Klassikerforeningens vedtægter

Her kan du læse klassikerforeningens vedtægter.

Her kan du læse nærmere om de gældende vedtægter.

§ 1

Foreningens formål er at virke til gavn for gymnasieundervisningen i oldtidskundskab, latin og græsk og i samarbejde med GL at forbedre arbejdsforholdene for medlemmerne.

§ 2

Dette formål søges fremmet ved at afholde møder og kurser med faglige og pædagogiske emner, ved at udgive meddelelser og undervisningsmidler, samt ved at vedligeholde forbindelserne mellem gymnasiet og universiteterne og andre institutioner med interesse for fagene.

§ 3

Som medlem kan optages alle, der underviser i oldtidskundskab, latin eller græsk i gymnasiet, samt kandidater og studenter, der er fagligt kvalificerede til at undervise i gymnasiet i disse fag.

§ 4

Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. I de tilfælde, hvor der er opstillet 7 kandidater, vælges disse som foreningens bestyrelse på og af generalforsamlingen. Er der opstillet flere end 7 kandidater, vælges bestyrelsen ved skriftlig afstemning af og blandt medlemmerne i foreningen. Bestyrelsen vælges ved almindelig stemmeflerhed, dog således, at to kandidater, der kan undervise i græsk, går forud for andre kandidater uanset stemmetal. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en kasserer, der er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Stk.1

Hæftelse og tegningsret: Klassikerforeningen hæfter kun med foreningens egen aktiver, og tegnes af formanden og kassereren.

Stk. 2

Mellem to generalforsamlinger kan bestyrelsen supplere sig selv, således at antallet af bestyrelsesmedlemmer bringes op på syv.

§ 5

Til fremme af sidste punkt i § 2 (forbindelserne med universiteterne og andre institutioner) skal bestyrelsen indbyde de interesserede institutioner til oprettelsen af et kontaktudvalg. Hertil udpeges fra Klassikerforeningens side et bestyrelsesmedlem. Udvalget fastsætter selv sin dagsorden.

§ 6

I hvert af klassikerforeningens lokalområder vælges i ulige år af og blandt lokalområdets medlemmer en lokalformand. Valget finder sted på et lokalmøde, hvortil der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Hvert lokalområde fastsætter sin valgprocedure og kan supplere lokalformanden med en lokalbestyrelse. Lokalformanden (og lokalbestyrelsen) fremmer under ansvar over for foreningens bestyrelse foreningens formål.

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert efterår. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel. Dagsordenen skal omfatte: valg af dirigent, formandens beretning, kassererens beretning, kandidatopstilling til bestyrelse, valg af to revisorer og fastsættelse af kontingent. Ønsker medlemmer sager optaget til forhandling og afgørelse, må forslaget senest tre uger før mødet forelægges bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig begæring af mindst en sjettedel af medlemmerne. Der affattes en beretning om generalforsamlingen.

§ 8

På generalforsamlingen skal skriftlig afstemning finde sted på forlangende af mindst fem medlemmer. Skriftlig afstemning mellem samtlige medlemmer af foreningen skal finde sted på forlangende af bestyrelsen eller mindst en tredjedel af de tilstedeværende medlemmer. Krav om urafstemning kan kun rejses, når en afgørelse i et spørgsmål er truffet af generalforsamlingen, og skal rejses inden generalforsamlingens afslutning. Afstemningen sker ved, at medlemmerne svarer ja eller nej til generalforsamlingens afgørelse.

§ 9

Forslag til lovændringer behandles på generalforsamlingen efter forudgående meddelelse til bestyrelsen tre uger før mødet og skal, forudsat at de vedtages på generalforsamlingen, underkastes en skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer af foreningen.

§ 10

I forbindelse med den ordinære generalforsamling indkalder bestyrelsen lokalformændene til lokalformandsmøde. Bestyrelsen udsender dagsorden til mødet. Lokalformænd, der ønsker sager op taget op dagsordenen, skal indgive skriftligt forslag herom senest to uger inden mødet.

§ 11

Valg og afstemning skal finde sted således, at resultatet kan offentliggøres senest to måneder efter generalforsamlingen.

COLOURBOX6085540.jpg

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png