Inkluderende læringsmiljøer – lærere og pædagogisk personale

Her får du adgang til masser af viden og inspiration til, hvad du som lærer eller pædagog kan gøre for at skabe inkluderende læringsmiljøer i din klasse. Læs blandt andet om læring, undervisningsmetoder, trivsel og tackling af særlige vanskeligheder.

Læring i et inkluderende miljø

It-understøttet inklusion

Viden Om it-understøttet inklusion

Digitale teknologier kan understøtte inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer. Læs om viden og forskning om it-understøttet inklusion, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.
lærer i klasseværelse med elever

Ledet og struktureret læringmiljø

Læringsmiljøet er vigtigt for elevernes læring. Uro og forstyrrelser kan være væsentlige udfordringer for, at aktiviteterne i undervisningen reelt fokuserer på læring. Klasseledelse og lærerens sociale relationer til eleverne er centrale for et godt læringsmiljø
Børn

Undervisningsdifferentiering så alle elever udfordres og motiveres

Mange lærere oplever, at det er en stor udfordring at tilrettelægge en undervisning som udfordrer og motiverer alle elever. God undervisning kan imidlertid gennemføres med enhver elevsammensætning – det handler om at holde fast i de høje forventninger til alle elever.
Elever med lego

Undervisningsmetoder og -typer

God undervisning er kendetegnet ved en velovervejet og varieret brug af forskellige undervisningsmetoder og -former. Undervisningsformernes betydning skal ses i sammenhæng med læringsfællesskabet.
793040_.jpg

Klasseobservation gav ny adfærd på Nørrebro

Klasseobservationer og klare beskrivelser af, hvad læreren ville have eleverne til at gøre, fik 7. klasse på Blågård skole i København til at ændre adfærd.
Rollespil
© Professor mso. Lisa Gjedde lg@learning.aau.dk / Egmontfonden

Læringsrollespil

Læringsrollespil styrker elevers faglighed og motivation
Inklusion har stor betydning for den enkelte

Baggrunden for arbejdet med inklusion

Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig. Inklusionstankegangen betyder et perspektivskifte fra det enkelte barn til fokus på det fælles

Inddrag eleverne aktivt i udviklingen af læringsmiljøet

Gruppe

Undgå de negative gruppedynamikker

Med et ansvarsskema tydeliggøres, hvordan gruppearbejdet skal fungere i skolen, samt uddelegerer ansvaret iblandt eleverne, så det gode læringsmiljø kan opretholdes.
Elever ved globus
© European Schoolnet, Observatory

Elevernes rolle i det inkluderende læringsmiljø

Eleverne er afgørende for det inkluderende læringsmiljø, når der arbejdes systematisk med elevformidling af faglig viden i undervisningen og med tillæring af sociale spilleregler. Elevinddragelse i undervisningen kan støtte elevernes faglige resultater og fremme deres demokratiske forståelse

Samarbejde mellem lærere og pædagoger

Elever Munkebjergskolens 2. klasse
© Elever Munkebjergskolens 2. klasse, Fjernsynsforsyningen

Lærere og pædagoger samarbejder om inklusion

Film viser, hvordan lærere og pædagoger kan samarbejde om at skabe inkluderende fællesskaber og et trygt læringsmiljø for alle børn.
Closeup af barn i grøn bluse

Gå helt tæt på barnet

Tværgående samarbejder skal huske at sætte fokus på konkret kendskab til børnene.
7-Aktionslæren.jpg

Aktionslæring

Gennem aktionslæring kan kolleger blive bedre til at arbejde mere inkluderende og differentieret i undervisningen og den pædagogiske praksis.
Vejleder

Praksisfortællinger

Praksisfortællinger beskriver udvalgte episoder fra den pædagogiske hverdag og kan bruges til at undersøge og udvikle den pædagogiske praksis.

Trivsel

Glad skoledreng

Trivselsmålingen

Få vejledning til læreres, pædagogers og ressourcepersoners opgaver i arbejdet med trivselsmålingen.
legende børn

Børns leg er pædagogens ansvar

Leg er en central del af barndommen. Det er i legen, børn afprøver sig selv og de andre og skaber nære relationer til andre børn. Kan man ikke lege, er det meget vanskeligt at blive et fuldgyldigt medlem af en børnegruppe. Hvordan sikrer vi, at alle børn får muligheden for at danne sig de erfaringer i legen, som gør dem legeduelige?

Special og almen i fællesskab

Partnerskaber

Partnerskaber mellem interne skoler, folkeskoler og kommuner letter overgange

Når interne skoler på anbringelsessteder samarbejder tæt med folkeskolen bliver elevernes overgang til undervisningen i folkeskolen nemmere. Det viser et projekt, hvor der blev etableret syv partnerskaber mellem interne skoler, folkeskoler og kommuner. Projektet har afprøvet forskellige samarbejdsformer, der har lettet de anbragte børns overgang fra interne skoler til folkeskoler. I nogle tilfælde har børnene desuden kunnet flytte hjem igen. Film, erfaringer og gode råd fra projektet.
Barn med brandhjelm stirrer på brandalarm

Alle mødes i Lemvig ungdomsgård

Lemvig Ungdomsgård har 250 medlemmer mellem ni og 22 år. 50 af dem er specialbørn, der indgår i dagligdagen og dermed kan spejle sig i de andre børn. Klubben har blandet børn fra almen- og specialområdet siden 1997. I begyndelsen var afdelingerne skarpt opdelt, det holdt i to dage...

Børn i særlige vanskeligheder

Elev med særlige behov bruger it-rygsækken

It til elever med særlige undervisningsbehov

It kan være med til at inkludere elever med indlæringsvanskeligheder i skolen, og teknologien kan hjælpe mange med at lære. Et europæisk netværk indsamler erfaringer.
At eleven har det godt med sig selv ses som forudsætning for elevens inklusion i skolen

Hvad er vigtigst – selvværd eller faglighed?

En særlig metode til refleksion over dilemmaer og paradokser i den professionelle praksis kan hjælpe lærere og pædagoger med at finde frem til bagvedliggende forståelser af inklusion.
COLOURBOX2270768.jpg

Børnefællesskaber – omdrejningspunktet for børns trivsel og læring

Børn bruger dagligt mange timer i dagtilbud eller skole sammen med andre børn. Børnefællesskabet er derfor afgørende for det enkelte barns trivsel og læring. Men det er ofte sværere for børn med funktionsnedsættelser at få adgang til fællesskabet, og det er vigtigt, at vi voksne er opmærksomme på, om vi hjælper børnene på den rigtige måde – eller om vi gør vejen til fællesskabet endnu sværere.

Teamsamarbejde

teamsamarbejde er som et puslespil

Sådan virker teamsamarbejdet positivt på elevernes læring og trivsel

Som leder kan du være med til at fremme skolens teamsamarbejde ved at følge det tæt og sætte klare og kommunikerbare mål for den opgave, du forventer, dine medarbejdere skal løse i fællesskab. Et teamsamarbejde baseret på pædagogiske og didaktiske refleksioner er bedre til at understøtte elevernes læring og til at imødekomme fremtidens forandringsprocesser
Far med søn

Teamsamarbejde om inklusion

Inklusion kan kun lykkes i fællesskab. Hvis det pædagogiske personales teamsamarbejde ikke fungerer, så fungerer inklusionen heller ikke, og det skal ledelsen tage højde for, når rammerne for forandringsprocessen skal tilrettelægges.