Jeg har brug for støtte og rådgivning om mit barns skolegang

Du har som forælder flere muligheder for at få støtte og rådgivning om dit barns skolegang på en lang række områder. Hvad enten det drejer sig om særlige behov hos dig eller barnet, som skal tages hånd om gennem hele skoletiden, eller en pludselig opstået bekymring hos dig eller dit barn, er der information at hente her på siden
Glade elever i efteråret

I løbet af dit barns skoletid kan der opstå forskellige situationer, hvor du har behov for støtte og rådgivning om barnets skolegang.

Her er det altid en god ide først og fremmest at tale med dit barns skole om jeres situation og undersøge, hvilke støttetilbud kommunen tilbyder.

Derudover findes der en række foreninger og organisationer, der yder støtte og rådgivning til forældre.

Skole og Forældre - forældrerådgivningen

Skole og Forældres Forældrerådgivning tilbyder uvildig rådgivning til forældre og andre, der oplever problemer i forbindelse med et barns skolegang med henblik på at fremme skolebørns trivsel og læring.

Rådgiverne har erfaring med skolen på forskelig vis og er kompetente samtalepartnere, hvis du som forælder oplever problemer i forbindelse med dit barns skolegang, eller der skal træffes store beslutninger om for eksempel skolestart eller skoleudsættelse.

Rådgivningen er oprettet af organisationen Skole og Forældre, der er landsorganisation for forældre i folkeskolen. 

Nærmere information: http://www.foraeldreraadgivningen.dk/

    

Børns vilkår

Børns Vilkårs ForældreTelefonen er en anonym rådgivning for forældre, bedsteforældre, venner, naboer og andre med relation til børn, der har det svært.

Nærmere information: http://www.bornsvilkar.dk/raadgivning/foraeldretelefonen.aspx

 

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet(DUKH)

DUKH rådgiver om såkaldte handicapkompenserende ydelser.  Det vil sige rådgivning om alle de områder i lovgivningen, hvor formålet er at kompensere mennesker for deres handicap. Det kan være lovgivningen på det sociale område, arbejdsmarkeds-, sundheds- eller uddannelsesområdet.

Nærmere information:

http://www.dukh.dk/fa-radgivning/yderligere-oplysninger/hvad-radgiver-vi-om

 

VISO - den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen

Som forælder kan du gennem VISO få rådgivning om specialundervisning, herunder om din egen håndtering af forskellige problemstillinger i forbindelse med dit barns specialundervisning. Det kan for eksempel være, hvordan du bedst støtter dit barn, eller hvilke generelle metoder der er relevante i forhold til dit barn.

Nærmere information:

http://socialstyrelsen.dk/viso/radgivning-til-borgere

 

Danske Handicaporganisationers medlemsorganisationer

En del af medlemsorganisationerne under Danske Handicaporganisationer tilbyder støtte og rådgivning i forhold til deres specifikke målgrupper og handicapområder. I nogle tilfælde skal du blive medlem af den pågældende forening for at få adgang til rådgivning.

Nærmere information:

http://www.handicap.dk/om-dh/struktur/medlemsorganisationer/

 

ADHD foreningen

Har du brug for at snakke om ADHD, kan du gøre brug af “På linie med ADHD”. På linien sidder frivillige, som alle har ADHD inde på livet, enten fordi de selv eller en af deres nærmeste har ADHD. Her kan du dele dine overvejelser, eller få et godt råd om, hvordan du håndterer ADHD i konkrete situationer.

Du kan også ringe eller skrive til ADHD-foreningens socialrådgiver, hvis du har spørgsmål til lovgivningen på området eller andre aspekter af livet med ADHD.

Nærmere information:

http://adhd.dk/

 

Epilepsiforeningen

Hvis du er medlem af Epilepsiforeningen kan du få råd og hjælp hos foreningens rådgivere. Foreningen tager også på besøg på skoler og institutioner og informerer om epilepsi.

Nærmere information:

http://www.epilepsiforeningen.dk/socialodgivning/raadgivningen/

 

Dansk Handicap Forbund (DHF)

DHF’s Rådgivningsteam og bisiddertjeneste er et særligt tilbud til foreningens medlemmer, som består af rådgivning, sparring og i særlige tilfælde hjælp til ankesager.

Nærmere information:

http://danskhandicapforbund.dk/det_faar_du/r_dgivning/

 

CFD (Center for Døve)

CFD’s forældrevejledning henvender sig til familier, hvor en eller begge forældre er døve eller svært hørehæmmede tegnsprogsbrugere.

CFD har også familiekonsulenter, som tilbyder vejledning til familier, hvor forældrene eller barnet er døvt.

Til forskel fra forældrevejledningen retter dette tilbud sig mod familier, hvor der er brug for en længerevarende og mere dybdegående indsats med udgangspunkt i særlige behov i forholdet mellem familier og børn.

Nærmere information:

http://www.deaf.dk/foraeldrevejledning-doeve

 

Høreforeningen

Høreforeningens vejledning står til rådighed, hvis du, dit barn eller nogle af jeres nærmeste har brug for vejledning i forbindelse med høreproblemer. I Høreforeningen sidder konsulenter med viden om en lang række problemstillinger inden for høreområdet klar til at besvare dine spørgsmål eller hjælpe dig med din situation.

Nærmere information:

http://hoereforeningen.dk/vi-tilbyder/vejledning-og-viden

 

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Autisme har tilknyttet en socialrådgiver, som du kan kontakte for råd og vejledning om autisme.

Nærmere information:

http://www.autismeforening.dk/autismeForening.aspx?linkId=2

 

LEV

Landsforeningen LEV tilbyder rådgivning til udviklingshæmmede og deres pårørende samt til professionelle, som er i kontakt med mennesker med udviklingshandicap.

Nærmere information:

http://www.lev.dk/medlemsservice/raadgivning-faq-og-stoette/

 

Muskelsvindfonden

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har udarbejdet en række vejledninger om skoler og skolegang for børn med muskelsvind. Her samles erfaringer og råd fra skoleverdenen, ligesom man kan finde links til de relevante juridiske dokumenter, love og vejledninger.

Nærmere information:

http://muskelsvindfonden.dk/rcfm/skolegan/

 

Spastikerforeningen

Spastikerforeningen rådgiver om livet med cerebral parese gennem telefonrådgivning, netrådgivning og i særlige tilfælde gennem en personlig samtale. Desuden har foreningen et informatørkorps, som tager rundt i landet for at fortælle om, hvordan det er at være spastiker og leve med cerebral parese.

Nærmere information:

http://www.spastikerforeningen.dk/rdgivning