Inspirationsguide til udeskole

”Hvad er udeskole?”,”Hvorfor udeskole?” og ”Hvordan udeskole?”. Det er centrale spørgsmål denne guide belyser. Bl.a. igennem forskningsresultater, cases og refleksionsspørgsmål. Guiden kan læses i sin helhed under relaterede filer.

Udeskole

Udeskole er en bred betegnelse for regelmæssig undervisning uden for skolen i natur- eller kulturomgivelser. Udeskole kan foregå i både natur- og kulturmiljøer og i samfundslivet, eksempelvis skove, parker, lokalsamfund, virksomheder, museer og landbrug. Udeskole kan overordnet ses som en udvidelse og ændring af skolens pædagogiske rum og undervisning. 

Hvad er udeskole?

Dreng lup

I projekt Udvikling af Udeskole ses udeskole som: ”… en bred betegnelse for undervisning med udgangspunkt i fagenes mål (Fælles Mål), der regelmæssigt og over længere tid gennemføres uden for klasseværelset og skolens mure. Udeskole bygger på et samspil mellem undervisning inde og ude.”

Udeskole er altså en bred betegnelse for undervisning i autentiske læringsmiljøer, der underbygger eller udbygger den viden, eleven har tilegnet sig i klasselokalet. I forskellige fag og med udgangspunkt i fagets faglige mål er det muligt at arbejde med udeskole på forskellige
måder. Det bør indgå i det pædagogiske personales didaktiske overvejelser, hvordan der skabes mulighed for, at udeskole kan indgå i undervisningen

Hvorfor udeskole?

.

Udeskole er praksisnært og elevinvolverende 

Udeundervisning kan give mange forskellige indtryk, og undervisning i
byrum eller natur kan betyde mange forskelligartede oplevelser. 

Gennem udeskole kan undervisning fra klasserummet gøres konkret og sanseligt for eleverne, og indsigter fra udeskolen kan bidrage til, at undervisningen i klassen bliver mere meningsfuld for eleverne. Udeskole kan medvirke til at sætte billeder på abstrakte begreber og uddybe disse samt skabe en øget omverdensforståelse for den enkelte elev.

Aktive elever lærer mest
Læring er en aktiv proces, og udeskole lægger op til en høj grad af elevdeltagelse og styring i undervisningen. Det er lettere at lære om noget, som man kan knytte op på tidligere erfaringer, og aktive vejledende lærere skal støtte, at elever lærer det tiltænkte.

Udvidelse af læringsrummet kan tilgodese flest mulig elevers
læringsstrategier. Gennem variation af undervisningsformer, elevorganisering og undervisningssteder kan læreren støtte flest mulig elevers måder at lære på. Selvom klassen har de samme læringsmål, er der muligheder for at opfylde disse på forskellige måder. 

Gennem besøg, problemløsning og møder med lokale rollemodeller kan
der skabes flere veje til læring gennem variation. 
Meget forskning viser, at elever/mennesker bedst lærer om noget, som interesser
og engagerer dem. 

Elevernes trivsel kan forøges gennem forskellige læringsaktiviteter
Flere casestudier viser, at undervisning i flere kontekster forøger mængden af og skaber flere og bedre relationer mellem elever og mellem elever og lærere i en klasse.

Hvordan udeskole?

Ifølge erfarne udeskolelærere er god udeskole karakteriseret ved
• konkrete aktiviteter med sammenhæng til undervisningsforløbene (eleverne får mulighed
for at se, høre og opleve).
• baseret på problemløsning.
• gruppearbejde med mulighed
for selvstændige valg for eleverne.
• differentiering, så bogligt svage
elever kan få noget ud af undervisningen.
• inddragelse af lokalområdets
muligheder (by, museum, foreninger,
virksomheder og grønne
områder).
• bevægelse som en integreret
del af undervisningen.
• anderledes relationer mellem
lærere og elever.
• inddragelse af eleverne i planlægningen.

De erfarne udeskolelærere fremhæver alle, at udeskole i høj grad er med til at motivere eleverne. De fleste fremhæver,at den variation, som udeskole bidrager med, bevirker at flere elever godt kan lide at gå i skole. Forløbene er alle forløb, hvor eleverne selv skulle undersøge et fænomen eller et problem gennem selvstændigt arbejde. Lærerne fremhæver, at de får andre underviserroller i udeskolesammenhæng, idet de ofte er vejledere, rådgivere eller samtalepartnere ved udeskoleforløbene. De fremhæver også, at eleverne er mere aktive og kommunikerende, når de har udeskole. Forløbene strækker sig alle over længere tid. Udeskole indgår i undervisnings forløbene hvor det er relevant at inddrage andre omgivelser ud fra faglige overvejelser. Enkelte skoler har udeskole som en fast dag i de små klasser.

Udeskole forbindes ofte med problembaseret undervisning af de erfarne lærere. Det er undervisning, hvor eleverne undersøger konkrete aktuelle problemer gennem brug af internet, besøg hos personer med særlig viden eller ved at opsøge konkrete steder, hvor problemerne udspiller sig (fx motorvejen, regnvandsbassinet og heden).

Hvad siger eleverne om udeskole?

Følgende konklusioner kunne drages af
spørgeskemaundersøgelsen
• Danske elever er positive omkring
udeskole:
• 77% af eleverne er enige i udsagnet
’Jeg kan lide undervisningen, når vi har
udeskole’.
• 68% af eleverne er enige i udsagnet
’Jeg glæder mig til udeskole’.
• Både yngre og ældre elever kan lide
udeskole.
• Drengene kan bedre lide udeskole end
pigerne, omend begge køn er glade for
undervisning gennem udeskole.
• Drengene oplever, at de har lettere
ved at holde opmærksomheden på
undervisningen og huske, hvad de lærer.
Pigerne melder imidlertid, at de
har sværere ved at koncentrere sig i
udeskole.

Langt størstedelen af dansk forskning i udeskole omfatter lærernes opfattelse af udeskole. Således er elevernes position og elevperspektiver svagt belyst, til trods for at eleverne i høj grad påvirkes af udeskole. Elevers oplevelser af udeskole kan bidrage til at identificere uudnyttede potentialer, problemområder og hvad der virker for hvem. Elever er forskellige, hvorfor vi også må forvente, at deres oplevelse af udeskole er det. Elever skal ikke forstås som passive modtagere i forbindelse med udeskole. De er bærere af vigtig viden omkring udeskole i praksis og således en
central kompetence i evalueringen og videreudviklingen af udeskole.

Med henblik på at undersøge elevernes oplevelse af udeskole udfærdigedes en spørgeskemaundersøgelse i foråret 2015 som led i projekt Udvikling af Udeskole. Tilsammen deltog 689 elever fra syv demonstrationsskoler fordelt over Danmark. Langt de fleste elever, der havde udeskole på de syv skoler, udfyldte spørgeskemaet.