Madspild - et tværfagligt projekt

Formålet med læringsaktiviteten er, at eleverne får viden om udarbejdelse af en informationspjece, samt at kunne søge, bearbejde og anvende informationer. Forløbet inddrager fagene dansk og samfundsfag, samt området ernæringsassistent. It kommer også i anvendelse til layout og informationssøgning. Projektvarighed 1 uge, - danskfagets andel ca. 10-12 lektioner på C-niveau.

Planlægning

Målet med forløbet er, at eleverne skal fremstille en pjece til et storkøkken om at undgå madspild, sideløbende med, at eleverne selv producerer nogle mellemmåltider af rester eller med minimumspild i køkkenet. - Disse skal være egnet til kantinebrug og nytænkende i forhold til anvendelse af råvarerne.

Dansk i samspil med andre fag

Undervisningsaktiviteten indgår som et tværfagligt erhvervsrettet projekt, hvor eleverne, ud over deres håndværksmæssige kompetencer, får mulighed for at benytte kommunikative og formidlingsmæssige strategier, idet de skal fremstille en pjece til brug i storkøkkener.

Kernestof

Blandt kernestoffet i danskfaget er, at arbejde med de vigtigste begreber, modeller og metoder, som indgår i kommunikation og skriftlig fremstilling.

I eksemplet arbejder eleverne med informationsindsamling, formidling og faktafremstilling.

Eleverne skal kunne indgå i dialog om målgruppe, formidlingsstrategier og egen tekstproduktion, samt kunne præsentere og vurdere eget produkt.

I undervisningsforløbet arbejder eleverne med kommunikation og formidling på let øvet niveau.

Supplerende stof

De enkelte lærere fra danskfaget og samfundsfag, samt køkkenassistentområdet supplerer løbende med stof og informationer.

Faglige mål

  • På det kommunikative kompetenceområde skal eleven kunne kommunikere hensigtsmæssigt i forhold til målgruppen, både med hensyn til illustrationer og i tekst. Eleven skal kunne diskutere, argumentere og reflektere på tværs af fag.
  • På det fremstillingsmæssige kompetenceområde skal eleven kunne benytte relevante skrivestrategier for at fremstille informationspjecen.  Eleven skal kunne udtrykke sig præcist, forståeligt og varieret i en form der passer til formidlingssituationen og målgruppen. Det er desuden et mål, at eleven kan indsamle, udvælge og bearbejde information af erhvervsfaglig karakter.

Gennemførelse

Eleverne arbejder først med informationssøgning i forhold til at afdække dansk madkultur, madspild og effekten på det national og globale miljø. Rapporter fra Miljøministeriet om dagrenovation og madaffald i servicesektoren bruges, og Bourdieus Minervamodel inddrages for at belyse hvordan forskellige kostvaner/madspild gør sig gældende mellem forskellige segmenter i samfundet.

Derefter arbejdes med produktfremstillingen. Men da der er flere parallelle aktiviteter, afholdes der morgenmøde hver dag, ugen igennem. Her har lærere og elever mulighed for at give staturudmeldinger, planlægge og diskutere.

Køkken og teorilokaler er tilgængelige, så eleverne har mulighed for at bevæge sig rundt og dermed opnå afveksling, både mht. faglige udfordring og fysisk aktivitet.

Arbejdsformer

Undervisningen er tilrettelagt, så der først og fremmest er tale om gruppearbejde med 2-3 i hver gruppe. Da der er en del informationssøgning, udarbejdelse og praktisk arbejde, er det hensigtsmæssigt at flere elever samarbejder. Desuden er det praktisk at have nogen at sparre med undervejs.

IT

Undervisningsforløbet inddrager it i forhold til layout og informationssøgning.

Dokumentation

Projektet er et portfolio-projekt. - Eleverne dokumenterer hvilke tanker de gør sig om opgaven og dens udførelse, både i informationssøgningsdelen og i skrivedelen. Gruppens pjecer er de danskfaglige slutprodukter, som fremlægges gruppevis for en samlet lærergruppe, repræsenteret ved de involverede fag.

 Differentiering

Undervisningsforløbet giver mulighed for, at elevernes faglige niveauer tilgodeses. Den stærke elev kan gå i dybden med informationsbearbejdning og tilrettelæggelsen af pjecen, mens den svagere elev kan finde udfordring i at producere opskrifter, finde illustrationer til pjecen, samt styre slagets gang i køkkenet.

Løbende evaluering

Undervejs indgår lærere og elever i en løbende evaluering hver dag ved morgenmøderne. Eleverne har der mulighed for at give feedback på status og proces, og lærerne giver feedback på elevernes danskfaglige viden og strategianvendelse.

Læreren har fokus på, at eleverne kan indsamle data og informationer som baggrundsmateriale, har forståelse for hvad pjecen skal indeholde, og hvordan den skal produceres. Desuden at eleverne på en sproglig hensigtsmæssig måde, kan formidle et budskab og har forståelse for afsender/modtagerforhold.

Afsluttende evaluering

Afsluttende standpunktsbedømmelse

Grupperne modtager en karakter samt en mundtlig tilbagemelding på den danskfaglige præstation efter fremlæggelse for lærergruppen. Hvordan har eleverne kunnet bidrage til den endelige standpunktskarakter?

Afsluttende prøve

I den afsluttende prøve skal eleven kunne reflektere over egen produktion i sit portfolioarbejde.

Undervisningsforløbet giver et eksempel på, hvordan eleven har arbejdet med faktafremstilling, kommunikation og formidling.

Emneord