Introduktion til Fælles Mål

Læs om de centrale begreber i Fælles Mål.

Kompetencemål

Forenklede Fælles Mål består af få, overordnede kompetencemål, der beskriver, hvad eleverne skal kunne på fagenes gældende trin. Kompetencemålene skal give overblik over faget og danne grundlag for lærerens dialog med skolens medarbejdere, forældrene og elever om elevens læring.

Kompetencemålene svarer til de tidligere trinmål i Fælles Mål 2009.

Færdigheds- og vidensmål

De overordnede kompetencemål er bygget op af op til seks færdigheds- og vidensområder. Færdigheds- og vidensområderne er konkrete mål, der beskriver de færdigheder og den viden, eleverne skal tilegne sig frem mod kompetencemålet. Færdigheds- og vidensområderne sikrer en systematik mellem det, eleven skal kunne, og undervisningens indhold.

Faser

Målene er opstillet i faser, som tydeliggør den udvikling, eleven skal igennem i trinforløbet i faget. Faserne er ikke knyttet til bestemte klassetrin. Det er op til læreren at tilrettelægge undervisningen inden for et trinforløb.

Mål for alle elever

Forenklede Fælles Mål er mål, som alle elever skal nå. Elever, som leverer en fremragende præstation, der opfylder målene på udtømmende vis, skal ifølge 7-trinsskalaen have højeste karakter. Målene er formuleret på et niveau, der ligger over middel, så elever, der opfylder målene til fulde, får højeste karakter.

Opmærksomhedspunkter

I forenklede Fælles Mål for dansk, matematik og børnehaveklassen er der indført opmærksomhedspunkter inden for kerneområder. Det er områder som forskningen viser, er grundlæggende for, at eleverne kan tilegne sig læring i alle fag, som forskningen viser, er grundlæggende for, at eleverne kan følge med i alle fag. Opmærksomhedspunkterne beskriver det forventede minimumsniveau inden for målene for, at eleven kan følge med i undervisningen.

Hvis en elev ikke når det niveau, der er beskrevet i opmærksomhedspunktet, skal læreren gå i dialog med skoleledere og skolens ressourcepersoner om, hvordan eleven kan hjælpes.

Tværgående temaer

Der er tre tværgående temaer i Fælles Mål, som læreren skal integrere i undervisningen: It og medier, sproglig udvikling og innovation og entreprenørskab.

Mål for it og medier og sproglig udvikling er indarbejdet i målene for fagene. Temaet innovation og entreprenørskab er tydeliggjort i fagenes mål. Der er udarbejdet undervisningsvejledninger til de tre temaer, som findes på EMU Danmarks læringsportal.

Elevernes alsidige udvikling

Elevernes alsidige udvikling indgår i folkeskolens formålsparagraf og elevernes alsidige udvikling skal indgå i undervisningen, og rækker ud over de bindende mål for det enkelte fag. 

Inspirationsmateriale

På EMU’en kan du finde udarbejdet inspiration til, hvordan læreren systematisk kan arbejde med læringsmål i tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen ud fra det konkrete læringsmål til alle mål i folkeskolens fag og prøver. Inspirationseksemplerne findes på EMU Danmarks læringsportal.

Relaterede links

Få en introduktion til det tværgående tema innovation og entreprenørskab og få forslag til aktiviteter og eksempler fra hverdagen til arbejdet med temaet.
Læs om det tværgående tema it og medier og få forslag til aktiviteter og værktøjer i arbejdet med it og medier.
Få en introduktion til det tværgående tema sproglig udvikling, og hvordan du kan arbejde med sproglig udvikling i fagene.
Læs mere om, hvordan du kan arbejde med elevernes alsidige udvikling i fagene.