Fællesfagligt forløb: "Rom og cola"

Rom & cola er en drink, mange unge kender til. Det fællesfaglige forløb gør rom & cola til genstand for naturfaglig undersøgelse.

Formål

to drinksglas

Formålet med forløbet: "Rom & cola" er, at eleverne lærer at undersøge og perspektivere en virkelighedsnær problemstilling, som kan belyses ved hjælp af arbejdsspørgsmål med biologi-, fysik/kemi- og geografifaglige vinkler.

Det helt overordnede læringsmål for forløbet er, at eleverne kan forklare sammenhænge mellem alkohol og sukker, sundhed og bæredygtighed.

Forløbet er udarbejdet af Astra, Center for læring i Natur, Teknik og Sundhed

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

15 moduler dvs. 30 lektioner fordelt på fx 5 uger. 

Planlægning (4)

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne elevforudsætninger, læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Modulet introduceres med fokus på på elevforudsætninger: Hvad eleverne bør kunne og vide, inden forløbet påbegyndes.
Herefter struktureres forløbet med de fire øvrige overordnede moduler: Læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Læs indholdsvejledningen for en mere uddybende indføring i selve indholdsområderne.

Gennemførelse (1)

Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Evaluering (1)

Lærer og elever evaluerer forløbet.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
Krop og sundhed (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan undersøge fødens sammensætning og energiindhold, herunder med digitale databaser (vejledende mål)
Eleven har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning (vejledende mål)
Modellering (obligatorisk)
Modellering i naturfag (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag (vejledende mål)
Eleven har viden om modeller i naturfag (vejledende mål)
Kommunikation (obligatorisk)
Ordkendskab (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber (vejledende mål)
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)
Fysik/kemi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
Produktion og teknologi (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan undersøge fødevareproduktion (vejledende mål)
Eleven har viden om næringsstoffer og tilsætningsstoffer i fødevarer (vejledende mål)
Modellering (obligatorisk)
Modellering i naturfag (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag (vejledende mål)
Eleven har viden om modellering i naturfag (vejledende mål)
Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan med modeller beskrive sammenhænge mellem atomers elektronstruktur og deres kemiske egenskaber, herunder med interaktive modeller (vejledende mål)
Eleven har viden om grundstoffernes periodesystem (vejledende mål)
Produktion og teknologi (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan med modeller forklare funktioner og sammenhænge på tekniske anlæg (vejledende mål)
Eleven har viden om forsynings-, rensnings og forbrændingsanlæg (vejledende mål)
Perspektivering (obligatorisk)
Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden (vejledende mål)
Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold (vejledende mål)
Produktion og teknologi (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan beskrive sammenhænge mellem råstoffer, processer og produkt (vejledende mål)
Eleven har viden om teknologi i industri og landbrug (vejledende mål)
Kommunikation (obligatorisk)
Ordkendskab (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber (vejledende mål)
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)
Geografi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk )
Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
Globalisering (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan undersøge forbrugsvares vej fra ressource til butik (vejledende mål)
Eleven har viden om produktionskæder (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan undersøge landes ressourceudnyttelse og handelsmønstre (vejledende mål)
Eleven har viden om transportmønstre og fordeling af ressourcer (vejledende mål)
Fase 3
Eleven kan undersøge miljømæssige konsekvenser af ressourceudnyttelse og handelsmønstre (vejledende mål)
Eleven har viden om metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse (vejledende mål)
Modellering (obligatorisk)
Modellering i naturfag (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag (vejledende mål)
Eleven har viden om modellering i naturfag (vejledende mål)
Perspektivering (obligatorisk)
Naturgrundlag og levevilkår (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse (vejledende mål)
Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget (vejledende mål)
Kommunikation (obligatorisk)
Ordkendskab (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber (vejledende mål)
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)