Forældresamarbejde

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samarbejdet skal bidrage til, at barnet får en god og tryg opvækst.
Forældresamarbejde
© Kamilla Bryndum

Forskning

Forskning viser, at et trygt og stimulerende hjemligt miljø udgør det vigtigste element i barnets trivsel og læring. Alle børn skal have mulighed for at klare sig godt i livet. Derfor er det vigtigt, at forældresamarbejdet ikke begrænser sig til sociale arrangementer, men også handler om at fremme barnets trivsel, dannelse, udvikling og læring på tværs af dagtilbud og hjem.

Forskning viser også, at samarbejdet mellem forældre og dagtilbud har stor betydning for det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og for gode børnefællesskaber.

Det eksisterende forældresamarbejde

Samarbejdet om barnets trivsel, dannelse, udvikling og læring kan ske gennem det forældresamarbejde, der allerede finder sted i dagtilbuddet. Fx:

  • forældremøder
  • dagtilbud-hjem-samtaler
  • hente-bringe-situationer
  • sommerfester
  • julearrangementer
  • fællesspisning

Herudover foregår en stor del af forældresamarbejdet gennem de formaliserede forældrebestyrelser.

Forventningsafstemning

Dagtilbuddet skal sammen med forældrene afstemme forventningerne til hinanden i forhold til både det individuelle og det mere generelle forældresamarbejde.

Med forældresamarbejde forstås netop et samarbejde, hvor både dagtilbud og forældre har et ansvar. Forældrenes ansvar består bl.a. i at holde sig orienterede og bakke op om det arbejde, der foregår i dagtilbuddet i forhold til barnets og børnegruppens trivsel og læring. Dagtilbuddets ansvar er at inddrage forældrene i arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Det betyder bl.a., at dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i både udarbejdelsen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan. Det betyder også, at dagtilbuddet skal være i løbende dialog med forældrene om barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling og om, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter dette.

Forældre er forskellige. Forældresamarbejdet skal derfor differentieres og baseres på lokale traditioner, ønsker, forældregruppen og den enkelte families behov.

Vejledning af forældre

Dagtilbuddet kan med udgangspunkt i de enkelte familiers behov og ønsker vejlede forældre om, hvordan de kan bidrage positivt til barnets læring og udvikling. Det kan fx være ved at:

  • læse højt for barnet
  • synge med barnet
  • inddrage barnet i aktiviteter
  • tale med barnet om alt det, forældre og barnet foretager sig i og uden for familien.

Herigennem udvikler barnet sit sprog og forståelse for verden og udvider sin erfaringsverden ved at stille spørgsmål, undre sig og gøre sig erfaringer.

Ministeriets udgivelser

Barn på legepladsen
© Rambøll Management Consulting

Styrket fokus på børns læring

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring blev igangsat i 2017 af Undervisningsministeriet i samarbejde med Børne- og Socialministeriet. På denne side kan I bl.a. finde de inspirationsmaterialer og redskaber, der blev udviklet på baggrund af projektet.
Sprogpakken's logo
© Socialstyrelsen

Forældresamarbejde

Ikke alle forældre er bevidste om, hvor stor en rolle de selv spiller i forhold til deres barns sproglige udvikling. Derfor er det vigtigt, at I som pædagogisk personale inspirerer forældrene til, hvordan de kan understøtte barnets sproglige udvikling ved at skabe et rigt sprogligt læringsmiljø i hjemmet.

Inspiration

Viden og forskning

Vidensportalen
© Socialstyrelsen

Vidensportalen på det sociale område

Vidensportalens målgruppe på dagtilbudsområdet er de fagpersoner, som træffer beslutninger om, tilrettelægger og arbejder med indsatser for børn i udsatte positioner.
Forældresamarbejde temahæfte fra EVA 2
© Danmarks Evalueringsinstitut

Bakspejlet: Forældresamarbejde

Forskning viser, at jo bedre kontakten og samarbejdet er mellem forældre og pædagogisk personale, jo mere positivt og trygt oplever barnet dagtilbuddet. I dette inspirationsmateriale kan I finde inspiration til, hvordan I kan arbejde fokuseret med forældresamarbejde i jeres dagtilbud.
Forældresamarbejde om børneperspektiver i læringsmiljøet
© KL og BUPL

Forældresamarbejde om børneperspektiver i læringsmiljøet

Systematisk involvering af børneperspektiver som feedback rummer et stort potentiale for udvikling af et godt læringsmiljø. Dette inspirations- og refleksionsmateriale fokuserer på, hvordan man kan styrke involveringen af børneperspektiver gennem forældresamarbejdet.
Podcast symbol

Pædagogikken rykker ind i familien

I denne podcast kan I møde forsker Lene Schmidt, vuggestuen Corneliusmindevej og høre om forskningsprojektet Pædagogers samfundsmæssige roller i forældresamarbejde.

Emneord