med anvendelse af alle de naturfaglige undervisningstimer.

Forløbet kan optimeres ved at arbejde med problemstillingen sammenhængende i en temauge eller på fagdage. Der bør afsættes tid til besøg på landbrug, samt besøg ved vandhul/sø.

 

Planlægning (4)

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne elevforudsætninger, læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Modulet introduceres med fokus på elevforudsætninger: Hvad eleverne bør kunne og vide, inden forløbet påbegyndes.
Herefter struktureres forløbet med de fire øvrige overordnede moduler: Læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Læs indholdsvejledningen for en mere uddybende indføring i selve indholdsområderne.

Gennemførelse (1)

Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Evaluering (1)

Lærer og elever evaluerer forløbet.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Perspektivering
Anvendelse af naturgrundlaget
Fase 1
Eleven kan sammenligne konventionelle og økologiske produktionsformer
Eleven har viden om dyrkningsformers afhængighed af og indflydelse på naturgrundlaget
Fase 2
Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion
Eleven har viden om principper for bæredygtig produktion
Fysik/kemi
7. - 9. klasse
Undersøgelse
Stof og stofkredsløb
Fase 3
Eleven kan analysere dele af stofkredsløb
Eleven har viden om carbons og nitrogens kredsløb
Perspektivering
Stof og stofkredsløb
Fase 3
Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af klima og økosystemer
Eleven har viden om samfundets brug og udledning af stoffer
Geografi
7. - 9. klasse
Undersøgelse
Naturgrundlag og levevilkår
Fase 3
Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for produktionsforhold
Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion
Perspektivering
Naturgrundlag og levevilkår
Fase 2
Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse
Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget