L - Å - S

Forløb med sprog i børnehaveklassen, der træner elevernes bogstavlydkendskab
Knust grøn kop

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

Forud for dette forløb har eleverne arbejdet med navn, form og lyd for bogstaverne l, å og s i en bogstavbog.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål  på baggrund af Fælles Mål.

 • Eleverne kender bogstavernes navn, form og lyd (l + å + s)

 • Eleverne kan lave analyse og syntese af bogstaver og lyde (l + å + s).

Undervisningsaktivitet

Det er en fordel, at bogstavkendskabet bliver funktionelt, så benævnelsen af flere bogstavers lyde kan lede til syntese i korte ord. Betegnelsen ”funktionel” skal derfor ikke reserveres til litteraturlæsning etc., men er også en relevant betegnelse ved ordlæsning og stavning.

I forløbet er det prioriteret, at eleverne har flere anledninger til selv at udtale bogstavlydene – for eksempel i par. Det er også prioriteret, at der arbejdes med flere lyde ad gangen og med mange repetitioner. På den måde kommer fornemmelsen af beherskelse ganske vist ikke efter et par dage, men til gengæld er langtidseffekten større, end hvis der blot arbejdes med én lyd ad gangen. 

Når man skal introducere nye bogstaver og deres lyde, er det en god idé at gøre det på baggrund af de bogstaver, som eleverne allerede kan. Man kan for eksempel lave et ordmateriale med billedstøtte til, hvor kun en enkelt af lydene er ukendt for eleverne. Lyden ”n” kan for eksempel isoleres i et ord som ananas, hvor og er kendte bogstaver for eleverne, og hvor det er muligt at skaffe et vellignende billede af målordet. Dernæst repeterer man lydene. 

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

I denne uge, skal der arbejdes med "Ugens bogstaver" : l + å + s

Hvad gør læreren?

Mandag : 

5 minutter:

 • Læreren skriver bogstaverne l, å og s på tavlen og repeterer bogstavernes navne æl, å og æs.  (5 minutter) 

10 minutter:

 • Lærer og elever leder sammen efter ugens bogstaver på en liste over klassens navne eller en liste over ting i lokalet. Dernæst isolerer de ugens bogstaver ved at sige, hvordan bogstaverne i navnene lyder. Bogstavet l lyder altså ”l”, men hedder æl, bogstavet å lyder altså ”å”, og hedder å, og bogstavet s lyder ”s”, men hedder æs. Hvis der dukker udtaler af å som i hånd op, så snak med eleverne om, at bogstaverne nogen gange skifter lyd, og spørg dem, om de kan komme i tanker om flere eksempler. Vend dernæst tilbage til, hvad bogstavernes standardlyde er. 

Hvad gør eleverne

 • Eleverne gentager navnene.
 • Elever isolerer ugens bogstaver og kommer med eksempler

Hvad gør læreren?

Tirsdag:

Hvad gør eleverne

10 minutter:

 • Eleverne øver sig i at skrive ugens bogstaver, mens de siger bogstavernes navne: l, å, s. (Læs eventuelt om bogstavkendskab og håndskrivning i Rønberg, 2016).

15 minutter:

 • Eleverne går sammen i par og finder genstande i lokalet, i skolegården eller i nærområdet, som indeholder bogstavernes standardlyde ”l”, ”å” og ”s”. De kan eventuelt fotografere genstandene med en tablet eller tegne dem.

Hvad gør læreren?

Onsdag:

 • Når eleverne har markeret et ord i skemaet, skriver læreren ordet på tavlen og udpeger, hvor i ordet bogstavet står. Derved får eleverne en visuel og ortografisk understøttelse af, om lyden og dermed bogstavet er først, midt eller sidst i ordet. Eleverne får således koblet deres sproglydsopmærksomhed sammen med ordenes stavemåder.

Obs.: Sørg for at finde ord, hvor bogstaverne har deres standardlyd.

Hvad gør eleverne

10 minutter:

 • Eleverne øver sig i at skrive ugens bogstaver, mens de siger bogstavernes lyde ”l”, ”å” og ”s”.

