Forbedring af Biodiversiteten på min skole

Eleverne skal bruge deres viden til at finde frem til en indsats, som vil give et mere mangfoldigt plante- og dyreliv på skolens område.

Formål

Skole med udeareal

Formålet med dette forløb er at arbejde med innovation og entreprenørskab, i form af at eleverne omsætter deres viden omkring biodiversitet til handling. Forløbet starter derfor med nogle lektioner, der kan generere en viden hos eleverne, der gør dem i stand til dels at foretage undersøgelser, men også at ide-generere på forbedringsforslag omkring biodiversitet.

 

Arbejdet med innovation og entreprenørskab lægger op til en undersøgende tilgang og praksisorienteret arbejde, der passer godt sammen med undervisningen i naturfag. Eleverne skal i dette forløb både udvikle og udvide deres viden, og bruge denne til at skabe nye initiativer på deres egen skole. Eleverne skal komme med egne løsningsforslag til, hvordan de kan forbedre biodiversiteten på skolen. Eleverne skal altså med deres produkt vise, at de kan omsætte deres viden til handling.

 

Eleverne skal samarbejde i mindre grupper om at løse en fælles opgave. Undervejs evalueres det, hvordan eleverne selv bidrager til, at arbejdet i gruppen bliver godt. Der tales i klassen om tæt samarbejde, hvor alle har en fælles forståelse og overblik over delelementerne i det samlede løsningsforslag. Eleverne skal altså forstå at arbejde med et fælles ansvar.

 

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Ca. 8 lektioner.

Undervisningens 3 faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Natur/teknologi
5. - 6. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan designe enkle undersøgelser (vejledende mål)
Eleven har viden om undersøgelsesdesign (vejledende mål)
Modellering (obligatorisk)
Natur og miljø (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet (vejledende mål)
Perspektivering (obligatorisk)
Natur og miljø (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskets forvaltning af naturen lokalt og globalt (vejledende mål)
Eleven har viden om forskellige natursyn (vejledende mål)
Kommunikation (obligatorisk)
Formidling (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi (vejledende mål)
Eleven har viden om enkel naturfaglig argumentation (vejledende mål)