Gymnasiereformen og den nye læreplan for dansk A – hhx

Gymnasiereformens fokus på styrket faglighed, almendannelse og en uddannelsesspecifik profil danner udgangspunkt for den nye læreplan: Dansk A – hhx, august 2017. Reformens fokus på de digitale, innovative, globale, karriere- og studiemæssige kompetencer er på forskellig vis indeholdt i læreplanen.

Nedenstående punkter er en fremhævelse af læreplanens nye elementer i forhold til den tidligere læreplan fra 2013.

 

 • Fra faglige mål
  • demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i                       tilhørende etiske problemstillinger
  • demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metode. 

     

 • Fra kernestof:
  • dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige og         professionelle sammenhænge
  •  … politiske tekster, kommerciel kommunikation og øvrige erhvervsrelaterede tekster
  • digitale kommunikationsformer, herunder sociale medier
  • mindst seks værker med genremæssig og historisk spredning, herunder mindst  én roman og to øvrige skønlitterære værker
  • litteratur-, sprog- og mediehistorie.

     

 • Kernestoffet organiseres i sammenhængende forløb, og hvert forløb gives en titel. Der arbejdes med kernestoffet ud fra litterære, sproglige og medieorienterede tilgange, som skønsmæssigt vægtes i forholdet 2:1:1.
 • Det forventede omfang af fagligt stof er normalt svarende til 1200-1400 sider.
 • Obligatoriske skriftlighedsforløb (mindst to) med fokus på at udvikle elevernes evne til at skrive længere sammenhængende tekster og at skrive sprogligt korrekt.
 • Der arbejdes bl.a. med at undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, herunder innovative løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes.
 • Dansk indgår sammen med engelsk, andet og evt. tredje fremmedsprog i almen sprogforståelse, der er indeholdt i grundforløbet.
 • Dansk indgår sammen med uddannelsens øvrige fag i studieområdet. I studieområdet er indeholdt en obligatorisk flerfaglig dansk-historieopgave.
 •  Obligatorisk skriftlig eller mundtlig årsprøve i dansk (jf. Lov om de gymnasiale uddannelser).

 •  Den skriftlige prøve i dansk A er obligatorisk og med en varighed på 5 timer.

 •  Nye rammer for den mundtlige prøve i dansk A.