Fællesfagligt fokusområde: "Rent drikkevand - i Danmark og syd for Sahara"

Fællesfagligt forløb i geografi og biologi om drikkevand i Danmark og syd for Sahara udarbejdet af Rambøll.

Dette fællesfaglige inspirationsforløb udarbejdet af Rambøll i geografi og biologi handler om vand og vandets betydning for mennesker. Forløbet har et globalt og bæredygtigt fokus i forhold til, hvordan mennesker nu og i fremtiden har mulighed for at få adgang til rent drikkevand i Danmark og syd for Sahara. Forløbet knytter an til læseplanens fællesfaglige fokusområde om "Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer" og det er en mulighed også at inddrage fysik/kemi for at målrette forløbet til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne udvikler naturfaglige færdigheder, der gør dem i stand til at opstille modeller i relation til drikkevand og at perspektivere til problematikker i forhold til anskaffelsen af rent drikkevand og dets betydning for sundhed i Danmark og i udviklingslande syd for Sahara.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

13 lektioner

Planlægning (4)

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne elevforudsætninger, læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Modulet introduceres med fokus på på elevforudsætninger: Hvad eleverne bør kunne og vide, inden forløbet påbegyndes.
Herefter struktureres forløbet med de fire øvrige overordnede moduler: Læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Læs indholdsvejledningen for en mere uddybende indføring i selve indholdsområderne.

Gennemførelse (1)

Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Evaluering (1)

Lærer og elever evaluerer forløbet.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Modellering (obligatorisk)
Modellering i naturfag (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag (vejledende mål)
Eleven har viden om modeller i naturfag (vejledende mål)
Økosystemer (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer (vejledende mål)
Eleven har viden om stoffer i biologiske kredsløb (vejledende mål)
Perspektivering (obligatorisk)
Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden (vejledende mål)
Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder (vejledende mål)
Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling (vejledende mål)
Krop og sundhed (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan forklare miljø- og sundhedsproblemstillinger lokalt og globalt (vejledende mål)
Eleven har viden om biologiske baggrunde for sundhedsproblemstillinger (vejledende mål)
Fase 3
Eleven kan diskutere aktuelle løsnings- og handlingsforslag og relaterede interessemodsætninger i forhold til miljø- og sundhedsproblemstillinger (vejledende mål)
Eleven har viden om den biologiske baggrund for forebyggelses- og helbredelsesmetoder (vejledende mål)
Kommunikation (obligatorisk)
Ordkendskab (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber (vejledende mål)
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)
Geografi
7. - 9. klasse
Modellering (obligatorisk)
Modellering i naturfag (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag (vejledende mål)
Eleven har viden om modellering i naturfag (vejledende mål)
Perspektivering (obligatorisk)
Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden (vejledende mål)
Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder (vejledende mål)
Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet bæredygtig udvikling (vejledende mål)
Jorden og dens klima (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan analysere menneskets påvirkning af vands og kulstofs kredsløb (vejledende mål)
Eleven har viden om problematikker knyttet til vands og kulstofs kredsløb (vejledende mål)
Naturgrundlag og levevilkår (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse (vejledende mål)
Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål)
Kommunikation (obligatorisk)
Ordkendskab (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber (vejledende mål)
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)