Fremstilling af multimodal præsentation om Astrid Lindgren

Arbejd med Astrid Lindgren og lær eleverne at benytte PowerPoint til at lave en informativ og flot præsentation.
Astrid Lindgren

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. 

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan omsætte deres viden om Astrid Lindgrens liv og forfatterskab til multimodal tekst.

Undervisningsaktivitet

Formålet med undervisningsaktiviteten er, at eleverne lærer at omsætte deres viden om Astrid Lindgren til en flot og informativ præsentation. Det er oplagt at aktiviteten foregår i relation til andet arbejde omkring Astid Lindgrens liv og forfatterskab. Programmet PowerPoint er velegnet at bruge, fordi det giver mulighed for at fortælle multimodalt og eksempelvis bruge udtryksformer som stillbilleder, filmklip, tale og skrift.

Hvad gør læreren?

Læreren synliggør læringsmålene for den kommende aktivitet.

Læreren præsenterer et afgrænset udvalg af informationskilder om Astrid Lindgren (bøger, billeder, filmklip, hjemmesider mm.).

Læreren viser eleverne et lille udvalg af funktionerne i PowerPoint og taler med eleverne om, hvordan forskellige elementer kan supplere hinanden. Læreren opstiller evt. en række mindstekrav til præsentationen (mindst to billeder, mindst et lydklip, skriftlige informationer på hvert dias osv.).

Hvad gør eleverne

Eleverne arbejder parvist med at udvælge informationer. Læreren hjælper med afgrænsning.

Eleverne arbejder parvist med at fremstille den multimodale tekst i PowerPoint. Læreren vejleder eleverne i forhold til indhold, yder teknisk support og udfordrer eventuelt de dygtigste elever til at afprøve yderligere funktioner i programmet (indsætte filmklip, links, overgange mv.), der kan hæve informationsniveauet og fremme det æstetiske udtryk.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan omsætte deres viden om Astrid Lindgrens liv og forfatterskab til multimodal tekst.

Tegn på læring

  1. Eleven udvælger informationer og argumenterer for relevansen sammen med makker.

  2. Eleven udvælger informationer, argumenterer for relevansen sammen med makker og bruger de pæsenterede funktioner i powerPoint.

  3. Eleven fremstiller en multimodal tekst med relevante informationer om Astrid Lindgrens liv og forfatterskab.

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Læreren ridser forløbets læringsmål op og lader disse danne rammen for det evaluerende arbejde.

Forløbet evalueres ved, at hver gruppe præsenterer deres produkt. De øvrige elever giver respons efter metoden ”to roser og ét godt råd”. Under responsen er det vigtigt at holde fokus på, hvordan informationerne om Astrid Lindgren understøttes af de multimodale elementer.

Der afsættes evt. tid til, at grupperne retter deres produkter til i forhold til den modtagne respons. Produkterne kan evt. publiceres til forældre via Skoleintra.

Læreren noterer sig, i hvilken grad den enkelte elev indfrier de opstillede læringsmål for forløbet og vurderer kommende tiltag i relation til dette.

Aktiviteten "Fremstilling af multimodal præsentation om Astrid Lindgren" er produceret af læringskonsulent Rikke Møller Larsen.

 

 

Forenklede Fælles Mål

Dansk
3. - 4. klasse
Fremstilling (obligatorisk)
Fremstilling (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan udarbejde multimodale tekster (vejledende mål)
Eleven har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer (vejledende mål)