LP-modellen - et værktøj til udvikling og kulturændring i organisationer

LP-modellen er en pædagogisk analysemodel. Modellen har til formål at give lærere og pædagoger redskaber til at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer.

Udvikling af skolens læringsmiljø

Grundtanken i LP-modellen som skoleomfattende udviklingsprojekt er, at modellen involverer alle pædagogiske medarbejdere og har fokus på alle elevers udbytte af undervisningen.

LP-modellen indeholder ikke metoder, der beskriver, hvordan lærere og pædagoger skal tackle de enkelte udfordringer i skolehverdagen. I stedet lægger modellen vægt på, at lærerne skal have fokus på interaktionen mellem eleven og omgivelserne og samtidig se kritisk på egen undervisning og klasseledelse.

LP

Gennem systematisk anvendelse af analysemodellen for læringsmiljøet kan skolerne opnå:

1. relativt større fagligt udbytte for elever

2. relativt øget selvværd i forhold til skolearbejdet

3. bedre faglige resultater

4. øget arbejdsglæde for professioner

Modellen er inddelt i to overordnede faser: En analysefase og en strategi- og handlefase. De to faser er sammensat af i alt otte delfaser, som ses i billedet herover (Egelund, 2011).

Grundprincipper i LP-modellen

  1. LP-modellen er en skoleomfattende indsats, der iværksættes med henblik på en kulturændring på skolen.
  2. Skolelederen leder via tovholdere, det vil sige via ”distribueret ledelse”.
  3. Analytisk og refleksivt samarbejde mellem lærere og andre professionelle er centrale og afgørende parametre.
  4. PPR’s deltagelse er afgørende. PPR flytter sig fra primært at være udredende til i højere grad at arbejde konsultativt og kontekstorienteret.

Inkluderende praksis

Det interessante ved LP-modellen er, at den retter søgelyset på de faktorer i skolen, det er muligt at gøre noget ved. Med fokus på disse faktorer bliver det muligt at skabe et bedre fagligt og socialt læringsudbytte for alle elever. Det gælder også de elever, der har mindre gode forudsætninger for læring, og/eller som udfordrer lærerne gennem deres adfærd. LP-modellen lægger op til, at lærere og pædagoger får forbedrede muligheder for at anvende deres professionelle kompetencer til systematisk at afdække situationer, som skaber og fastholder problemer for elever og ændre disse situationer. LP-modellen gør hermed lærerne og skolen i stand til at give alle elever et bedre undervisningstilbud.

Implementering af LP-modellen

LP–modellen er udviklet af professor Thomas Nordahl fra Lærerhøgskolen i Hedmark i Norge. Det er University College Nordjylland, der står bag implementeringen af modellen i Danmark.

LP-modellen bliver lokalt implementeret i treårige faseforløb med rullende start ved et skoleårs begyndelse. Et første fokus før implementeringen er at få klarlagt en skoles forudsætninger for at gå i gang med ændringsarbejdet. Det er for eksempel vigtigt, at aktørerne får defineret skolens behov og i den forbindelse sikrer sig, at skolens ledelse er villig til at foretage de nødvendige prioriteringer i forbindelse med ressourceanvendelse, intern organisering, planlægning og støtte til lærerne. Desuden må der sikres en bred tilslutning fra lærerne til det, der skal iværksættes, ligesom forældrene bør engageres i udviklingsarbejdet.

Evaluering af LP-modellens resultater

Modellen har integreret en såvel kvalitativ som kvantitativ kortlægning af modellens effekt. Derfor vil der løbende kunne offentliggøres resultater som følge af arbejdet med implementeringen af modellen. Centrale temaer, der afdækkes gennem forskningen, omfatter blandt andet faglige kompetencer, sociale relationer, trivsel, mobning, specialundervisning og klasseledelse.

Relaterede links

Anden litteratur om modellen: Thomas Nordahl: Eleven som aktør, Reitzels forlag - Ole Hansen, red.: Skoleledelse og læringsmiljø, Dafolo - Ole Hansen og Thomas Nordahl: Læringsmiljø og pædagogisk analyse, Dafolo