GF1-center øger fællesskab og trivsel

På EUC Nordvest får ungdomsmiljø og fællesskab i erhvervsuddannelserne en ny betydning helt fra start. Skolen har nemlig valgt at oprette et center for alle fagretninger på grundforløb 1 på de merkantile såvel som de tekniske uddannelser. Og det giver rigtig god mening for både skolens medarbejdere og ledelse - og ikke mindst for eleverne.
Bevægelse på tværs af fagretninger
© EUC Nordvst

Idéen bag

Formålet med GF1-centret er at skabe en skole med et campus-miljø, hvor eleverne oplever, at der er et samlende socialt fællesskab, og hvor det er sjovt at gå i skole.

- Som færdiguddannede skal eleverne arbejde sammen på tværs af faglige retninger. Med centret opnår vi en synergi fra start, fordi eleverne får øjnene op for hinandens fag. De kender hinanden fra folkeskolen - smedene besøger fx gerne kammeraterne på fagretningen EUD Business. Deres lyst til at mødes på tværs er netop en af de effekter vi gerne ville have, fortæller Lars Paaske, som er uddannelsesleder for hele grundforløb 1 på EUC Nordvest.

Det er naturligt for eleverne at deltage i et socialt fællesskab, når de har de rette rammer. Og succesen er til at tage at føle på; Lars Paaske oplever, at frafaldet er mindsket og trivslen øget.

Fysiske rammer

GF1-centret huser omkring 140 elever fra seks fagretningshold på fagretningerne Mad & Service, Byggeri, Motor & Transport, Metal & Teknologi, Strøm & IT samt EUD Business.

Centret blev renoveret og indrettet som et hybridt læringscenter. Fysisk består det af et storrum med tilhørende teorirum/klasseværelser samt et auditorium og er centralt placeret mellem de forskellige værksteder og de to erhvervsgymnasiale uddannelser, HHX og HTX.

Alle elever kommer rundt og ser, hvad der sker på de andre uddannelser i de to første introuger på grundforløb 1. Formålet er at give dem indblik i, hvad hinanden laver og i skolen som helhed. Det kan føre til tidlige skift på tværs af fagretninger, inden eleverne er kommet langt ind i forløbet.

Den teoretiske undervisning trækkes over i centret, så eleverne lettere kan være sammen på tværs af hovedområder og hold i pauserne. 2-3 dage om ugen foregår undervisningen ude i værkstederne. EUX-elever følger den valgte fagretning i Dansk og værkstedstimerne, men samles for sig i fagene Engelsk og Samfundsfag.

Eleverne på EUD og EUX er også tæt på de erhvervsgymnasiale uddannelser, HHX og HTX. Det betyder bla. fælles fester og arrangementer så som den årlige dragesejlads.

- Vi kan se, at eleverne nu har en større berøringsflade, hvor de tidligere ikke kom hinanden ved. Det sociale har rigtig meget at sige, og det giver også en positiv effekt hele vejen rundt - fra elever til lærere og ledere, fortæller Lars Paaske.

Organisatoriske rammer

I forbindelse med opstarten af centret valgte man på EUC Nordvest at samle ledelsen af grundforløb 1 under én uddannelsesleder. I den funktion har Lars Paaske dermed et lærerteam med mange forskellige faglige baggrunde på både det merkantile og det tekniske hovedområde og både EUD og EUX. 

Det kræver en del koordinering at få skemaerne til at gå op, men øger også udbyttet idet man kan udnytte synergien på tværs ved at arbejde med fælles temaer i erhvervsfagene. Her kan man eksempelvis bryde skemaet op og indlægge 3 projektuger i forløbet, hvor der arbejdes med hhv. Samfund og Sundhed, Praktikpladssøgning og Innovation.  EUC Nordvest har fx planlagt et tema om Demokratiets Dag med besøg fra politiske ungdomsorganisationer og et sundhedstema i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Se eksempel på kalenderplanlægning for aktiviteterne på GF1-centret.

Hovedkonklusioner

Erfaringerne fra EUC Nordvest er et godt bud på, hvordan man som erhvervsskole kan arbejde med erhvervsuddannelsesreformens overordnede kvalitetsmål – især i forhold til, at flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse, og at styrke tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne.

  • Det positive sociale fællesskab fremmer trivsel og tilhørsforhold, og skolen oplever mindre frafald, sær på EUX, hvor eleverne tidligere har været en smule rodløse og haft mange skift i løbet af undervisningsforløbet.
  • Centret gør op med fordommene imellem de forskellige uddannelser, ikke mindst fordi eleverne nemt kan se de moderne værksteder i funktion, og dermed får afkræftet idéen om gamle støvede lokaler med primitivt udstyr.
  • Samlingen på tværs af fagretninger gør det muligt i høj grad at samlæse hold og niveau, fx EUX, og tage på fælles ekskursioner til fx virksomhedsbesøg. Det giver også en synergi i forhold til undervisningen i erhvervsfagene – fx praktikpladssøgning, undervisning i innovation og Samfund og Sundhed.
  • Ledelsesmæssigt sørges for en høj grad af tværfagligt og temaorienteret samarbejde i mellem de forskellige lærerteams.

Gode råd fra EUC Nordvest

Det er vigtigt at sørge for en god koordinering, når man samler fagretninger, som ikke har arbejdet sammen tidligere. Der bør være et tæt samarbejde imellem skemalæggere på erhvervsfagene.

Samtidig er det også centralt at sørge for god information til faglærerne på Grundforløb 1 og sikre, at de mødes på tværs af fagretningerne, så de er godt klædt på til samarbejdet. Der kan også være rigtig gode ideer at hente fra lærerne selv.

Det er en god idé at starte ugen med en fællessamling, hvor der samles op på forrige uges arbejde og gennemgås hvad der skal ske den kommende uge. Efter fællessamlingen kan man fx indlægge en lektion i bevægelse.

Kontaktinfo

Uddannelsesleder Lars Paaske,

Mobil 30106529

mail: lpa@eucnordvest.dk

Del af pakke

Relaterede filer

Eksempel på planlægning af fællesaktiviteter og projektuger på tværs af grundforløb.