Kompenserende it

På mange skoler tildeler man kompenserende it, når man har konstateret, at en elev er ordblind, det er ofte fra 3.-4. klasse.
Hånd der holder iPad og aktiverer applikation

Fra børnehaveklassen til 2. klasse bruger man ofte it i forskellige sammenhænge, for eksempel apps, der træner elevernes læsefærdigheder. Nogle skoler arbejder desuden med elektronisk stave- og oplæsningsstøtte og lydbøger, så vanskeligheder med afkodningen ikke står i vejen for et fagligt udbytte.

Læse- og skriveteknologi giver mulighed for en vis grad af kompensation for de ordblinde elevers skriftsproglige vanskeligheder. Det er dog ikke tilstrækkeligt at tildele en ordblind elev et hjælpemiddel i form af læse- og skriveteknologi i den tro, at eleven dermed er kompenseret.

Der ligger en pædagogisk opgave i at undervise elev, lærere og forældre i brugen af elevens kompenserende it.

Alle faglærerne skal være bekendte med softwaren, og de skal tænke den ind i deres undervisning – for eksempel ved at oprette elektroniske fagordbøger.

Der SKAL foregå en individuel tilpasning af hjælpemidlet, og eleven skal undervises i selv at kunne justere indstillingerne, efterhånden som færdighederne udvikler sig. Ordblinde elever, der læser sammenhængende tekst relativt godt, vil for eksempel sjældent have gavn af den syntetiske oplæsning, med mindre det er på et fremmedsprog, mens andre elever måske har behov for oplæsning, når de laver korrektur på deres tekster. Det bør være en del af lærerens forberedelse at sørge for materiale til alle eleverne, det gælder også indscanning af nye tekster og opgaveformuleringer for de ordblinde elever, så de kan få dem læst op.

Læs mere Vis mindre

Co-teaching og ordblindeundervisning

Oplægget handler om co-teaching. Der er særligt fokus på tværfagligt samarbejde og de 6 co-teaching-tilgange. Oplægget indeholder flere konkrete eksempler fra praksis og fortæller om et samarbejde, hvor co-teaching bidrager til et lige ansvar mellem almen- og speciallærere, således at alle elever opnår deltagelse i undervisningen.

Oplægsholdere

Lotte Salomonsen, Speciallærer og vejleder i Ballerup kommune, Ordblindeinstituttet og Samspal 
Andrea Diermayr, Speciallærer og vejleder i Ballerup kommune, Ordblindeinstituttet og Samspal

Hent oplægget som pdf 

Læse- og skriveteknologi og didaktik

Oplægget handler om læse- og skriveteknologi i undervisningen. Der er særligt fokus på didaktik og strategiudvikling, og oplægget indeholder flere konkrete eksempler fra praksis. Eksemplerne fra undervisningen bliver kommenteret af Frederik som går i 9. klasse. Frederik præsenterer konkrete øvelser, hvor han arbejder med fx oplæsningsfunktion, ordforslag, OneNote, læsehastighed, notatteknik og ”før-, under- og efter-fasen”.

Oplægsholder
Mikael Stensgaard Nielsen, Konsulent, Kompetencecenter for Læsning i Aarhus
Frederik Papo, elev i 9 klasse. Viby skole, Aarhus

Webinar : Teknologibaseret læsning og skrivning

Oplægsholder: Helle Bundgaard Svendsen Ph.d., Læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum

Indhold: Oplægget stammer fra webinar afholdt af Ordblindenetværket 23.maj 2017. Oplægget handler om teknologibaserede læse- og skrivestrategier i undervisningen. Der er særligt fokus på mulighederne i at arbejde med ”Den iterative didaktiske model” i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister.

Den it-ansvarliges rolle

Hvis kompenserende it skal fungere effektivt, er der behov for, at hver skole har en it-ansvarlig (meget gerne læsevejlederen), som kan varetage den mere tekniske side af området. Der er ved at ske et skred i tildelingen af den traditionelle it-rygsæk, og mange kommuner arbejder i højere grad med, at eleverne selv medbringer hardware, som skolen intallerer kompenserende it-software på.

Den it-ansvarlige skal altså kende til langt flere typer hardware, end det har været nødvendigt tidligere, og vedkommende skal vide, hvor man kan få teknisk assistance, hvis hardware og software ikke virker, som det skal. Flere steder har man gode erfaringer med, at den it-ansvarlige indimellem deltager i fagundervisningen for at sikre, at for eksempel arbejdsspørgsmål eller bøger er elektronisk tilgængelige. Ligeledes kan man lave intensive undervisningsforløb, hvor man underviser eleverne i at udnytte for eksempel ordforslagsprogrammerne optimalt ved at lære dem at udnytte skriftens principper i kombination med stavestøtten (Engmose & Bruun, 2011).

Også forældrene skal lære at støtte deres barn i for eksempel at udnytte ordforslagsprogrammet i stedet for, som de måske er vant til, at stave ordene for deres barn. Hvis kompenserende it bruges rigtigt af både eleven, lærerne og forældrene, kan den være en uundværlig støtte for eleven, og den kan øge elevens funktionsniveau her og nu. 

Didaktik i den kompenserende ordblindeundervisning

Oplægsholdere: Carina Vallentin Degn og Vibeke Pürschel Christensen, Cand. Mag i Audiologopædi og Læse- og teknologikonsulenter ved LæseTek, CSU Holbæk.

Indhold: Oplægget handler om, hvordan læse-/skriveteknologi kan implementeres og bruges didaktisk i ordblindeundervisningen, således at de ordblinde kursister som en forudsætning for deres udvikling kan bruge deres it-hjælpemidler, når de bl.a. arbejder med læseforståelse og skriftlig formulering. Der vil blive vist forskellige konkrete løsninger på hvordan, man kan arbejde med modellering og stilladsering i læse- og skriveprocessen. Desuden vil der blive givet eksempler på, hvordan man kan arbejde med elevernes faglige selvforståelse og strategier som en mulighed for at styrke deres motivationen og udbytte af undervisningen. 

Hent oplægget som pdf (klik).

Emneord