Hvad siger lovgivningen?

Lovgivning og rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse

Fra skoleåret 2015/2016 er lektiehjælp og faglig fordybelse en integreret del af den obligatoriske skoledag. Herved kan lektiehjælp og faglig fordybelse i højere grad indgå som en integreret del af den øvrige undervisning, og skolerne får større frihed til at tilrettelægge skoledagen i overensstemmelse med lokale ønsker og behov.

Undervisningstid før og efter de nye regler

Figur 1: Undervisningstiden før og efter de nye regler

Skolen har pligt til at tilbyde faglig støtte, så alle elever får et tilfredsstillende udbytte af undervisningen. Skolerne skal give eleverne mulighed for at få hjælp til hjemmearbejde og lektier, hvis eleverne får lektier eller hjemmearbejde for som led i undervisningen.

Skolerne skal som led i lektiehjælp og faglig fordybelse tilbyde varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt svage elever, fx ved at inddrage fysiske aktiviteter. 

Dermed bliver skoleugen på gennemsnitligt 30 timer i indskolingen, 33 timer på mellemtrinnet og 35 timer i udskolingen. 

LOVGIVNING

Den 2. juli 2015 underskrev børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby bekendtgørelse nr. 813 om ikrafttræden af den ændring af folkeskoleloven, som indfører obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse. Efter bekendtgørelsen træder de nye regler om lektiehjælp og faglig fordybelse i kraft den 1. august 2015 og får dermed virkning for hele skoleåret 2015/2016.

Den gældende paragraf om lektiehjælp og faglig fordybelse i folkeskoleloven lyder herefter:

§ 15 stk. 2.: Der skal etableres lektiehjælp og faglig fordybelse inden for undervisningstiden.

Med lovændringen er ordlyden af § 15, stk. 2, ændret, så ’tilbud om’ udgår. Det er fremover et krav, at lektiehjælp og faglig fordybelse indgår i undervisningstiden for alle elever. Dermed er det ikke længere frivilligt for eleverne at deltage i tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse.

Med lovændringen bortfaldt også § 15, stk. 3. Det betyder, at der ikke længere er organisatoriske krav til omfang (antal timer) og placering af tilbud (at det skal ligge som en særskilt blok om eftermiddagen i ydertimerne).

Også § 15, stk. 4, om fritidstilbud til elever, der ikke deltager i lektiehjælp og faglig fordybelse, er bortfaldet.

Før og efter lovgivningen

Nedenfor gives eksempler på, hvordan kommunerne kan gribe planlægningen an:

Eksempel 1.

Lektiehjælp og faglig fordybelse som en integreret del af skoledagen

Lektiehjælp og faglig fordybelse er en integreret del af skoledagen og skal indgå i skolernes skemalægning (men behøver ikke fremgå som en særskilt aktivitet på skemaet). Alle elever skal deltage i hele skoledagen, herunder i lektiehjælp og faglig fordybelse. 

Figur 2: Tre grundmodeller for, hvordan lektiehjælp og faglig fordybelse kan integreres i undervisningstiden

Tre grundmodeller for hvordan lektiehjælp kan integreres

Note: Størrelsen af de skraverede felter, der illustrerer omfanget af lektiehjælp og faglig fordybelse i figuren, skal alene ses som et eksempel, da der ikke længere er noget krav om fast timetal.

Lektiehjælp og faglig fordybelse kan have forskellig karakter, hvilket gør tilrettelæggelsen af aktiviteterne fleksibel. Det er op til den enkelte skole at vurdere, om lektiehjælp og faglig fordybelse skal indgå i undervisningen i fagene, i den understøttende undervisning eller på tværs af de to typer undervisning.

Hvis eleverne gives hjemmearbejde eller lektier – dvs. opgaver, der skal gennemføres eller færdiggøres efter skoledagen – har skolen pligt til at give eleverne mulighed for at få hjælp hertil, fx gennem lektiehjælp med støtte fra en kvalificeret voksen. Denne type lektiehjælp vil mest oplagt kunne indgå som en del af den understøttende undervisning, hvor også andet undervisende personale end lærerne kan undervise.

