Lav Werbespots på tysk - Planlægning

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Planlægning

Angebot der Woche reklameskilt

Eleverne bør have erfaring med at uddrage informationer fra korte tysksprogede videoer, så de er parate til at se og lytte til forskellige reklamer på tysk. Forforståelsesarbejdet tager sit udgangspunkt i tyske reklamevideoer, som ses og diskuteres på klassen (se relaterede links). Det er vigtigt i denne fase at få uddraget typiske udtryk og vendinger (chunks), så eleverne har noget sprogligt råmateriale til produktionen af deres egne videoer. Læreren kan supplere med ord og vendinger, som er typiske for tyske reklamer, gerne med udgangspunkt i forskellige tyske reklamer og gerne med engelske låneord:

Kaufen Sie, probieren Sie, möchten Sie? echt cool! Das neue …ist, ”Besonders günstig” osv.

Det er væsentligt at stille krav om anvendelsen af disse typiske ord, udtryk og vendinger, da det vil medvirke til at gøre elevernes reklamer mere sprogligt autentiske samt understøtte arbejdet med strategier, hvor eleverne opfordres til at tilegne sig faste vendinger fra målsproget (chunks) frem for at oversætte på  ordniveau fra modersmålet.

Der er behov for, at eleverne har adgang til en mobiltelefon med kamera samt computer eller tablet, hvorpå de kan fremstille deres egen reklamevideo. Det er en fordel, hvis eleverne allerede har erfaring med at producere små film i fx danskundervisningen.

 

Fra Fælles mål til læringsmål for forløbet

I det følgende er opstillet læringsmål for undervisningsforløbet på baggrund af Fælles Mål.

Kompetenceområde

Mundtlig kommunikation

Skriftlig kommunikation

Kompetencemål

Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Færdigheds- og vidensområder

Lytning

Eleven kan forstå budskaber og holdninger inden for nære emner

Eleven har viden om at afkode budskaber i forskellige situationer

Præsentation

Eleven kan i et enkelt sprog præsentere et forberedt emne

Eleven har viden om præsentationsstrategi med tilhørende ordforråd

Tekster og medier

Eleven kan anvende digitale medier til kommunikation på tysk

Eleven har viden om kommunikationsformer i forskellige medier og genrer

Omsatte læringsmål

Eleverne kan uddrage de vigtigste informationer i en tysk reklamefilm

Eleverne kan præsentere et produkt med tysk tale

Eleverne kan producere en reklame på tysk med inddragelse af digitale medier

Undervisningsaktiviteter

I første omgang ses udvalgte reklamevideoer på klassen eller i mindre grupper (se forslag til videoer under relaterede links).

Eleverne skal ved første gennemsyn blot opleve videoen og derefter prøve at uddrage informationer, som de noterer. Tag udgangspunkt i spørgsmål som de flg.:

- Wovon handelt der Werbespot?

- Welches Produkt wird beworben? 

- Wie lautet der Werbeslogan?

Eleverne ser nu videoerne en tredje gang og forsøger at notere typiske ord, udtryk og vendinger med henblik på deres egne reklamevideoer. De skal både lytte og kigge efter udtryk på videoerne.

Nu skal eleverne selv producere en lille reklamefilm for et tysk produkt (det kan være et fiktivt produkt eller et eksisterende), som de skal optage via deres mobiltelefon. De skal i mindre grupper på 2-3 elever aftale, hvilket produkt de vil reklamere for, og hvem målgruppen er. Tal om virkemidler (f.eks. lyde, musik, tale eller ingen tale) og få evt. inspiration på spotfever.de (se under relaterede links).

Speak på videoerne forberedes med nøgleord og chunks, som eleverne skal øve sig i at præsentere og indtale som lydspor til deres reklamer. Der skal som minimum anvendes tre faste vendinger fra arbejdet med videoreklamerne

Aftal yderligere kriterier for de enkelte videoer. Fx:

-        Hvor meget tysk tale, eleverne skal producere.

-        Hvor lang videoen skal være.

-        Publicering på fx YouTube, brug af specifikke programmer til produktion osv.

Filmene vises for klassen eller i mindre grupper og kan evt. introduceres kort på tysk af eleverne. 

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan uddrage de vigtigste informationer i en tysk reklamefilm

Tegn på læring

1) Eleven noterer enkelte vigtige informationer

2) Elevene noterer en del vigtige informationer

3) Eleverne laver fyldestgørende noter 

Omsatte læringsmål

Eleverne kan præsentere et produkt på tysk 

Tegn på læring

1) Eleven formidler få, vigtige informationer på nogenlunde forståeligt tysk

2) Eleven præsenterer et produkt på forståeligt tysk

3) Eleven forsøger at overbevise om et produkt på forståeligt tysk

Omsatte læringsmål

Eleverne kan producere en reklame på tysk med inddragelse af digitale medier

Tegn på læring

1) Eleven producerer en video med få informationer på tysk om et produkt

2) Eleven producerer en video med præsentation på tysk af et produkt

3) Eleven producerer en troværdig reklame på tysk

Evaluering i planlægningsfasen

Vær opmærksom på, om eleverne anvender strategier ift. at lytte efter hovedindholdet i eksemplerne på reklamevideoer, herunder om de er i stand til at forstå hovedindholdet samt kommunikationssituationen. Det er også væsentligt, at eleverne i forbindelsen med arbejdet med eksemplerne på reklamevideoer har fået fat i nogle faste vendinger og udtryk, som er typiske for tyske reklamer.

Når eleverne arbejder med talesporet (speak) til deres egen reklamevideo, er det vigtigt, at de stykker den sammen af brudstykker (chunks), faste vendinger og ord, som de allerede kender, eller som de har lært ved at arbejde med eksemplerne på reklamevideoer – eller andre tyske reklamer, som I har inddraget i arbejdet. Lad eleverne lave en disposition med stikord og undgå at de skriver tekst eller manuskript på dansk og derpå oversætter det, da dette ikke støtter sprogtilegnelsen.

Observer elevernes arbejde med digitale medier; har de fokus på formidlingen af (reklame-) budskabet? Udnytter de mediernes potentiale til at skabe et æstetisk tilfredsstillende produkt?