Klima og drivhuseffekt

En øget drivhuseffekt har forskellig påvirkning af klimaet forskellige steder på Jorden.

Læringsmål

Eleverne kan forklare forskellen på menneskers levevilkår i Danmark og eksempelvis Bangladesh med hensyn til påvirkning af klimaændringer.

Eleverne kan forklare vandkredsløbet i forhold til et ændret klima pga. øget drivhuseffekt.

Eleverne kan tegne og sammenholde et naturligt kulstof(carbon-)kredsløb med et tilsvarende, der også omfatter nutidens menneskelige påvirkninger.

Undervisningsaktivitet

Eleverne skal sammenligne og forholde sig til forskellige faktorer, der påvirker klimaet og de mulige konsekvenser heraf forskellige steder på Jorden.

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Hav, isbjerg og indlandsis på Grønland

I undervisningen har eleverne tidligere beskæftiget sig med drivhuseffekt, både som en naturlig forudsætning for at holde Jordens temperatur inden for nogle bestemte værdier, men også den menneskelige påvirkning med øgede temperaturer og dermed et forandret klima. 

Sammen formulerer elever og lærer nogle få centrale problemstillinger, som tager udgangspunkt i 

den historiske udvikling

årsager til den forøgede mængde af drivhusgasser 

mulige klimaændringer og deres konsekvenser

og disse problemstillinger sætter fokus på mulige, fremadrettede konsekvenser for befolkningsgrupper rundt på kloden. 

Danske forhold danner udgangspunktet for perspektiveringer ud i verden. Eleverne undersøger de mulige konsekvenser for områder forskellige steder i Danmark. Dette arbejde kan bl.a. understøttes af arbejdet med digitale kortmaterialer fra Geodatastyrelsen: http://download.kortforsyningen.dk , hvor der bl.a. kan arbejdes med ”Danmarks højdemodel” og ”Klimatilpasningsmodeller” i Danmark. 

Eleverne sammenligninger de danske forhold med lande, som forventes at være særligt udsatte, eksempelvis Bangladesh. Hvad kan gøres – og hvad er der mulighed for at gøre – for at modvirke effekterne af klimaændringer som vandstandsstigning, voldsommere uvejr med bl.a. orkaner, tornadoer og skybrud, ørkendannelse m.m. i de respektive lande. 

Tegn på læring

Eleven anvender geografiske fagbegreber i drøftelserne med klassekammerater.

Eleven diskuterer og begrunder forskellen på Danmark og det valgte sammenligningsland.

Eleven giver faglige begrundelser for at anvende udvalgte oplysninger til at karakterisere sammenligningslandet.

Eksempler på evaluering

Lad eleverne benytte danske forhold til at sammenligne Danmark med et andet land i en anden verdensdel.

Lad eleverne formidle arbejdet til elever på yngre klassetrin eller parallelklassen.

Forenklede Fælles Mål

Geografi
7. - 9. klasse
Perspektivering (obligatorisk)
Jorden og dens klima (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan analysere menneskets påvirkning af vands og kulstofs kredsløb (vejledende mål)
Eleven har viden om problematikker knyttet til vands og kulstofs kredsløb (vejledende mål)

Emneord