Mindfulness, som en del af den understøttende undervisning i folkeskolen

Materialet ”Mindfulness i Skolen” henvender sig til den lærer eller pædagog, der ønsker at formidle mindfulness for sine elever, for eksempel som en del af den understøttende undervisning, som et valgfag, på trivsels- og bevægelsesdage eller lignende.

Baggrund og introduktion

Materialet er gratis og lige til at gå til, når der er brug for mindfulness i skolen. Selvom materialet er omfattende, er det udarbejdet og sammensat således, at det både er let tilgængeligt og fleksibelt at anvende. Målgruppen er elever, lærere og pædagoger tilknyttet 7. - 10. klassetrin.

Undervisningsmaterialet er udviklet som et udviklings- og forskningsprojekt, "Projekt Stressfri Ungdom", i tæt samarbejde med Anne Maj Nielsen, cand. psych., seniorforsker, Ph.d., lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU, Aarhus Universitet. Undervisningsmaterialet ”Mindfulness i Skolen” lægger sig tæt op af forskningsrapporterne ”Mindfulness for unge” og ”Mindfulness og skolestress” som blandt andet peger på at mindfulness kan være med til at mindske stressniveauet blandt de unge.

Mindfulness som pædagogisk metode

Materialet egner sig til folkeskolens aktiviteter, herunder den understøttende undervisning eller valgfag, hvor fokus er på elevernes læring, sundhed, trivsel og inklusion. Målet er at fremme almen dannelse, livsduelighed, mental sundhed, stressforebyggelse, inklusion og fællesskab for den enkelte og klassen. Det påpeges at man som lærer i mindre grad bør se det som et skolefag eller en disciplin, der er resultatorienteret, da resultatet i mindfulness er selve oplevelsen.

Grundpillerne for materialet er:

  1. Viden/forståelse
  2. Oplevelsesorienterede øvelser
  3.  Refleksion og diskussion i klassen, egen refleksion og mulighed for træning af øvelser i fritiden via elevens egen mobile app.

 Materialeplatform:
Hjemmesiden er en stor materialeplatform, der stiller masser af baggrunds- og inspirationsmaterialer til rådighed, som er lettilgængelige og nemme at kaste sig ud i. På hjemmesiden redegøres der også for forskningen bag mindfulness, og der gives et præcist billede af hvad mindfulness kan i skoleregi. Ydermere er der uddybende beskrivelser af, hvad man kan forvente sig som forældre, interviews med skolelever der har afprøvet det i praksis, samt fyldestgørende lærervejledning og planlagt undervisningsforløb fra start til slut.

Undervisningsforløbet:

Selve forløbet starter med en introduktionslektion, fortsætter så hen over 16 forskellige temaer, og afrundes med en opsummering-/evaluering. Det vil sige at der i alt er materiale til 18 undervisningsgange.

Til hver undervisningsgang hører en "lektion", beregnet til brug i klasseundervisningen, en guidet øvelse/meditation, og supplerende materiale af forskellig art. 

Logbog:

Hver elev har adgang til sin egen personlige logbog til egen refleksion hos eleverne. Her kan oplevelser noteres undervejs tema for tema, og notaterne kan gemmes. Ingen andre har adgang, heller ikke læreren.

Guidede øvelser: 

Øvelserne til de 16 temaer er indtalt og er af forskellig varighed, som kan tilgås direkte i programmet og bruges i klassen, eller kan hentes på elevernes personlige mobile app. De er også tilgængelige som manuskript i pdf-format, og kan dermed printes ud, læses op, og evt. anvendes som handouts i undervisningen. Der er mulighed for at downloade og printe et ugeskema til registrering af hvilke øvelser du laver uge for uge, og hvad du observerer undervejs.

Refleksionsopgaver:

Undervisningen lægger op til åbne diskussioner og refleksioner på klassen evt. fulgt op af logbogføring af eleverne i undervisningen eller hjemme. Der er ligeledes anvendt quiz og tests, som eleven kan lave individuelt, blandt andet teste sin opmærksomhedsevne før og efter forløbet.

Gode overvejelser:

Det kræver en vis fleksibilitet at undervise i mindfulness på lige fod med andre bevægelses- og trivselsfag, hvor læreren skal kunne være omstillingsparat og mobil i forhold til at bruge klasserummet på en anden måde end normalt. Måske er der brug for at rejse sig op og have plads til bevægelse, måske vil man gå fra en bevægende aktivitet, til en stillesiddende eller liggende, til en dialogøvelse i par. Derfor skal læreren gøre op med sig selv, om han/hun kan lide at undervise oplevelsesorienteret og nogen gange facilitere aktiviteter, som afviger fra de normale. 

På hjemmesiden kan man læse meget mere om det at komme godt i gang, samt hvilke overvejelser man skal have gjort sig forud for undervisningen.

Materialet hjemmeside, App og læs mere:

Læs mere  - inspiration:

  1. ”Mindfulness for unge” (pdf) - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 
  2. Mindfulness og skolestress (pdf) - Mindfulness i Skolen 

Materialet er udarbejdet af:

Mindfulness i Skolen er udviklet som led i Projekt Stressfri Ungdom, i regi af Mindfulness Foreningen og med støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmidler. 

Læringskonsulent, Lisbeth Hædersdal