Klimaudfordringen i det globale Syd

Lær om konsekvenserne af klimaforandringer i det globale Syd, om klimaforhandlingerne og om en alternativ bæredygtig udvikling. Digitalt undervisningsmateriale til naturvidenskabeligt grundforløb og til samfundsfag.

Ekstremt klima, forhandlinger og fremtiden

Kraftige naturbegivenheder i tropiske områder stiger i omfang, hyppighed og styrke. Befolkningen bliver udfordret i forhold til at skulle tilpasse sig de nye klimatiske forhold. Landbruget bliver mere udsat og dermed er folks levestandard i farezonen. Det giver potentielt flere konflikter i den fattigste del af verden.

Hvem taler med hvem på den internationale klimapolitiske scene? Hvem taler om hvad? Hvilke fremskridt er der sket i de sidste år?

Udvikling kan betyde noget forskelligt, når man ser det i forskellige kontekster. Således er der også mange stemmer, der taler, når det handler om bæredygtig udvikling. Lær mere om mulige former for bæredygtig udvikling.

Tre kapitler

Sustainable.dk er delt op i en indgang for samfundsfag og en for naturvidenskabt. Kapitlerne om klimaudfordringer findes i indgangen til samfundsfag.

De tre kapitler handler om:

  1. hvordan de fattigste lande konkret kan blive påvirket af klimaforandringerne.
  2. hvordan klima diskuteres internationalt på politisk plan.
  3. hvordan udfodringerne potentielt set kan mindskes gennem grønne løsninger.

 

Forslag til undervisning

Produceret af

Concito og Klimaambassaden, 2013/14.

Ansvarlige projektledere: Synnøve Kjærland (CONCITO) og Sebastian Krumhausen/Lasse Skovgaard Jensen (Grøn Vision).

Forfattere, udvikling af indhold: Salik Rosing, Aske Kvist, Stefan Frank thor Straten og Synnøve Kjærland.

Temaerne er opbygges således, at de første kapitler giver en faglig baggrundsviden. Her introduceres processer og begreber, som er vigtige for forståelsen af efterfølgende kapitler.

Der bliver lagt vægt på at understøtte kursisternes læring gennem brugen af forskellige kommunikative elementer. Derfor bliver både tekst,videoer, billeder, animationer og forskellige informationsbokse anvendt. Informationsboksene indeholder definitioner, nøgleord, fakta, cases, øvelser og mere. Tilsammen skal de gøre den naturvidenskabelige formidling mere vedkommende.

Hvert tema er opbygget af forskellige kapitler og giver læreren mulighed for enten at arbejde med det enkelte tema i sin helhed eller vælge individuelle kapitler ud til brug i undervisningen.

Eksempel på øvelse

Find på internettet ud af, hvorfor man mener, at det primært er de rigeste lande i verden, som gennem de sidste 200 år har bidraget til udledningen af drivhusgasser – og, ud fra et historisk perspektiv, er hovedansvarlige for en stor del af den menneskeskabte globale opvarmning.

Diskutér hvad der igangsatte den pludselige stigning i udledning af drivhusgasser under den industrielle revolution. Oplist også 3 hovedområder som I mener i høj grad har bidraget til udledningen – og argumentér for jeres valg.

Lærervejledning findes på både web og i iTunesStore.

Temaerne findes også som iPad-version.

Produceret i samarbejde med

DANIDA

Danidas Oplysningsbevilling yder støtte til dansk u-landsoplysning. Oplysningsbevillingen kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. På EMU’s tema Global Undervisning finder du mange af de støttede oplysningsprojekter.

Danida

Relaterede links

Digitalt undervisningsmateriale om klima til samfundsfag og naturvidenskabeligt grundforløb.