Handlingsplan for teknologi i undervisningen

Undervisningsministeriet har lanceret en handlingsplan for teknologi i undervisningen med en række initiativer på tværs af undervisningsområdet. Et af initiativerne i handlingsplanen er et nyt forsøg med obligatorisk undervisning i teknologiforståelse i folkeskolen.

Teknologiforståelse er i skoleåret 2017-18 et forsøgs valgfag på 13 skoler i Danmark. Med handlingsplanen er der lagt op til, at it-forståelse og kodning skal indgå som en obligatorisk del af undervisningen på alle folkeskolens klassetrin. Der er endnu ikke taget stilling til, om det skal ske som et selvstændigt fag, eller om teknologiforståelse og kodning skal integreres i alle fag. I første omgang bliver faget indført på 50 folkeskoler, og erfaringerne fra de 50 forsøgsskoler skal danne grundlag for, hvordan undervisning i it-kompetencer skal implementeres på alle skoler.

Dette konkrete tiltag udspringer af Handlingsplan for teknologi i undervisningen, som undervisningsministeriet har lanceret primo 2018.

Baggrund for handlingsplanen

Den hastige teknologiske udvikling, som også påvirker undervisningsområdet, stiller nye krav til elevernes viden og færdigheder samt lærernes kompetencer til at inddrage it i undervisningen.

Handlingsplan for teknologi i undervisningen beskriver to overordnede mål og fem indsatsområder med en række initiativer til fremme af børn, unge og voksnes teknologiforståelse og digitale kompetencer.

Handlingsplan for teknologi i undervisningen er udarbejdet med input fra undervisningsministerens rådgivningsgruppe for teknologi i undervisningen, der er fungerende indtil udgangen af 2018.

Formål og mål

Formålet er at styrke børns, unges og voksnes teknologiforståelse og digitale kompetencer.

Planen indeholder to overordnede mål:

Mål 1:

Danske børn, unge og voksnes teknologiforståelse og digitale kompetencer skal styrkes på alle uddannelsesniveauer – så de kan være med til at skabe fremtidens samfund.

Mål 2:

Danmarks styrkeposition I forhold til anvendelsen af it I undervisningen skal fastholdes og fortsat udvikles – vi skal tage hånd om både teknologiens muligheder og faldgruber, så alle bliver så dygtige, som de kan.

Handlingsplanens 5 indsatsområder og initiativer rettet mod folkeskolen

Handlingsplanen indeholder fem indsatsområder for at realisere de to mål. Under hvert mål er angivet et antal initiativer til fremme af indsatsen. Her er medtaget de initiativer, som er rettet mod folkeskolen.

1. Styrket teknologiforståelse for alle børn, unge og voksne

Der er behov for at styrke teknologiforståelse i uddannelsernes mål og indhold, så alle børn, unge og voksne opnår muligheden for at forholde sig kritisk til teknologien og forme den frem for blot at bruge den.

Initiativer i indsatsen som er rettet mod folkeskolen:

 • Forsøgsprogram om styrket teknologiforståelse i folkeskolen
 • Valgfag i teknologiforståelse i udskolingen (forsøg)
 • Udvikling af DM i digitale skills/CRAFT
 • Digital dannelse for alle børn og unge.

2. Styrkede digitale kompetencer hos lærere, ledere og pædagogisk personale

Der er behov for at styrke kompetencer hos lærere, ledere og pædagogisk personale til at bruge it i undervisningen samt undervise i teknologiforståelse.

Initiativer i indsatsen som er rettet mod folkeskolen:

 • Udvikling af kompetenceforløb til lærere som del af forsøgsprogram om styrket teknologiforståelse i folkeskolen
 • It-kompetenceløft og kapacitetsopbygning af folkeskoler, kommuner og professionshøjskoler
 • Online kompetenceudvikling af lærere og pædagogisk personale.

3. Bedre brug af it i undervisningen

Der er behov for at kvalificere den pædagogiske og didaktiske anvendelse af it i undervisningen.

Initiativer i indsatsen som er rettet mod folkeskolen:

 • Evaluering af indsatsen for it i folkeskolen
 • Understøttelse af elevers adgang til virtuelle laboratorier i naturvidenskab
 • It-baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer I folkeskolen
 • Læsning på digitale enheder i grundskolen.

 4. Brugervenlig digital infrastruktur og læremidler

Der er behov for fortsat at videreudvikle en brugervenlig og velfungerende digital infrastruktur

 Initiativer i indsatsen som er rettet mod folkeskolen:

 • Indsats for fleksibel brug af digitale læringsplatforme
 • Bedre adgang til digitale læringsressourcer ved ud­vikling af dataudvekslingsstandarder.

 5. God brug af data og dataetik

Der er behov for større bevidsthed om dataetik og kvalificeret brug af data om eleverne og deres læring.

 Initiativer i indsatsen som er rettet mod folkeskolen:

 • Dataetiske principper for anvendelse af persondata på folkeskoleområdet
 • Gennemgang af datasikkerhed
 • Styrkelse af it-sikkerhed og dataetik på undervisningsområdet.

Udarbejdet af Hanne Birkum, redaktør EMU.dk, forvaltning. Cand. pæd. pæd. og master i ledelse af uddannelsesinstitutioner.

Februar 2018

Emneord