Øvelser eller opgaver, der ellers ville være blevet givet som hjemmearbejde eller lektier, kan også udføres som fællesaktiviteter. I så fald kan lektiehjælp og faglig fordybelse være en del af undervisningen i fagene.

Inden for lektiehjælp og faglig fordybelse skal skolerne også tilbyde varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer alle elever uanset deres faglige udgangspunkt, fx gennem fysiske aktiviteter. Om denne form for aktiviteter skal lægges som en del af undervisningen i fagene eller som understøttende undervisning, afhænger af en konkret vurdering, men der er mulighed for begge dele.

Læs mere Vis mindre

Eksempel 2.

Lektiehjælp og faglig fordybelse i ydertimer 

Lektiehjælp og faglig fordybelse er en integreret del af skoledagen og skal indgå i skolernes skemalægning. Alle elever skal deltage i hele skoledagen, herunder i lektiehjælp og faglig fordybelse.

Er der allerede lagt skema efter de hidtil gældende regler for organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse, hvorefter den skal lægges om eftermiddagen i ydertimerne i 2-3-2 timer om ugen for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling, kan dette skema fastholdes, dog således, at alle elever skal deltage i lektiehjælp og faglig fordybelse.

Hvorvidt lektiehjælp og faglig fordybelse i dette tilfælde er en del af den understøttende undervisning eller undervisningen i fagene afhænger som i eksempel 1 af en konkret vurdering, og har betydning for, om det kun er lærere eller også andet undervisende personale, der kan varetage lektiehjælp og faglig fordybelse. 

Læs mere Vis mindre

Organisering

Lektiehjælp og faglig fordybelse er en integreret del af skoledagen og skal således tilbydes inden for undervisningstiden.

Skolerne har pligt til at tilbyde lektiehjælp og faglig fordybelse som en integreret del af undervisningstiden, og det er skolens leder, der skal sikre og tilrettelægge lektiehjælp og faglig fordybelse inden for de mål, rammer og principper, som henholdsvis kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen har fastsat. Således er det en lokal beslutning, hvordan tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse konkret organiseres. Som følge af de nye regler er det ikke længere et krav, at der afsættes et fast antal timer om ugen til lektiehjælp og faglig fordybelse.

Læs mere Vis mindre

Hvem kan varetage lektiehjælp og faglig fordybelse? 

Lektiehjælp og faglig fordybelse skal, som al anden undervisning i folkeskolen, varetages af lærere, pædagoguddannet personale og andet personale med relevante kvalifikationer. 

De frivillige kan i begrænset omfang varetage lektiehjælp og faglig fordybelse, men kun som led i skolens samarbejde med lokalsamfundets kultur- og foreningsliv. Andre frivillige kan indgå som led i en almindelig gæstelærerordning, herunder som en ekstra hjælpende hånd. Det vil således altid være skolens undervisende personale, der har ansvaret for gennemførelsen og indholdet af lektiehjælpen og den faglige fordybelse. Lærerne har derudover et særligt ansvar for, at Fælles Mål for fagene opfyldes og danner grundlag for aktiviteterne inden for lektiehjælp og faglig fordybelse. Den konkrete personalesammensætning besluttes lokalt. 

Læs mere Vis mindre

Folkeskolelovens § 30 fastslår, at personale med pædagoguddannelse og andet personale med relevante kvalifikationer kan varetage understøttende undervisning.

Det pædagogiske personale har dermed fortsat mulighed for at varetage den lektiehjælp og faglig fordybelse alene eller i samarbejde med læreren, hvis den lægges som en del af den understøttende undervisning, ligesom de kan støtte og supplere læreren i undervisning i fagene.

Frivillige kan alene i begrænset omfang varetage undervisning i folkeskolen, herunder lektiehjælp, som led i samarbejder med lokalsamfundets kultur- og foreningsliv, jf. folkeskolelovens § 3, stk. 4 og 5. Andre frivillige kan kun indgå i undervisningen som led i almindelig gæstelærerordning. Gæstelærere kan ikke selvstændigt varetage hele eller dele af undervisningen, men kan fx indgå som en ekstra hjælpende hånd.

Relaterede links

Find svarene på de oftest stillede spørgsmål om lektiehjælp og faglig fordybelse