Iværksætter – Fælles Mål og læseplan

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål og læseplan for valgfaget iværksætter. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

Fagformål

Eleverne skal i faget iværksætter udvikle kompetencer inden for idéprocesser, produkt- og konceptudvikling samt salg og markedsføring med henblik på at give eleverne indsigt i opstart og drift af virksomhed.

Stk. 2. Eleverne skal gennem praksisnære undervisningsforløb opnå grundlæggende teoretisk viden om iværksætteri. De skal indgå i sammenhængende undervisningsforløb, hvor de gennemfører processen fra idé til konkret handling.

Stk. 3. Eleverne skal i faget iværksætter opnå forståelse for egne muligheder for at agere som iværksætter i sociale, økonomiske og kulturelle sammenhænge og kunne se dette som en reel karrieremulighed.

Stk. 4. Faget skal bidrage til, at eleverne bliver fagligt kvalificerede og afklarede og motiverede til at vælge ungdomsuddannelse. Faget understøtter derved skolens generelle arbejde med udvikling af elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer, så de forbliver eller bliver uddannelsesparate.

Introduktion

Undervisningen i 10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del. Faget iværksætter er et valgfag i 10. klasse. Faget kan også tilbydes som 1-årigt kommunalt valgfag i 7.-9. klasse. Såfremt faget læses som valgfag i 9. klasse, skal faget indgå i den obligatoriske projektopgave.

Eleverne skal tilbydes undervisning i mindst tre af følgende valgfag i 10. klasse: Idræt, samfundsfag, kristendomskundskab/religion, naturfag, metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværksted, serviceværksted, produktudvikling og formgivning, iværksætter, sundhed og sociale forhold, teknologi og kommunikation.

Kommunalbestyrelsen kan godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i andre undervisningsaktiviteter. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der udarbejdes mål og læseplaner for denne undervisning. Kommunalbestyrelsen kan vælge at tilbyde de to nye valgfag fra den erhvervsrettede 10. klasse (eud10) fagene madværksted og jordbrug, som anden undervisningsaktivitet. Der er fastsat Fælles Mål for disse fag.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde den almindelige 10. klasse og fra 1. august 2015 også den erhvervsrettede 10. klasse (eud10). Derudover kan kommunalbestyrelsen vælge at tilbyde 10. klasse i samarbejde med institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse.

Se nærmere om de forskellige kommunale 10. klasseordninger på dette link. 

http://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/10-klasse/erhverv...

Grundlæggende for faget iværksætter er elevernes arbejde med at udvikle idéer og muligheder og gennemføre konkrete iværksætterforløb. Omdrejningspunktet for undervisningen og indholdet i faget er iværksætteri forstået som opstart af virksomheder eller andre aktiviteter, hvor eleverne skaber social, kulturel eller økonomisk værdi.

 

Fælles Mål omfatter fire kompetenceområder:

  • idéprocesser
  • produkt- og konceptudvikling
  • salg og markedsføring
  • uddannelsesafklaring

 

Eleverne arbejder med iværksætter som et oplevelses- og praksisrelateret fag. Der lægges vægt på engagement og på udfordringen ved at planlægge og gennemføre iværksætterprojekter, der tager udgangspunkt i elevernes egne idéer. Undervisningen omfatter grundlæggende teori om iværksætteri i kombination med undervisningsforløb, hvor eleverne gennemfører hele processen fra idé til konkret handling.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i kompetencer, færdigheder og viden, som eleverne har tilegnet sig fra undervisning i folkeskolens fag og emner, herunder det tværgående emne innovation og entreprenørskab, samt brobygningsforløb på ungdoms- og erhvervsuddannelser og eventuel virksomhedspraktik.

Læseplanen beskriver undervisningen i fagets trinforløb og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning. Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde.

 

Emneord