Færdselslære - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for emnet færdselslære. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

Fagformål

Eleverne skal i emnet færdselslære udvikle kompetencer til at færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken uden risiko for sig selv og andre og kunne yde førstehjælp i færdselsrelaterede ulykkessituationer.

Stk. 2. Eleverne skal gennem viden om og erfaring med at færdes i trafikken lære, at deres adfærd i trafikken er led i en sammenhæng, som giver dem handlemuligheder og samtidig sætter begrænsninger i forhold til egen og andre trafikanters færden. Eleverne skal gennem viden om og færdigheder i førstehjælp blive i stand til at hjælpe i forbindelse med ulykker i trafikken.

Stk. 3. I færdselslære skal eleverne blive opmærksomme og ansvarlige trafikanter, der forstår deres medansvar og forpligtigelser i trafikken både i forhold til deres færden og ved ulykkestilfælde, der kræver førstehjælp.

Introduktion

Emnet færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4.- 6. klasse og 7.- 9. klasse.

Folkeskolens tre obligatoriske emner er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag. Det påhviler skolelederen at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen i de obligatoriske emner skal foregå i.

I det obligatoriske emne færdselslære skal eleverne opnå kompetence i at færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken. Eleverne skal lære at passe på sig selv og andre i trafikken, så ulykker undgås samt lære at hjælpe, hvis ulykken er sket.

Fælles Mål omfatter to kompetenceområder: Trafikal adfærd og ulykkeshåndtering.

Det er centralt, at eleverne gennem færdigheds-, videns- og holdningstilegnelse dannes til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter. Eleverne skal lære at tage hånd om deres egen sikkerhed ved at færdes ifølge færdselsreglerne samt træffe de sikre valg for sig selv. Derudover skal eleverne lære at færdes sikkert i samspil med andre trafikanter, hvilket kræver, at eleverne opnår kompetencer i at færdes opmærksomt og ansvarsfuldt samt i at forudsige situationer i trafikken. Eleverne skal lære, hvordan de kan hjælpe sig selv og andre, hvis ulykken er sket. Eleverne skal opnå tillid til, at der er noget, de kan gøre, hvis en ulykke er sket samt opnå kompetencer til at hjælpe den tilskadekomne.

Med udgangspunkt i den enkelte elev som trafikant skal undervisningen omfatte virkelighedsnære forhold. 

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne. Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinforløb og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning.

Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde.

Undervisningen skal tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere varieret skoledag, jf. lov nr. 1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse, åben skole og understøttende undervisning.

Læs mere i vejledningen for emnet færdselslære under relaterede moduler.