Medier valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for valgfaget medier. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

.

Download Fælles Mål og læseplan nedenfor

Fagformål

Eleverne skal i faget medier udvikle kompetencer til at kunne producere og analysere sociale og personlige medieudtryk, herunder digitale billeder.

Stk. 2. Eleverne skal gennem arbejde med egenproduktion og aktuelle medieproduktioner opnå indsigt i formidling både som producent, bruger og deltager.

Stk. 3. I medier skal eleverne opnå forståelse af tidssvarende mediers betydning i et kulturelt perspektiv med henblik på at styrke deres handlemuligheder i og uden for skolen.

Introduktion

Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse. Eleven kan efter eget ønske vælge valgfaget på flere årgange, hvorved undervisningen skal tilrettelægges således, at den enkelte elev udfordres i et passende omfang.  Såfremt valgfaget læses i 9. klasse, skal faget indgå i den obligatoriske projektopgave.

I valgfaget medier skal eleverne lære gængse medier at kende som udtryksformer og kommunikationsmidler. Elevernes egne produktioner af enkle og multimodale medieudtryk er i centrum. I en løbende vekselvirkning mellem medieproduktion og analytisk arbejde med egne medier, sociale medier og massemedier skal eleverne opnå forståelse af de centrale mediefaglige begreber og værktøjer.

Fælles Mål omfatter to kompetenceområder: Medieproduktion og medieanalyse.

Der arbejdes inden for forskellige mediespecifikke udtryk og genrer, og der fokuseres på forskellige valgs betydningsaspekter i formidling af indhold til en modtagergruppe. I arbejdet er der fokus på både massemedier med overvejende statisk indhold og sociale medier med dynamisk varierende indhold samt hybrider. Eleverne arbejder med at dele medieudtryk på forskellige medieplatforme.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne. Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinforløb og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning.

Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde.

Undervisningen skal tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere varieret skoledag, jf. lov nr. 1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse, åben skole og understøttende undervisning.

Læs mere i vejledningen for faget medier under relaterede moduler.