Materialer fra dialogmøde om vejledende opgavesæt 2018

Materialer fra fagkonsulent, opgavekommision og deltagerne fra dialogmødet om de nye vejledende opgavesæt september 2018.

Oplæg fra fagkonsulenten     

 • udviklingen af de nye vejledende opgavesæt i engelsk
 • toning af opgaverne ift. HTX profilen
 • særlige fokuspunkter

Hent præsentationen (pptx)

 

Opgavekommisionen om den nye vejledende opgave for htx B

Præsentationen startede med gennemgang af opgave 5

 • Gået bort fra todelt opgave til én opgavegenre 
 • Argumentative essay er valgt, da den passer til HTX profilen som skrivegenre (dvs. genren peger med det argumenterende/diskuterende element fremad mod skrivesituationer, eleverne kan møde i deres fremtidige studie- og arbejdsliv) 
 • Opgavetemaet peger bredt ud i kernestof, hvilket der også skal være mulighed for, så længe de faglige mål er dækket ind. 
 • Der blev spurgt ind til, hvordan det redegørende niveau nu er repræsenteret i opgaven. Til det er svaret, at det redegørende niveau er trukket med ind i essayformen – se uddybningen nedenstående 
 • Der spørges ind til genre – Argumentative essay er en eksisterende genre, som har evidens ift. at kunne opfylde fagets skriftlige dimension 

 

 

 • Opgave 5 har øget fokus på vægtning af metode og stilladsering – det vil med andre ord sige, at opgaven tydeligt skal kunne rumme alle elever (stærk som svag)
 • Skærpet fokus ift. eleverne:
  • Eleven skal kunne vise centrale elementer i tekster, fx via citater
  • Der skal være plads til elevens vinkling – men ud fra en tydelig metodisk ramme.

 

Grammatiske delopgaver

I forlængelse af gennemgangen af opgave fem gik vi over til en diskussion af de grammatiske delopgaver.

Her blev det fremhævet, hvad der egentlig adskiller A og B niveau. I den forbindelse er det klart, at den afgørende faktor er det forklarende element, hvor B-niveau primært er rettet mod det redegørende/identificerende niveau. Dette skinner også igennem i opbygningen af den vejledende opgave – se desuden slide fra oplæg.

 

Gruppearbejde om emner  

Efter opgavekommissionens gennemgang af den samlede opgave blev deltagerne delt op i fem grupper, som hver fik ét emne at arbejde videre med. Emnerne her var relateret til de temaer, der blev fremhævet mest i den åbne diskussion. Konklusionerne på dette arbejde samt temaer er beskrevet nedenstående.

OBS. Det skal pointeres, at referatet for dette dialogmøde også skal anses som et arbejdspapir for opgavekommissionen, ift. at deltagernes bidrag potentielt set vil kunne indgå i overvejelser om de kommende eksamensopgaver.

Fokus på opgaveformulering (Gruppe 1)

 • Gruppen bekræfter, at formuleringen med account and discuss faktisk er ok
 • OBS. Dansk fjerner lignende opgave – problemstilling med lignende opgaver bliver altså mindsket på tværs af de to fag.
 • Billedeopgaven kunne godt uploades med en kontekstbeskrivelse – den tager kommissionen med videre
 • Gruppen kom frem til to andre mulige formuleringer:
  • Using the given material, write an argumentative essay in which you discuss some of the issues raised by the #MeToo movement
  • In your discussion, you must account for some of the main points in the source material

 

Diskussion af billede – tematisk, eller? (Gruppe 2)

 • Vil gerne arbejde med det udvidede tekstbegreb, billeder eller clip, hvor det ”stopper”, og så skal eleverne komme med et kvalificeret gæt. Det er et forslag til en mulig kommende opgavetype. Elevernes svar vil i den forbindelse stadig kunne afspejle tekstforståelse.
 • Eksempler med billeder fra grammatikbog, fx ift. udvidet tid og afbrudte forløb
 • Undersøge muligheden for at inddrage info graphic
 • Man bør overveje at tænke elevgruppen endnu mere ind, fx ift. computerspil (OBS. på copyright)

