FN - "den store mægler"

Igennem dette undervisningsforløb kommer eleverne til at lære om FN's arbejde, arbejde med FN´s opgave som konfliktmægler, samt gå i dybden med eksempler på internationale konflikter.
Optog Screbrenica minde
FN soldat og børn

Billedet til venstre er fra en march til minde om de 9.000 ofre for folkedrabet i Bosnien i juli1995. Billedet til højre er fra Haiti, hvor fredsbevarende styrker fra FN opererer. Soldaten er fra Brasilien.

Introduktion

Forenklede Fælles Mål

Klassetrin: 8-9. klasse.

Kompetenceområde : Politik

Færdigheds- og vidensområde: Eleven kan diskutere internationale organisationers rolle for konflikt og samarbejde i verden

Eleven har viden om internationale organisationer, som Danmark deltager i

I dette undervisningsforløb arbejder eleverne med hjemmesiden www.globalis.dk/konflikter, der er et nordisk samarbejde, som udspringer af et norsk initiativ og som i Danmark udarbejdes af FN-forbundet. På sidenerne forefindes diverse artikler, billeder, spil m.m, samt tests, hvor eleverne kan afprøve deres viden. Eleverne kan arbejde med teksterne i papirform, eller læse direkte online. 

 

Formål

Formålet med dette undervisningsforløbs formål er er give eleverne en forståelse af hvad FNs rolle er, når internationale konfilkter opstår og hvad FN gør for at løse dem. Dette foregår på siden www.globalis.dk/konflikter, der rummer en oversigt over de fleste af verdens største konflikter hvor FN er til stede. Forløbet er velegnet, da det på en konkret måde anskueliggør den rolle, internationale organisationer har i politik i dag.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Planlægning, arbejdsform og materialevalg

 • Alt materiale kan hentes på www.globalis.dk/konflikter. Der er direkte link i teksten herunder.
 • Forløbet kræver adgang til internet, bærbare eller tablets samt optageudstyr, fx smartphones eller tablets. Nogle elever skal kunne redigere samt uploade filmene til læreren. 
 • Der er skift mellem klasseundervisning og gruppearbejde.
 • Elevarbejdet kan udføres rent digitalt, se under konkret planlægning og gennemførelse.

Forslag til læringsmål og udfordringsmål

 • Eleven kan gøre rede for, hvad FN er. 
 • Eleven kan give mulige begrundelser på nødvendigheden af FN. 
 • Eleven kan lave en fremlæggelse omkring en specifikt international konflikt. 
 • Eleven kan diskutere konflikternes indvirkning på samfundet – nationalt og internationalt – herunder FN’s rolle.
 • Eleven kan give bud på, hvorfor nogle FN missioner er kortvarige og andre meget langvarige. 

Omfang

Varighed: ca. 8 lektioner. 

Gennemførelse

Forløbet kan gennemføres således:

1+2 lektion:

Eleverne laver i par, en brainstorm over begreberne ”fredsbevarende” og ”fredsskabende”. Elevernes bud skrives derefter ned på tavlen. De bud, som går igen understreges. I samme par læser eleverne artiklen "FNs oprettelse", og "FN på kaotisk opgave i Congo" hvorefter de diskuterer forskelle og ligheder med de definitioner, som står på tavlen. Afslutningsvist ser eleverne denne 2-minutters animation om FN's opgaver på Youtube. 

3+4 lektion:

På hjemmesiden findes en række eksempler på FNs tilstedeværelse under fanen ”konflikter".

Del eleverne i grupper af 3 og tildel hver gruppe en bestemt konflikt, de skal gå i dybden med. Målet er, at hver gruppe laver og optager en fremlæggelse på ca. 10 minutter, der herefter skal deles digitalt med klassen.

De skal i fremlæggelsen lægge vægt på følgende, som alle findes som artikler på siden:

 1. FN's historie og baggrunden for oprettelsen.
 2. Aktører i konflikten samt FN's engagement
 3. FN's mulighed for at løse konflikten

5+6 lektion

Eleverne arbejder med og færdiggør deres fremlæggelse, som lægges online. 

Hjemmeopgave: Eleverne ser hinandens præsentationer, og de skriver 4 sætninger ned til hver, hvor de bekriver, hvad de i særdeleshed er blevet klogere på.

7. lektion:

Eleverne giver hinanden positiv feedback med udgangspunkt i de sætninger, de har skrevet derhjemme. Eleverne arbejder herefter i par, hvor de med en PC og høretelefoner spiller dilemmaspillet ”Folkedrabet på Bantikka”.

8. lektion:

Eleverne læser artiklen ”Når fodbold bliver fredsmægler". De udarbejder dernæst 3 ”post-it” sedler, hvorpå de skriver tre begrundelser for, hvorfor nogle konflikter ikke kan løses militært. Eleverne læser deres sedler højt og klistrer dem fast på en væg. 

Forslag til evaluering

 • Læreren evaluerer på elevernes online-præsentationer
 • Læreren udarbejder en multiple choice test  på intra med udgangspunkt i tests på hjemmesiden og artiklerne på siden
 • Læreren noterer elevernes besvarelser på post-it sedlerne

Tegn på læring

 • Eleven bruger og vurderer kilderne
 • Eleven deltager aktivt i produktionen af fremlæggelsen.
 • Eleven har set de andres præsentationer og kan beskrive, hvad han/hun er blevet klogere på.
 • Eleven deltager i diskussionen i plenum.

Forslag til undervisningsdifferentiering

 • Sidst i forløbet kan eleverne sammenligne de forskellige konflikter og diskutere årsager og løsningsforslag.
 • Lad nogle elever arbejde multimodalt i både fremlæggelsen og hjemmearbejdsopgaven. Fx gennem brug af web 2.0 værktøjer til præsentation. Se eksempel med tidslinie her og portfolio her. 

Relaterede film og tekster m.m., der med fordel kan inddrages:

 

Filmklip: Videoserie om FNs missioner på Youtube (udgivet på FNs kanal". 

Film: "The responsability to protect” - se den på Filmcentralen her. 

Artikelserie fra JP Undervisning: ”Fredsmissionen"-

Udarbejdet af læringskonsulent i UVM Jakob Ragnvald Egstrand & EMU-redaktør Steen Juhl Møller.