FAQ om afsluttende prøver i billedkunst – maj 2018

Fagkonsulentens svar på spørgsmål om mundtlig eksamen i faget - herunder et afsnit om de nye regler vedrørende netadgang.

  

Følgende forhold omkring den afsluttende prøve er der ofte spørgsmål til:   

1. Må der indgå elementer af samarbejde i eksamensprojektet på c og b niveau?

Ja, dele af eksamensprojektet må gerne udarbejdes i samarbejde mellem flere elever. Det kan endda være en del af elevens selvstændige, individuelle valg og særdeles relevant alt efter projektets form og indhold.

Af eksamensprojektets 3 ben: Teori, analyse og praksis, vil det oftest være i praksisarbejdet, at eleverne i forskellige grader eller faser samarbejder med andre. Når eleverne sammenkæder teori, analyse og praksis, gør eleverne projektet til deres eget selvstændige, individuelle projekt.

Læs mere Vis mindre

2. Kan man aflægge prøve i billedkunst uden have lavet et eksamensprojekt eller uden portfolio?

Det er skolens ledelse, der afgør om en elev har opfyldt betingelserne for at få adgang til prøven. Betingelserne for adgang til prøven er beskrevet i fagets læreplan og indebærer, at der foreligger både et eksamensprojekt og en portfolio i en eller anden form.

Hvis en elev af skolen er sat til eksamen, betyder det, at skolen har godkendt, at eleven kan eksamineres. Viser det sig ved prøven, at der mangler væsentlige elementer, afspejles det selvfølgeligt i karakteren for den samlede mundtlige præstation.

Bestemmelserne om adgang til prøve kan læses i § 7 i eksamensbekendtgørelsen, som man finder på www.retsinformation.dk Bemærk stk. 1 og 5:

§ 7 (stk. 1) En elev eller kursist kan aflægge prøve i et fag, når eleven eller kursisten har fulgt un- dervisningen i faget i det pågældende skole- eller kursusår eller i det pågældende undervisningsforløb, medmindre andet følger af reglerne for den enkelte uddannelse. Det er en betingelse for adgang til eksaminationen, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. (produktet), som eksaminanden til brug for eksaminationen skal have udarbejdet som led i prøven i henhold til reglerne for den enkelte uddannelse, er opfyldt. Institutionen skal påse, at kravene er opfyldt.

Stk. 5. Institutionen afgør, om eleven eller kursisten har opfyldt betingelserne i stk. 1 og 2, jf. § 6, stk. 2, nr. 4. For de nærmere regler om adgang og tilmelding til prøve og eksamen henvises til reglerne for den enkelte uddannelse.

Læs mere Vis mindre

 

3. Hvor mange spørgsmål må gå igen?

Et spørgsmål må gå igen tre gange på samme hold. Har man over 30 elever på sit hold er det i orden, at et par af spørgsmålene minder meget om hinanden.

4. Må et spørgsmål være enslydende med titlen på et forløb i undervisningsbeskrivelsen?

Nej, ikke entydigt. Spørgsmålene skal være formulerede således, at eleven får mulighed for at trække eksempler frem på tværs af portfolien og undervisningens forløb og dermed vise beherskelse af faglige mål. Derfor må et spørgsmål ikke pege entydigt hen på et særligt forløb.

F.eks. kan lærer ikke formulere et spørgsmål udelukkende inden for det overordnede tema ”portræt”, hvis der samtidig er et forløb med titlen ”Portrætter” i undervisningsbeskrivelsen. Ligeledes bør eksamensspørgsmål aldrig formuleres, så de peger entydigt på særlige kunstformer f.eks. ”arkitektur”, ”skulptur” osv.

Her anbefales mere åbne formuleringer, eksempelvis i dette tilfælde ”rum”, hvor eleven får mulighed for at fremdrage forskellige værktyper på tværs af sin portfolio og undervisningens forløb og dermed vise beherskelse af faglige mål.

Læs mere Vis mindre

5. Må eleverne bruge elektroniske hjælpemidler i forberedelseslokalet?

Alle hjælpemidler må i billedkunst bruges under forberedelsen og eksaminationen, også f.eks. computere og tablets, såfremt skolen kan sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet. Det er ikke hensigten, at der skal sidde en vagt i forberedelseslokalet.

Mobiltelefoner skal IKKE være til stede i forberedelses- og eksaminationslokalet.

6. Må eleverne bruge elektroniske hjælpemidler som led i deres præsentation i eksamenslokalet?

Ja, det må de gerne. Her er også alle hjælpemidler tilladt, såfremt der ikke kommunikeres utilsigtet. 

7. Må eleverne have adgang til internettet under forberedelsen og eksaminationen?

Ja, men kun hvis skolen lokalt bestemmer det, er det tilladt, at eleven tilgår materialer fra elevens portfolio og fra undervisningens forløb via internettet f.eks. cloudløsninger. Og ligeledes er det tilladt, hvis lærer bedømmer, at det er umuligt at hente materialet ned lokalt (til usb eller eksaminands computer).

 

  

Hvis skolen eller lærer bestemmer sig for ikke at benytte ovenstående mulighed for adgang til internettet under forberedelse og prøve, skal eksaminanden sørge for at lagre materialer og produkter fra fælles og individuel digital portfolio f.eks. på egen harddisk, usb eller lignende, således at det er tilgængeligt for eleven under forberedelsen og eksamen. Dette er elevens ansvar.

I Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen fra 30.11 2017 er der ligeledes formuleringer, som er relevante af hæfte sig ved i § 5 og § 6 (og 7). Se mine markeringer og fremhævelser.

”Snyd og anden overtrædelse af eksamensreglerne

§ 5. Institutionen tilrettelægger gennemførelsen af prøverne, så de kan gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet, anvender ikke-tilladte hjælpemidler eller i øvrigt overtræder eksamensreglerne.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte nærmere regler for afholdelse af prøverne (lokale eksamensregler).

Stk. 3. De lokale eksamensregler kan bl.a. indeholde regler om tilsyn, afvikling, fremmøde, adgang til internettet efter § 6, stk. 4-5, brug af cloud-tjenester, overvågning og logning af netværksaktivitet, monitorering af eksaminandernes computere/tablets mv. og brug af elektroniske enheder i øvrigt.

Stk. 4. Institutionen informerer eksaminanderne om eksamensreglerne på en måde, som i forhold til de lokale forhold bedst bidrager til, at eksaminanderne er opmærksomme på vigtigheden af, at de overholder reglerne.

§ 6. Under prøven er det tilladt for eksaminanden at anvende hjælpemidler, herunder digitale, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger.

Stk. 2. Det er dog ikke tilladt for eksaminanden til prøven at medbringe udstyr, herunder mobiltelefoner og lignende, med hvilken eksaminanden kan kommunikere, eller som kan etablere adgang til internettet. Ved en prøve, hvor eksaminanden skal udarbejde og aflevere besvarelsen digitalt, er den enhed eller de enheder, hvormed eksaminanden udarbejder og afleverer besvarelsen, dog undtaget.

Stk. 3. Adgang til internettet under prøverne er ikke tilladt for eksaminanden, jf. dog stk. 4 og 5, medmindre der for den enkelte prøve er givet adgang hertil.

Stk. 4. Eksaminanden kan under en prøve, hvor adgang til internettet ikke er tilladt efter stk. 3, anvende internettet, for så vidt angår digital adgang til undervisningsmateriale, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt.

Stk. 5. Egne notater og egne arbejder skal medbringes og opbevares lokalt under prøven. Eksaminanden har dog i tilfælde, hvor materialet har en sådan karakter, at det ikke kan opbevares lokalt, adgang til at tilgå materialet via internettet under prøven.

Stk. 6. Reglerne i stk. 2-5 gælder ikke for en prøve, hvor eksaminanden under prøven ikke skal være til stede på institutionen eller et andet sted, som institutionen fastsætter for prøveafholdelsen.

§ 7. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse. Såfremt hele eller dele af prøven afholdes som en gruppeprøve, skal besvarelsen, i det omfang dette følger af reglerne for prøven, være gruppens egen og selvstændige besvarelse.

Stk. 2. Institutionen bortviser eksaminanden fra prøven eller tildeler eksaminanden karakteren -3 (minus tre), hvis eksaminanden i forbindelse med en prøve foretager sig handlinger for at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave. Det samme gælder, hvis eksaminanden benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.”

Afslutningsvis skal det altså pointeres:

  • Eksaminanderne skal gøres bekendt med, at links til og fra de læremidler/internetsider m.v., som på skolens foranledning har været anvendt i undervisningen, ikke må anvendes til in- formationssøgning generelt.
  • Eksaminanderne og øvrige medvirkende ved prøverne skal i god tid før en prøve gøres bekendt med reglerne om den begrænsede netadgang ved prøverne og om konsekvenserne for eksaminanderne af at blive pågrebet i anvendelsen af utilsigtet kommunikation eller besiddelse af mobiltelefon (også selvom den er slukket).
  • I UNDERVISNINGSBESKRIVELSEN skal det tydeligt fremgå, hvorvidt eleverne har adgang til internettet under forberedelse og eksamination pga. enten lokal bestemmelse og/eller umuligheden af lokal lagring af materialerne fra undervisningen.
  • Hvis I finder det nødvendigt at sanktionere en elev for snyd med minus 3 eller bortvisning fra prøven, anbefaler jeg, at I først kontakter rektor, før eleven modtager bedømmelsen.
Læs mere Vis mindre

8. Hvor finder jeg reglerne om eksamen og karaktergivning? 


To dokumenter er værd at konsultere, hvis man er i tvivl om forhold ved eksamen og karaktergivning: 


9. Hvor finder jeg, hvad censors forpligtelser er ved en prøve? 


I Eksamensbekendtgørelsen, § 29.

10. Hvad gør man, når eksaminator og censor er uenig om karakteren?

Ved uenighed om karakterfastsættelsen se Karakterbekendtgørelsen, § 14 stk.2:
”Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen.

Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter.”

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png