Mit Deutsch in die Welt - Planlægning

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Planlægning

Globus og børn

I dette undervisningsforløb skal eleverne forberede sig til at tage kontakt til en jævnaldrende fra den tysktalende verden. Eleverne klædes på til skriftlig kommunikation på enkelt tysk, så de kan få en succesoplevelse med at tage kontakt til en tysktalende via de sociale medier.

De fleste elever er rutinerede og kompetente brugere af de sociale medier, og fra bl.a. danskundervisningen har eleverne viden om kommunikationsetik på nettet. I løbet af forløbet bygges der oven på denne viden, så eleverne får forudsætninger for at bruge de sociale medier i en tysk kontekst. Eleverne bør inden dette forløb også have erfaring med at skrive enkle tekster på tysk samt fortælle om deres egen verden i et enkelt sprog. Her arbejdes med  skrivekompetencen med henblik på en større forståelse af kommunikationssituationen (fase 2 i færdigheds-vidensområdet Skrivning). 

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet

I det følgende er opstillet læringsmål for undervisningsforløbet på baggrund af Fælles Mål.

Kompetenceområde

Skriftlig kommunikation

Kultur og samfund

Kompetencemål

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur

Færdigheds- og vidensområder

Skrivning

Eleven kan skrive i et enkelt sprog under hensyntagen til situation, afsender og modtager

Eleven har viden om sprogets funktion i forskellige situationer

Kulturmøder

Eleven kan anvende kulturbundne udtryk i enkle dialogsituationer              

Eleven har viden om kulturbundne udtryk og høflighedsnormer

Tysk som adgang til verden

Eleven kan bruge digitale medier til at tage kontakt med jævnaldrende sprogbrugere i den tysktalende verden

Eleven har viden om kommunikationsregler for sociale medier i en tysksproget kontekst

Omsatte læringsmål

Eleverne kan introducere sig selv på tysk på de sociale medier

Eleverne kan benytte typiske tyske vendinger, der styrker kommunikationen

Eleverne kan deltage i kommunikation på tysk på Facebook eller tilsvarende medie

Undervisningsaktiviteter

Indledningsvis arbejdes der med repetition af ordforråd og faste vendinger, som relaterer sig til tyske og danske unges verden og hverdag. Dette arbejde kan understøttes med associagrammer, mindmaps, illustrationer, ordkort osv. Dertil kommer faste vendinger, som understøtter kommunikationen, såsom

Wie geht’s?

Es ist schön von dir wieder zu hören ...

Alles gut?

Ich möchte auch gern von … hören!

Du hast auch von … erzählt, wie geht’s damit?

Könnest du noch davon erzählen?

Bis bald!

Bis zum nächsten mal!

Auf wiederhören!

Derefter taler læreren med eleverne om god adfærd på internettet. Eleverne byder ind med, hvad de ved om dette, og hvad man skal huske, når man færdes på internettet. Læreren kan med fordel inddrage en tysk hjemmeside med informationer om god adfærd på nettet. Her fx kan anbefales siden om ”Netikette” eller "Digital Pioneers", sidstnævnte målrettet tyske unge (se relaterede links), hvorfra læreren kan hente overskrifter og principper og vælge enkelte fokuspunkter ud til gennemgang med eleverne. 

Rollespil:

Eleverne skal nu kommunikere ud fra en fiktiv tysk identitet i form af et enkelt ”Steckbrief”, som de først skal sætte sig ind i (se forslag til en tysk identitet under relaterede filer). Læreren skitserer selv et antal fiktive tyske identiteter, eller man kan finde tilsvarende tyske identiteter i diverse læremidler. Alternativt kan eleverne inddrages i skitseringen af deres tyske identitet.

Fordelen ved at kommunikere ud fra en fiktiv identitet er dels, at eleverne oplever et ”information gap”, som de gennem kommunikation på Facebook skal udfylde, dels at eleverne med den indbyggede distance, der ligger i en fiktiv identitet, kan føle sig mere frie til at eksperimentere og prøve af rent sprogligt. 

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan introducere sig selv på tysk på de sociale medier

Tegn på læring

1. Eleven skriver basale fakta om sig selv på tilstrækkeligt forståeligt tysk

2. Eleven skriver dækkende om sig selv på nogenlunde forståeligt tysk

3. Eleven skriver detaljeret og præcist om sig selv på forståeligt tysk

Omsatte læringsmål

Eleverne kan benytte typiske tyske vendinger, der styrker kommunikationen

Tegn på læring

1. Eleven benytter enkelte faste vendinger

2. Eleven benytter nogle faste vendinger

3. Eleven benytter en del faste vendinger 

Omsatte læringsmål

Eleverne kan deltage i kommunikation på tysk på Facebook eller tilsvarende medie

Tegn på læring

1. Eleven opfatter nogle af spørgsmålene og svarer med enkelte ord og få korte sætninger

2. Eleven opfatter de fleste spørgsmål, svarer nogenlunde fyldestgørende ved brug af simple sætninger og stiller enkelte bundne spørgsmål

3. Eleven svarer fyldestgørende på de fleste spørgsmål og tager initiativ i kommunikationen

Evaluering i planlægningsfasen

Ved at lade eleverne prøve kommunikationen indbyrdes med læreren som observatør, kan elevernes læreproces følges. Læreren bør kigge efter, om eleverne rent faktisk begynder at anvende faste vendinger, og om de kan gøre sig forståelige.

Det er også vigtigt, at eleverne forstår forløbets kommunikative sigt. Dvs. at der ikke er et krav om en høj grad af sproglig korrekthed. Eleverne skal opfordres til at kaste sig ud i kommunikationen og få skrevet så meget som overhovedet muligt på tysk.

Relaterede filer

Fiktiv tysk profil til inspiration.

Relaterede links

Hjemmeside med regler og gode råd for adfærd på internettet.
Hjemmeside med forslag til internet-etikette. Siden henvender sig til tyske unge.
Tysk internetside for unge med regler for Netikette og en lille tankevækkende video.