Materialeassociationer

Beskriv materialer og genstande ud fra stikordskort

Tilgangen til materialer kan være mangesidet. I denne læringsaktivitet skal eleverne beskrive forskellige materialer og genstande ud fra nogle stikordskort. Aktiviteten skal skærpe elevernes erkendelse om materialers og genstandes udtryk og anvendelsesmuligheder. Der er fokus på hvilke associationer materialerne og genstandene giver dem. Denne skærpelse skal kvalificere deres materialevalg i senere designprocesser hvor de mere bevidst udvælger materialer til produkter for at opnå et ønsket udtryk. Ligeledes skal aktiviteten få eleverne til at se på materialer og genstande med andre øjne.

Ordassociation
© Irene Egeskov Andersen
Ordassociation
© Irene Egeskov Andersen

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

Eleverne kan beskrive materialer ud fra associationer

Undervisningsaktivitet

Eleverne skal i grupper beskrive forskellige materialer ud fra stikordskort. Derved bliver de opmærksom på forskellige egenskaber ved materialerne. Er materialet stift, strækbart, koldt, varmt, levende, med flere.

Herved får eleverne et øget kendskab til hvilke egenskaber forskellige materialer besidder. De opnår erfaringer med hvad materialer kan, holdbarhed, styrke m.m. og bliver derved i stand til på en mere kvalificeret måde at vælge det rette materiale for at opnået bestemte udtryk i deres produkt.

Ordassociation
© Irene Egeskov Andersen
Ordassociation
© Irene Egeskov Andersen

Eleverne arbejder i grupper. Foran dem ligger forskellige materialer: nyt, gammelt, genbrug, osv.

Materialebunken kan indeholde primære materialer fra faget, andre tænkelige materialer, tøj og ting fra genbrug. Kun fantasien sætter begrænsninger. Vælg også gerne skæve genstande til bunken.

 

Desuden ligger der ordkort. Se forslag til ordkort, der kan printes ud, under relaterede. 

Eleverne trækker på skift et materiale fra bunken.

Herefter vælger eleverne de ordkort, som de synes passer til materialet. Lad også gerne eleverne supplere med flere ordkort.

Eleverne taler derefter om de valgte kort og hvordan de passer godt til at beskrive netop dette materiale.

 

De enkelte grupper kan rokere mellem materialebordene, for at få nye materialer i hænderne. På alle bordene bør ligge alle ordkortene.

Hvad gør læreren

  • Skaffer mangfoldige materialer
  • Forbereder ordkort. Kan evt. lamineres
  • Udfordrer eleverne i deres valg af ordkort ved at stille dem spørgsmål, der kan få dem til at tænke i andre retninger

Hvad gør eleverne

  • Vælger på skift et materiale ad gangen
  • Alle vælger passende ordkort
  • Argumenterer for det valgte kort
Ordassociation
© Irene Egeskov Andersen

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete aktiviteter. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet.

Omsatte læringsmål

Eleverne kan beskrive materialer ud fra associationer

Tegn på læring

Niveau 1: Eleven vælger ord til materialet, der beskriver materialet umiddelbart

 

Niveau 2: Eleven analyserer materialet ved at inddrage både umiddelbare og ikke så umiddelbare ord fra ordkortbunken

 

Niveau 3: Eleven analyserer og vurderer materialet med argumentation i de valgte ordkort

Ordassociation
© Irene Egeskov Andersen
Ordassociation
© Irene Egeskov Andersen

Evaluering

Læreren skal sikre sig, at eleverne arbejder udtømmende med de enkelte materialer og genstande.

Eleverne tager, med deres mobiltelefoner eller andet, billeder af de enkelte materialeundersøgelser så billedet indeholder såvel det konkrete materiale som de/gruppens samlede valgte ordkort. Disse billeder kan de bruge, når de senere får behov for ideer til et konkret produkt i en anden kontekst.

Billederne kan printes ud eller lægges i en fælles databank, f. eks. på klassens intra, så alle elever kan drage nytte af hinandens materialeundersøgelser.

                              

 

I galleriet herunder ses eksempler på den mangfoldighed af materialer og genstande, der kan benyttes til aktiviteten.

Forenklede Fælles Mål

Håndværk og design
4./5./6./7. klasse
Håndværk - materialer (obligatorisk)
Materialekendskab (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan skelne mellem bløde og hårde materialers anvendelsesmuligheder (vejledende mål)
Eleven har viden om bløde og hårde materialers egenskaber (vejledende mål)

Relaterede filer

Ideer til ord, der kan sætte associationer i gang hos eleverne.