Filosofi og stressforebyggelse

Med dette forløb rammer du læreplanens mål om at træne elevernes innovative kompetencer i et forløb med innovativt projektarbejde.

Forøbet er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget

 

Omfang: 8 moduler af 90 min 

Formål

Formålet med forløbet er at leve op til læreplanens afsnit

2.1. Eleven skal kunne: 

identificere og redegøre for filosofiske problemstillinger, cases og løsningsforslag af klassisk eller hverdagsagtig karakter

og

3.2: Arbejdsformer:

Temaforløbene skal enten inkludere eller være centreret omkring problematikker eller cases, der viser filosofiens anvendelighed.
I forbindelse med mindst ét af temaforløbene skal eleverne til belysning af temaet finde, analysere og diskutere supplerende filosofiske tekster eller andet materiale med filosofisk indhold. Arbejdet skal munde ud i en reflekteret formidling af resultaterne. Arbejdet kan tilrettelægges, så det tager udgangspunkt i udvikling og vurdering af løsningsforslag i forhold til almene, virkelighedsnære og filosofiske problemstillinger

Faglige mål:

 • identificere og redegøre for filosofiske problemstillinger, cases og løsningsforslag af klassisk eller hverdagsagtig karakter
 • indgå i en fagligt funderet diskussion om filosofiske positioner og teorier
 • demonstrere viden og kundskaber om filosofiske problemstillinger og teorier vedrørende
 • fundamentale opfattelser af menneske, samfund, teknologi og natur inden for såvel praktisk
 • som teoretisk filosofi
 • demonstrere et elementært kendskab til filosofiske problemers, begrebers og teoriers
 • idéhistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling
 • forstå og anvende filosofiske begreber og distinktioner
 • genkende og redegøre for samt vurdere etiske problemstillinger
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof:

 • væsentlige problemstillinger og temaer inden for teoretisk og praktisk filosofi
 • grundlæggende filosofiske diskussioner, der knytter sig til opfattelser af menneske,
 • samfund, teknologi og natur
 • centrale filosofiske begreber og positioner
Læs mere Vis mindre

Introduktion og gennemførelse

Forløbet sigter på anvendelsen af filosofiske teorier på i et innovativt projektabejde, sådan som læreplanen fra 2017 kræver. 

Forløbet gennemgår en række teorier der releaterer sig ti lbegrebet om det gode liv og stressforebyggelse. Det afsluttes med et innovativt projektarbejde. 

Forløbet er tænkt til et c-niveau hold. 

Gennemførelse - modulplan

Modul Indhold Materiale Øvelser 
1

Intro til problemet

Hvad kan gøre

mennesket

lykkeligt?

Uddrag fra Svend

Brinkmanns bøger

Stå fast (side 13-22, 10

sider),

Ståsteder (side 9-20, 12

sider)

Gå glip (9-16, 8 sider)

Eleverne ser denne video

hjemmefra.

Svarer til ca 7 normalsider

Brinkmanns kritik af den positive psykologi.

Eleverne skal skrive forskelle

og ligheder mellem den

positive psykologi og

Brinksmanns teorier, om

hvordan man kan blive

lykkelig.

2 Sokrates

Indledning til Platons Menon (ca. 1 normalside). Brug denne lektietekst:

Læs afsnittene Menons spørgsmål –

og begrebet areté og Sokrates’ samtaleform. Redegør for begreberne: areté, elenchos,

doxa og aporía

Platons Menon (11, 6

normalsider). Brug denne

lektietekst: Læs s. 1-13 (indtil

afsnit 14), hvis I da kan stoppe,

når først I er gået i gang ;)

Noter følgende, mens I læser:

Hvilke definitioner på areté lokker

Sokrates ud af Menon, og

hvordan går det definitionerne?

Intro til sokratiske dialoggrupper og afvikling af den første: Hvad er det gode liv?

3 Seneca

Zander-Hagen: Eksistens

og ansvar , Stoikerne og

Epikur , s. 38-42, 1. udg. (5

sider)

Udvalg af breve og epistler

fra Seneca fra Zander

Hagen (11 normalsider)

Eleverne læser hver deres

Seneca-tekst og præsenterer

i et oplæg eller en

matrixgruppe dens stoiske

tanker.

Se arbejdsseddel

Sokratisk dialoggruppe: Hvad

er retfærdighed?

4 Epikur

Zander-Hagen: Eksistens

og ansvar , s. 42-43, 1. udg.

(2 sider)

Epikurs brev til Menoikeus

fra Det gode liv af Niels

Skovgaard (5,7 normalsider)

Epikuræiske indlæg til

skolebladet. Sokratisk

dialoggruppe: Hvad

er venner?

5 Schopenhauer

Tilbage til sindsroen fra

Det gode liv af Niels

Skovgaard (6 normalsider)

Film: Schopenhauer om

kærlighed

Skriv et kærlighedsbrev, som

du kunne forestille dig at

Schopenhauer ville sende til

sin udvalgte.

Sokratisk dialoggruppe: Hvad

er kærlighed?

6 Kierkegaard

Tekster om æstetikeren og

etikeren i Kierkegaards bog

Enten Elle r fra Lykkens

dør går udad. Kierkegaards

tekster på nudansk Af

Peter Thielst Ca. 8 sider

Rollespil ud fra Kierkegaards

forskellige stadier, der er til

skolefest.

7 Innovativt projekt

Innovativt projekt om filosofisk hjælp til stressramte unge , som vi har afviklet efter KIE-modellen. (Eksempel på en innovativ proces findes i arbejdsarket Robotulykker eller robotdrab? )

Case til dette i materialesamllingen.

8

Præsentation af

innovative

projekter og

Opsamling

Evaluering i sokratisk

dialoggruppe: Hvad fik vi ud

af forløbet?

 

Opfølgning

Eksempler på eksamensspørgsmål med en ukendt tekst

Eksamensspørgsmål:

Epikurs brev til Menoikeus: Væn dig til den tanke … at vi fik flere plager

Den kan perspektiveres til “ Det moderne sammenbrud ” eller “ Ved du hvad lykke er ”

Eksempler på ukendte og perspektiverende tekster til forløbet eller eksamen:

Derfor bliver flere ungede stressede, Videnskab.dk

Når det hele koger over: hver fjerde unge føler sig stresset, Dr.dk

Forskere: Mental sundhed kræver nyt fokus, altinget.dk

Ved du hvad lykke er? Videnskab.dk

Kreditering

Forløbet er udarbejdet af Malene Løye Kristensen og Søren Sejer Lohse-Hansen, Rosborg Gymnasium og HF

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Praktisk vejledning til brug af den sokratiske dialoggruppe (Lektion 2)
Vejledning til matrixgruppearbejde (lektion 3)
Vejledning til opgave om Epikur (lektion 4)
Vejledning til rollespil om Kierkegaard (lektion 6)
Projektvejledning til det afsluttende innovative projekt (Lektion 7 og 8)
Eksempel på innovation procesarbejde (lektion 7 og 8)