 

Alternativer til oversættelsesopgaven (Gruppe 3)

 • Parafrase – Evt. naturfaglig tekst til en populærvidenskabelig genre – fokus på faglig formidling
 • Mulig opgave med identifikation – dvs. grammatikemner der skal fremhæves fra tekst.
 • Analysere forskelle mellem teknisk tekst vs. fiktionstekst
 • Omskrivning af sms tekst (fokus på stilistik) – OBS. det må ikke være opdigtet materiale
  • Ret sms-sprog (eller bad Russian e-mails) til standard-engelsk.

  

Gruppe 4: Gode idéer til grammatikopgaver som afspejler kernestof

 • ”Hultekst” – noget i lyd og noget med tekst
 • Verbets tider er fortsat en opgavetype man er glad for – dækker bredt
 • Opgave/øvelse omhandlende rapportskrivning – OBS. skal tænkes ind, at der er genremæssig genkendelighed
 • Mad lips – indsætningsøvelse
 • Stilistik: Omskrivningsøvelse mellem forskellige stil-genrer. Fx sms-sprog, tale, rapport/journal, essay-sprog, artikler, osv.
 • Udvælg fem adjektiver og fem biord i en tekst: Lad eleverne vælge. De svage elever kan vælge nemme adjektiver/adverbier, de dygtige kan vælge de mere komplicerede.
 • Øvelse med ord, der er nært beslægtet i udtale, gerne koblet til en lyd-fil. Kan laves som en diktat – skriv det manglende ord. Dog obs. på ordblinde elever.
 • Ordsky som skal sorteres ud i tællelige og utællelige navneord eller andre grammatiske områder.
 • Kategorisering af grammatiske områder.
 • Der gives en lille rapport-tekst (naturvidenskabelig tekst), og opgaven vil være at indsætte fx fem tillægsord, eller andet.

 

 

 

Idéer til temaer (Gruppe 5)

 • Emner ud i det brede kernestof, fx Transhumanisme, Fake news, Demokrati – teknologiske udfordringer, GPS-tracking af børn
 • OBS på aspekter fra EUX – denne gruppe elever skal også kunne se sig selv i opgaven
 • OBS på at de to uddannelser skal have temaer i opgaven, som findes i kernestoffet
 • Liste med yderligere emner fra arbejdsgruppen (kan også tjene som inspiration til egen undervisning):
 • Artificial intelligence, Quantifiers, Cloning, Gadgets, Driverless cars, Nosedive – Societal value based on social media, life style, job situation, Social media – digital dilemmas, The internet of things, Sustainability, Cashless society – bitcoin, cryptocurrency, Robotics, Security – airport, online, identity theft, Surveillance, #metoo, Multiculturalism, White supremacists – ALTRight, Gender – equality, identity, marriage equality, Media landscape, Integration/immigration, Extinction – ethics, Global warming – alternative energy, Euthanasia, Drones – warfare in the 21st century, Genetics – genetic manipulation, Gamification – video games, E-sport – is it a real sport?, Industrial world – farming, exploitation of resources,

  

Afsluttende diskussion:

 • Det blev bl.a. diskuteret, hvad eleverne må inddrage af eget materiale i deres skriftlige afleveringer, fx ved noter/citater fra undervisning, hvor eleven måske ikke lige har en central kilde. Dette følger jeg op på i næste nyhedsbrev, når jeg har været til møde vedr. hjælpemidler til eksamen. Der pågår netop en proces, hvor man er i gang med at opdatere hjælpemiddeloversigt til sprogfagene.

 

Ellers vil jeg sige tak for et rigtig godt dialogmøde med masser aktivitet, gode forslag og diskussion.

Til orientering vil der også blive fulgt op på de kommende vejledende opgaver på A-niveau på HHX og HTX.

Emneord