HTX: Dansk analyse og fortolkning (For htx-elever)

Tænk på disse 4 ting, når du skriver denne type danske stil: På htx skriver du en analyse og fortolkning som fagperson. Formålet er at du skal vise, du kan dokumentere. Modtageren er en fiktiv fagkollega. Det vil sige én med samme danskfaglige viden og indsigt som dig selv. Du skal vise, at du har analyse- og perspektiveringskompetencer.
Bøger og iPad

Brug den rigtige metode

Er din tekst fakta eller fiktion?

Skal du bruge sagprosaanalyse, filmanalyse, litterær analyse eller retorisk analyse? Eller kræver genren en blanding af flere måder? 

Brug analysemodeller til inspiration og ikke som skabeloner!

Hvad ser man på?

 1. Du skal både analysere og fortolke, og på en sådan måde, at din analyse er dokumentation for din fortolkning.
 2. Din evne til tekstlæsning og tekstforståelse skal dokumenteres. Kan du fremdrage væsentlige aspekter ved teksten?
 3. Det bedømmes positivt, at du kan anvende metoder til tekstanalyse. Men de skal bruges som redskaber og ikke som modeller, der lægges ned over besvarelsen. Du bliver bedømt ud fra den dagsorden, du selv sætter.
 4. Den sproglige tone skal være objektiv dokumentation og ikke være personligt fokuseret.
 5. Du skal kunne dokumentere din fortolkning.
 6. Man ser på, om de analysebegreber, du gør brug af, er velvalgte i forhold til den tekst, der skal analyseres.
 7. Du skal vise, at du ser forskelle på genrer inden for fiktion og sagprosa.
 8. Du skal kunne sætte teksten ind i en sammenhæng, der rækker ud over teksten selv. Man ser altså på, om du kan perspektivere til et overordnet emne.
 9. Du skal kunne finde relevante tekster fra opgavesættet og/eller fra nettet og/eller fra din undervisning.

Bilag1, 2 og 3 i censorvejledningen  indeholder tre elevbesvarelser. Læs dem igennem og overvej, hvorfor de fik den karakter, de fik. Det er en indirekte måde for dig at blive klar over, hvordan en god analyse og fortolkning er skruet sammen.

Du kan læse tre medieanalyser i artiklen om analyse af levende billeder i dansk.

Det centrale

(citat fra censorvejledning)

"I analyse af sagprosa er det centrale for analysen tekstens budskab og formål, samt en vurdering af forholdet mellem afsender, modtager, budskab, medie og tekst, herunder grafiske og sproglige virkemidler. I den litterære analyse er det centrale en præsentation af de forhold i teksten, der udgør den fiktive verden: personer, miljøer, temaer, fortæller(e), holdninger mm. I analyser af film er det fx virkemidler som klipning, perspektiv, billedkomposition, lyd m.m., der samles i en fortolkning af filmens rum."

Brug af tekster

Hvis du henter materiale på netttet, vurderes det kun positivt, hvis du det bidrager til en kvalitativ forbedring af din besvarelse. 

Dit brug af materiale vurderes i forhold til

 1. relevans
 2. målrettethed
 3. tekstpræsentation
 4. din evne til at forholde dig kildekritisk til det

Centralt for sagprosa

Litterær analyse

 • Præsentation af de forhold i teksten, der udgør den fiktive verden: Personer, miljøer, temaer, fortæller(e), synsvinkel, holdninger, m.m. Alle iagttagelser skal bruges til noget. I den gode besvarelse redegør du f.eks. for fortælleforhold, og derefter forklarer du, hvilken betydning de har for fortolkningen af teksten. Og den gode personkarakteristik fokuserer på de indre forhold i personen og forklarer sammenhængen mellem ydre og indre træk.
 • Læs også denne side om metoder (nederst på siden)

Analyse af film

 • Virkemidler som komposition, fortælleforhold, fotografering, klipning, perspektiv, billedkomposition, lyd, symbolik m.m., der samles i en fortolkning af filmens rum. Se på fakta- og fiktionskoder, underlægningsmusik og reallyde, asynkron og synkron lyd, lyskilde, zoom, slowmotion, montage, lydbro, håndholdt kamera, underbelysning, osv.
 • Bliv inspireret af spørgsmålene på dette site!
 • Læs filen "Analyse af levende billeder i dansk"!
771998_.jpg

Det kan være givende at få andre vinkler på en tekst end kun ens egen

Fortolkning

Du skal afdække tekstens hensigt Og du skal kunne dokumentere det med analytiske iagttagelser.

Find ud af følgende: Hvad er formålet med og virkningen af virkemidler, ordvalg, disposition, fremstillingsform? Hvad er deres sammenhæng med og betydning for tekstens samlede budskab?

Har teksten skjulte lag? 

 

Perspektivering

 • Vurder teksten i en større helhed: samfundsmæssige omstændigheder, litteratur- eller idéhistoriske strømninger og/eller tendens i tekstens samtid.
 • Du kan inddrage din egen viden, hvis den er relevant.
 • Du bliver ofte bedt om at perspektivere til opgavesættets overordnede emne, f.eks. ved at inddrage en eller flere andre tekster i besvarelsen.
 • Du kan perspektivere til dit valg af metode og gøre dig overvejelser om, hvad valg af en anden metode ville have afdækket i teksten.

Læs også...

6517_.jpg

Forberedelse til skriftlig eksamen i dansk på HTX

Grete Holm har arbejdet med at integrere skrive- og læsearbejdet med det formål at stilladsere og strukturere elevernes arbejde med de skriftlige genrer i dansk på HTX. Forløbet kan med fordel også bruges på de andre ungdomsuddannelser.
Elev med iPad.

HTX: Dansk kronik (For htx-elever)

Husk disse 4 ting, når du skriver en kronik på htx: På htx skriver du en kronik som dig selv. Skriveformålet er formidling. Modtageren er en fiktiv læser af det medie, hvor din kronik publiceres. Du skal vise argumentations- og retorisk kompetence.
elev
© Regina Lamscheck-Nielsen

HTX: Dansk redegørelse og diskussion (For htx-elever)

På htx skal du i en redegørelse og diskussion skrive både som fagperson og som dig selv. Skriveformålet er dokumentation og formidling. Modtageren er en fiktiv fagkollega. Dvs en interesseret læser med samme almene viden og indsigt som dig selv. Du skal vise, at du kan analysere, perspektivere og argumentere.

Relaterede filer