International politik - realisme

Sitet har fokus på Realisme-traditionen i International politik og lægger op til at eleverne udfærdiger et skriftlig projekt.

Omfang

To til tre moduler. Materialet kan evt også bruges som supplerende materiale i et IP-forløb. I denne sammenhæng indgår det, som grundlaget for et afsluttende skriftlig projekt, hvor der både indgår fordybelsestid og omlagt skrivelig arbejde.

Formål

Eleverne skal i forbindelse med deres IP forløb stifte bekendskab med teorier om international politik: Det kræves at eleverne kan "anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system .." (lærevejledningen - samfundsfag A-niveau)

Introduktion og baggrund

Realisme er en teoriretning i international politisk teori. Staterne betragtes af realister som dominerende enheder i det internationale system. Det er deres indbyrdes styrkeforhold der er afgørende for deres muligheder og handlefrihed. De stræber alle efter magt, som de primært opnår via militær styrke. Konflikter er derfor altid mulige og magtbalance er helt centralt for realismens analyse af Det Internationale Systems tilstand. Fordi alle stater prøver at skaffe sig sikkerhed og magt, hersker der et niveau af "anarki" i Det Internationale System. Teorien hører i princippet til den strukturalistiske teorigruppering, hvor det enkelte individ er tvungen til at handle i overensstemmelse med systemets præmisser uanset hvilke andre intentioner vedkommende har.

Inden for Realismen er der mange varianter. Den klassiske realisme (fx N.Machiavell mf) ser på staternes politik i et aktørperspektiv, mens neo-realismen (K.Walz, J.Meirsheimer mf) ser på magtspillet mellem staterne i det internationale system. Steen Rynning gennemgår teoriretningens historie i et interview i Information d.27.5.2013 " Verden set med realistiske briller".

 

Gennemførelse

Det vedhæftede materiale (*) bruges til at udarbejde et skriftligt produkt. Denne undervisningssekvens ligger i slutningen af et IP-forløb, hvor realismen og IP-liberalismen (også kaldet idealismen), evt også andre teorier om international politik er afsluttet. Eleverne skal ligeledes have været igennem et IP-forløb hvor USA's internationale rolle og politik har været genstand for undervisningen.

Opgaveformulering til eleverne:

Efter en kort redegørelse for forskellige og ligheder imellem K.Walz og J.Meirsheimer's teorier om international politik skal du analysere et selvvalgt eksempel (**) i USA's udenrigs- og sikkerhedspolitik under Præsident Donald Trump.  Analysen og diskussionen af situationen skal ske på basis af modstillingen mellem de to forskellige positioner inden for den ”realistisk teori”

Du skal aflevere en projektopgave (samlet ca.8 sider) der er udformet i overensstemmelse med de krav der stilles til DHO, SRO, SRP opgaver dvs:

Opgavens indhold.
1. Titel
2. Indholdsfortegnelse med sidetal
3. Indledning (med bl.a. redegørelse for opgaveformulering, beskrivelse af arbejdsprocessen og den anvendt metode i opgaven)
4. Besvarelse af selve opgaven inddelt i kapitler, der hver især altid afsluttes med en delkonklusion.
5. Hoved konklusion (direkte svar på den stillede opgave)
6. Eventuelle bilag
7. Husk fodnoter eller noter og kildeangivelser (hvis der ikke er benyttet fodnoter)
8. Litteraturliste (inkl. links) 

1- 3 kan passende fylde en side. Punkt 4 skal fylde min. 3 sider.

*) det vedhæftede materiale er videoerne nederst på siden samt materialet til højre under de relaterede links. Underviseren kan passen udvælge noget af materialet som kernemateriale i forbindelse med projektet..

**) Som eksempler kan nævnes relationen USA-Rusland, USA-Kina, USA-Nordkorea, et særligt fokus i relationen USA-Mellemøsten

Opfølgning

Når projekterne er færdige og rettet af læreren, skal eleverne fremlægge deres projekter i mindre grupper for resten af holdet. Derved trænes eleverne i forhold til den senere eksamensfremlæggelse af deres individuelle SRP-projekt . 

Videoer med IP-analyser

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

John J. Mearsheimers udenrigs- og sikkerhedspolitiske anbefalinger til D.Trump
En række lang række af John Miersheimers udgivelser. Hent dem ved at klikke på "(pdf)"
Interview med J.Mearsheimer i Ræson
Interview med Kenneth Waltz fra undersitetsavisen d.11-06-2005 - Af Ole Wæver og Ingvar Sejr Hansen