Fællesfagligt forløb: "Rom og cola"

Rom & cola er en drink, mange unge kender til. Det fællesfaglige forløb gør rom & cola til genstand for naturfaglig undersøgelse.

Formål

to drinksglas

Formålet med forløbet: "Rom & cola" er, at eleverne lærer at undersøge og perspektivere en virkelighedsnær problemstilling, som kan belyses ved hjælp af arbejdsspørgsmål med biologi-, fysik/kemi- og geografifaglige vinkler.

Det helt overordnede læringsmål for forløbet er, at eleverne kan forklare sammenhænge mellem alkohol og sukker, sundhed og bæredygtighed.

Forløbet er udarbejdet af Astra, Center for læring i Natur, Teknik og Sundhed

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

15 moduler dvs. 30 lektioner fordelt på fx 5 uger. 

Planlægning (4)

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne elevforudsætninger, læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Modulet introduceres med fokus på på elevforudsætninger: Hvad eleverne bør kunne og vide, inden forløbet påbegyndes.
Herefter struktureres forløbet med de fire øvrige overordnede moduler: Læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Læs indholdsvejledningen for en mere uddybende indføring i selve indholdsområderne.

Gennemførelse (1)

Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Evaluering (1)

Lærer og elever evaluerer forløbet.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Undersøgelse
Undersøgelser i naturfag
Fase 2
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag
Eleven har viden om indsamling og validering af data
Krop og sundhed
Fase 1
Eleven kan undersøge fødens sammensætning og energiindhold, herunder med digitale databaser
Eleven har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning
Modellering
Modellering i naturfag
Fase 1
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag
Eleven har viden om modeller i naturfag
Kommunikation
Ordkendskab
Fase 1
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag
Fysik/kemi
7. - 9. klasse
Undersøgelse
Undersøgelser i naturfag
Fase 2
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag
Eleven har viden om indsamling og validering af data
Produktion og teknologi
Fase 1
Eleven kan undersøge fødevareproduktion
Eleven har viden om næringsstoffer og tilsætningsstoffer i fødevarer
Modellering
Modellering i naturfag
Fase 1
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag
Eleven har viden om modellering i naturfag
Stof og stofkredsløb
Fase 1
Eleven kan med modeller beskrive sammenhænge mellem atomers elektronstruktur og deres kemiske egenskaber, herunder med interaktive modeller
Eleven har viden om grundstoffernes periodesystem
Produktion og teknologi
Fase 1
Eleven kan med modeller forklare funktioner og sammenhænge på tekniske anlæg
Eleven har viden om forsynings-, rensnings og forbrændingsanlæg
Perspektivering
Perspektivering i naturfag
Fase 1
Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden
Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold
Produktion og teknologi
Fase 2
Eleven kan beskrive sammenhænge mellem råstoffer, processer og produkt
Eleven har viden om teknologi i industri og landbrug
Kommunikation
Ordkendskab
Fase 1
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag
Geografi
7. - 9. klasse
Undersøgelse
Undersøgelser i naturfag
Fase 2
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag
Eleven har viden om indsamling og validering af data
Globalisering
Fase 1
Eleven kan undersøge forbrugsvares vej fra ressource til butik
Eleven har viden om produktionskæder
Fase 2
Eleven kan undersøge landes ressourceudnyttelse og handelsmønstre
Eleven har viden om transportmønstre og fordeling af ressourcer
Fase 3
Eleven kan undersøge miljømæssige konsekvenser af ressourceudnyttelse og handelsmønstre
Eleven har viden om metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse
Modellering
Modellering i naturfag
Fase 1
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag
Eleven har viden om modellering i naturfag
Perspektivering
Naturgrundlag og levevilkår
Fase 2
Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse
Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget
Kommunikation
Ordkendskab
Fase 1
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag