Feedback

"Weiter so!", "Toll!" og andre rosende ord fra især kammerater og venner kan være en motivationsfaktor, når eleverne skal begå sig på tysk. Vi giver dig tips til, hvordan det kan gøres.

Introduktion

I dette forløb lærer eleverne faste udtryk og vendinger, der kan bruges til feedback. 

Formål

Forskning viser, at feedback fra især kammerater er uhyre vigtig for eleverne (John Hattie, Synlig læring 2012). Derfor er det godt fra starten at opbygge et positivt klasserumssprog, så eleverne kender brugbare gloser og vendinger. Det giver ordforråd og en tryghed, der er vigtig i begynderundervisningen. Det er hensigten med dette forløb, at du som lærer får konkrete redskaber til at opbygge dette positive klasserumssprog. 

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Planlægning, arbejdsform og materialevalg

Det er nemt at indtænke feedback som en del af den almindelige tyskundervisning. Find de rose-ord, du vil introducere (se under relaterede links).

 • Lad eleverne sidde sammen to og to.
 • Skriv to af ordene på tavlen/whiteboard og udtal dem. Eleverne øver sig. Fortsæt til du har 8 ord.
 • Eleverne går rundt i klassen og laver quiz og byt, mix og match eller en anden CL-aktivitet.

Det er vigtigt, at eleverne føler sig trygge, når de arbejder med disse nye ord. Derfor er det godt, at de kun er sammen to og to og tør sige noget. Samtidig er de aktive i en faglig kontekst. Ved at gentage ordene mange gange, træner eleverne udtale.

Eksempler på læringsmål og udfordringsmål

Eleven kan anvende 8 rose-ord og stave dem.

Eleven kan udtale ordene forståeligt. 

Eleven tør sige ordene foran resten af klassen.

Eleven kan skrive sætninger med rose-ord som feedback til en anden.

Eleverne kan lave deres egne Lobkarten (rosekort), hvor de skriver navnet på den, de skal give feedback. Klik under relaterede for at se en skabelon til den type rosekort.

Omfang

8-10 lektioner, fordelt som 10-30 min. intervaller.

Gennemførelse

I 5. og 6. klasse kan du som lærer introducere typisk tyske rose-ord som "Klasse", "Toll!" og "Spitze", så det bliver en del af klasserumssproget (se under relaterede links).

 • Læreren siger "Das war klasse." e.l., når en elev har sagt noget rigtigt eller svaret på et spørgsmål. Eleverne gentager frasen. Fortsæt hele vejen rundt.
 • Næste gang siger læreren roseord igen og uddeler Lobkarten med glosen (se under relaterede filer). Fortsæt indtil alle elever har fået et.
 • Brug rosekortene til CL-aktiviteten Quiz og byg. Eller Mix og Match, dvs. der er to kort med de samme ord. Eleverne skal finde hinanden to og to ud fra de samme ord, når læreren siger "Match".
 • Eleverne skal indtale deres feedback vha. app´en Tom´s Messenger (klik på "Træn udtale med mobil og tablet" under relaterede moduler). Katten gentager ordene med sjov stemme til stor fornøjelse for eleverne, der gerne vil sige noget.

Feedback i forbindelse med en præsentation

I trin 2 (8.-9. klasse) kan man udvikle de rosende gloser til hele sætninger, som eleverne kan vælge fra, når de skal give hinanden feedback, fx:

 • Das war sehr interessant.
 • Das war spannend/ toll / ausgezeichnet.
 • Das wusste ich nicht über________.
 • Ich habe etwas Neues gelernt.

På den måde har eleverne nogle faste vendinger, de efterhånden kan bygge videre på. Alle kan derfor sige noget, når der skal gives feedback i forbindelse med en præsentation.

Tegn på læring

Eleverne har lært gloser og sætninger. I kraft af disse fraser kan eleverne holde sig til emnet og spørge ind til noget, de ikke har forstået:

 • Eleverne anvender gloserne i en konstruktiv feedback på et oplæg eller en præsentation.
 • Eleverne bruger rose-ord i klassen frivilligt over for hinanden.
 • Eleverne vil gerne lege den leg, hvor de skal gætte, hvilket ord, der tegnes i luften (se under "Forslag til undervisningsdifferentiering").

Forslag til undervisningsdifferentiering

Til de elever, der har svært ved at lære ordene foreslås at lade ordet ledsage af en bevægelse, fx.

 • "Toll" siges samtidig med, at der tegnes en sol i luften.
 • "Spitze" siges samtidig med, at der tegnes en bjergtop eller spids i luften.
 • Når bevægelsen er indøvet tegnes den i luften og en anden elev skal gætte, hvilket ord, det er.

Til arbejde med feedback på højere niveau, lad eleverne starte en egentlig samtale. Her skal de prøve at formulere sig:

 • A: Das habe ich nicht ganz verstanden. Du hast so gesagt: _____________ Was bedeutet das? eller Stimmt das?
 • B: Also, ich habe so gesagt: _________________. Das habe ich im Internet gelesen / im Film gesehen eller Ehrlich gesagt: das habe ich auch selber nicht ganz verstanden. Aber ich habe im Text gelesen, dass _____________.

Forenklede Fælles Mål

Tysk
5. - 7. klasse
Mundtlig kommunikation (obligatorisk)
Samtale (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan bruge sproget i sang, spil, leg og bevægelse (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle situationsbundne ord og vendinger (vejledende mål)

Relaterede filer

Her er et eksempel på et sæt rosekort (Lobkarten), der er redaktørens egne.

Relaterede links