Færøerne: Hav, fisk og hvaler

Færingernes hovederhverv er fiskeri, og Færøerne har en meget selvstændig fiskeripolitik, der kan udgøre et problem for rigsfællesskabet. For Færøerne er ikke medlem af EU, men det er Danmark. Rigsfællesskabet varetager dog også Færøernes interesser omkring fiskerigrænser.
5798_.jpg

Både i Thorshavn

Hav, fisk og hvaler

Fiskeristriden med EU 2013 - "Makrelkrigen"

Igennem mange år er fiskerettigheder omkring Færøerne fordelt igennem aftaler med EU m.fl. Det har ikke været muligt at nå enighed de seneste år, så derfor ligger Færøerne jævnligt i fiskeristrid med EU. Konflikten var tilspidset i 2013, bl.a. fordi Færøerne ensidigt fastsatte kvoter for deres egen fiskeflåde, især blev det omfattende makrelfiskeri udvidet. Så EU (og herunder Danmark) havde sanktioner kørende overfor Færøerne for at få dem til at indgå nye aftaler. Sanktionerne indebar fx, at færøske fiskefartøjer ikke kunne lande deres fangster i EU, men måtte søge fjernere markeder, fx Rusland. Der blev indgået et forlig med EU, men sagen er i 2014 yderligere kompliceret af, at sanktionerne mod Rusland pga Krim og Ukraine har udløst en russisk blokade af varer fra EU. Og Færøerne har i den situation mulighed for som ikke-medlem af EU at øge eksporten af fx laks og makrel til Rusland. Under relaterede links er der muligheder for at undersøge sagen nærmere.

Fiskerigrænser

Rigsfællesskabet skal varetage sine interesser i Det Arktiske Hav, herunder sørge for, at der sker en retfærdig opdeling af fiskeområdet i Nordatlanten. Det sker som følge af Rigsfællesskabets tiltrædelse til FNs Havretskonvention. Senest i 2014 skal landene omkring Nordpolen havde indgivet deres krav/ønsker til FN. Og allerede nu tegner der sig et spændende spil om, hvilke lande der bedst kan dokumentere krav på vigtige fiskebanker. Se under Kontinentalsokkelprojektet.

Grindedrab

Færingernes fangst af grindehvalen har traditioner langt tilbage. Men det er også en fangst, der rejser debat, især hos internationale miljøorganisationer. Hvad er fakta, hvad er myter? Er fangsten bæredygtig? Der er mange spørgsmål at stille. Se under relaterede links fiskeristatistik samt en video af et grindedrab.

Undervisningsideer:

Ud over de problemstillinger, der nævnes ovenfor, som er egnede til fag som naturgeografi og samfundsfag i samarbejde, kan nævnes følgende problemstillinger:

Biologi: Fiskekvoter, overfiskning, grindefangst. Havbrug/laksebrug, se link til erhvervets webside under relaterede links..

Relaterede links

Folketingets EU-Oplysning præsenterer materialer og den danske holdning til sagen.
Havstrømmene har stor betydning for klimaet i NV-Europa.
På færøsk, men måske kan man gætte
Anvendelig til at analysere udviklingen i det færøske fiskeri og hvalfangst;
Årligt udgiver rigsombudsmanden på Færøerne en dansksproget rapport (2014 på 250 s.) På siderne 40-66 gennemgås det færøske fiskeris udvikling og de gældende fiskeriaftaler. Redaktionen er dog afsluttet juni 2014.
Søgning i EUs databaser på "Faroe Islands"
God webside med baggrundsviden om Rigsfællesskabets arbejde med at dokumentere grænsedragninger i Arktis. Nyhedssektion. Gode kort og animationer af seismiske undersøgelser og havundersøgelser.
Overskuelig website fra Færøernes Fiskeriministerium. Statistik, korte oversigter. Link til forskning i fiskeri mm
Noget af materialet er oversat til engelsk.
Giver god mulighed for at sætte sig ind i dette erhverv. Fx om deres arbejde med bæredygtighed.
Videoen er uden speak - prøv selv at lægge en speaker-kommentar på.
Engelsksproget webside om færingernes fangst af grindehvaler.