Finder Færøerne olie?

Der er fundet olie og/eller naturgas øst og syd for Færøerne. Men endnu ikke ved Færøerne. Hvordan udsigterne er behandles i dette modul.

Finder Færøerne olie?

På en del måder minder geologien på Færøernes kontinentalsokkel om geologien i Nordsøen. Men der er en væsentlig afvigelse, og det er de meget tykke ca. 55 millioner år gamle basaltlag, der ligger oven over de sedimentære bjergarter fra de ældre geologiske perioder. De sedimentære aflejringer kan fungere som kilde- og reservoirbjergarter. I basalten kan man ikke finde olie eller naturgas.

Som led i FNs Havretskonvention arbejdes der på at udvide Færøernes rettighed til havområder syd for Færøerne. Andre lande lægger dog også billet ind på områderne.

Boreplatform ved kaj i Esbjerg
© Laust Wium Olesen

Olieboreplatform. Her i Esbjerg Havn.

Undervisningsideer (GSK og GYM):

Naturgeografi/geografi: Olieudvinding i Nordsøen og mellem Norge og Skotland. Nordatlantens dannelse indledt med voldsom vulkansk aktivitet (plateaubasalter i Færøerne), den midtoceaniske ryg. Energifremtid byggende på fossile brændsler, eller er der andre muligheder?

Naturgeografi/geografi og samfundsfag: Kontinentalsokkelprojektet, fredelig løsning af tvistigheder gennem FN-systemet. Hvem ejer råstofferne, Færøerne eller Danmark? Skal Færøerne tilbagebetale bloktilskud, hvis de finder olie?

Relaterede links