15 minutter:

 • Quiz: Eleverne lytter til en række ”l”, ”å” og ”s”-ord, som læreren har fundet. Eleverne markerer i et skema, om lyden står først (initialt), midt (medialt) eller sidst (finalt) i ordet. 

Hvad gør læreren?

Torsdag:

Hvad gør eleverne

10 minutter:

 • Eleverne øver sig i at skrive ugens bogstaver, mens de siger bogstavernes lyde ”l”, ”å” og ”s”.

15 minutter:

 • Eleverne finder i par selv på mindst ni ting, der indeholder lydene ”l”, ”å” og ”s” (tre af hver) og noterer, hvor i ordet lyden optræder (initialt, medialt, finalt). Imens siger de lydene højt for hinanden. 

Hvad gør læreren?

Fredag:

10 minutter:

Læreren modellerer for eleverne, hvordan man laver syntese af lyde. Læreren og eleverne laver dernæst syntese i fællesskab. 

Hvad gør eleverne

 • Derefter øver eleverne sig i at danne syntese med ugens bogstaver. Det gør de ved at lege med bogstavfigurer, som de rykker rundt på og sætter sammen på nye måder, mens de siger bogstavernes lyde højt. De kan for eksempel lave syntese af ”s” + ”å” = så, ”l” + ”å”+ ”s” = lås, ”s” + ”å” + ”l” = sål, ”å” + ”m” = åm eller ”å” + ”l” + ”s” = åls. Eleverne kan ved hvert ord drøfte, om det er et ord, de kender, og hvad det betyder, om det er et ord, de har hørt, men ikke kender betydningen af, eller om det er et ord, som ikke findes, altså et vrøvleord/nonsensord.

10 minutter:

 • Eleverne går i par og kigger i aviser, foldere og magasiner efter billeder med ugens lyde (og eventuelt skrevne ord med ugens bogstaver) og finder så mange billeder (og eventuelt skrevne ord som muligt, hvor lydene (bogstaverne) indgår. De klipper billeder (og eventuelt skrevne ord) ud og klistrer dem på en planche under bogstavet l, en plance under bogstavet s, og en planche under bogstavet å. Læreren har lavet plancherne i forvejen.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

 • Eleverne kender bogstavernes navn, form og lyd (l + å + s)

Tegn på læring

 1. Eleven kan udpege bogstavet
 2. Eleven kan udpege og skrive bogstavet
 3. Eleven kan udpege, skrive og udtale bogstavlyden

Omsatte læringsmål

 • Eleverne kan lave analyse og syntese af bogstaver og lyde (l + å + s).

Tegn på læring

 1. Eleven kan udpege bogstavet i et ord
 2. ??
 3. Eleven kan danne synteser med bogstaverne

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Som nævnt tidligere bør bogstavlydundervisningen starte med de mest forudsigelige bogstaver. Man kan få inspiration til ordmateriale ved at se bogstavernes forudsigelighed og udtale på hjemmesiden Bogstavlyd http://bogstavlyd.ku.dk/forside/.

Undervejs i forløbet er det vigtigt at undersøge, om eleverne lærer sig de bogstaver og deres lyde, som man gennemgår. Hvis eleverne ikke lærer dem, skal de muligvis arbejde med færre bogstaver ad gangen og have længere tid til at lære dem. Efter endt undervisningsforløb bør man evaluere, i hvilken grad eleverne har nået læringsmålene for forløbet. 

Forenklede Fælles Mål

Børnehaveklassen
Børnehaveklassen
Sprog (obligatorisk)
Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan eksperimentere med rim, bogstavlyde, ord og sætningsdannelse (vejledende mål)
Eleven har viden om bogstavlydforbindelser og enkle regler for ord- og sætningsdannelse (vejledende mål)
Skrivning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan eksperimentere med at skrive små tekster (vejledende mål)
Eleven har viden om det alfabetiske princip, skriveretning og sætningsopbygning (vejledende mål)
Læsning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan eksperimentere med at læse små tekster i forskellige medier (vejledende mål)
Eleven har viden om læseretning og enkle ordlæsestrategier (vejledende mål)