Introduktion til Fælles Mål

Læs om de centrale begreber i Fælles Mål.

Kompetencemål

Fælles Mål består af få overordnede bindende kompetencemål, der beskriver, hvad eleverne skal kunne på fagenes gældende trin. Kompetencemålene skal give overblik over faget og danne grundlag for lærerens dialog med skolens medarbejdere, forældrene og elever om elevens læring.

Kompetencemålene svarer til de tidligere trinmål i Fælles Mål 2009.

Færdigheds- og vidensområder og færdigheds- og vidensmål

De overordnede kompetencemål er bygget op af op til seks bindende færdigheds- og vidensområder. Færdigheds- og vidensområderne er angivet i overskriftsform og angiver afgørende faglige elementer inden for kompetencemålene. Færdigheds- og vidensområderne sikrer en systematik mellem det, eleven skal kunne, og undervisningens indhold. De underliggende færdigheds- og vidensmål er vejledende.

Mål for alle elever

Kompetencemålene i Fælles Mål er mål, som alle elever skal nå. Elever, som leverer en fremragende præstation, der opfylder målene på udtømmende vis, skal ifølge 7-trinsskalaen have højeste karakter. Målene er formuleret på et niveau, der ligger over middel, så elever, der opfylder målene til fulde, får højeste karakter.

Opmærksomhedspunkter

I Fælles Mål for dansk, matematik og børnehaveklassen er der indført opmærksomhedspunkter inden for kerneområder. Det er områder som forskningen viser, er grundlæggende for, at eleverne kan tilegne sig læring i alle fag. Opmærksomhedspunkterne beskriver det forventede minimumsniveau inden for målene for, at eleven kan følge med i undervisningen.

Hvis en elev ikke når det niveau, der er beskrevet i opmærksomhedspunktet, skal læreren gå i dialog med skoleledere og skolens ressourcepersoner om, hvordan eleven kan hjælpes.

Tværgående temaer

Der er tre tværgående temaer i Fælles Mål, som læreren skal integrere i undervisningen: It og medier, sproglig udvikling og innovation og entreprenørskab.

Mål for it og medier og sproglig udvikling er indarbejdet i målene for fagene. Temaet innovation og entreprenørskab er tydeliggjort i fagenes mål. Der er udarbejdet undervisningsvejledninger til de tre temaer, som findes på EMU Danmarks læringsportal.

Elevernes alsidige udvikling

Elevernes alsidige udvikling indgår i folkeskolens formålsparagraf og elevernes alsidige udvikling skal – ligesom de øvrige elementer i formålsparagraffen – indgå i undervisningen, og rækker ud over de bindende mål for det enkelte fag. 

Relaterede links

Få en introduktion til det tværgående tema innovation og entreprenørskab og få forslag til aktiviteter og eksempler fra hverdagen til arbejdet med temaet.
Læs om det tværgående tema it og medier og få forslag til aktiviteter og værktøjer i arbejdet med it og medier.
Få en introduktion til det tværgående tema sproglig udvikling, og hvordan du kan arbejde med sproglig udvikling i fagene.
Læs mere om, hvordan du kan arbejde med elevernes alsidige udvikling i fagene.