Moodboard - en inspirationsopslagstavle

Moodboard, i forbindelse med et designarbejde, skærper elevernes opmærksomhed.

Med udgangspunkt i begrebet "fritid", skal eleverne lave et moodboard. 

De skal lære at se på materialer, billeder m.m. og lade sig inspirere af, hvad de ser. De skal ud fra det givne ord/begreb opbygge et moodboard, som de senere skal bruge i forbindelse med fremstilling af et produkt. 

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

  • Eleverne kan opbygge et moodboard, mens de forholder sig til de angivne opdelinger.
Opbygning af moodboard
© Irene Egeskov Andersen

Valg af undervisningsaktivitet

Start med en klassesnak om analyse af billeder. Hvilke associationer giver billedet?

Eleverne arbejder individuelt med deres moodboard.

Eleverne skal forholde sig til moodboardets opdelinger.

Et moodboard bør pege i retning af en efterfølgende produktfremstilling.

Hvad gør læreren

Forbereder en billedserie med forskellige billeder, som viser forskellige stemninger/oplevelser; gerne i relation til det begreb, elevernes moodboard skal laves ud fra. Denne billedserie skal bruges til at give eleverne en forforståelse omkring hvordan billeder kan bidrage til et moodboard. Klassen taler om de enkelte billeders indhold: genstande, farver, handlinger, m.m. Hvilke oplevelser giver billederne til beskueren? Hvilken stemning sættes beskueren i? Hvilke associationer får beskueren?

Forbereder mangfoldige materialer, som eleverne har til deres rådighed når de skal lave deres moodboard. Herunder muligheder for at klippe billeder/printe billeder ud.

Rammesætter moodboardets indhold:

  • Hvilke oplevelser/stemninger forbinder du med fritid?  
  • Farver/mønstre/symboler til dit produkt i relation til begrebet fritid.    
  • Hvordan skal produktet føles at røre ved (materialer)?                                              

Hvad gør eleverne

Udfylder de enkelte opdelinger på et udleveret moodboard i A-3-størrelse.

Bruger materialeprøver, billeder fra magasiner, egne fotos, billeder fra internettet og sproglige udsagn.

Under realterede filer ligger en moodboardskabelon. Skal forstørres til A-3 format.

Et moodboard kan også laves elektronisk i f. eks. programmet Publisher. Billeder kan lægges over hinanden, flyttes frem og tilbage i forhold til hinanden og de kan drejes vilkårligt.

Et elektronisk moodboard har dog ikke mulighed for det sanselige på samme måde som et fysisk moodboard.

                                     

Opbygning af moodboard
© Irene Egeskov Andersen

Tegn på læring

Omsatte læringsmål

Eleverne kan opbygge et moodboard, mens de forholder sig til de angivne opdelinger.

Tegn på læring

Niveau 1: Eleven sætter indhold i et af felterne på eget moodboard ud fra feltets beskrivelse.

Niveau 2: Eleven sætter indhold i alle felter på mooodboard ud fra felternes beskrivelse.

Niveau 3: Eleven laver sit moodboard, så andre kan aflæse den tilsigtede stemning/oplevelse, som skal videreformidles til det endelige produkt.

Evaluering

Eleven kan forklare indhold og stemning i eget moodboard og kan redegøre for overførsel til et efterfølgende produkt.

Eleven skal muligvis arbejde mere med enkelte dele af moodboard, for at det bliver mere brugbart i den efterfølgende produktfremstillingsproces.

Forenklede Fælles Mål

Håndværk og design
4./5./6./7. klasse
Design (obligatorisk )
Ideudvikling (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan udvikle ideer fra hverdagslivet, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)
Eleven har viden om brug af informations- og inspirationskilder (vejledende mål)

Relaterede filer

Et forslag til en skabelon til udarbejde af et moodboard - en inspirationsopslagstavle. Skabelonen er inddelt i tre dele, som alle relaterer sig til det valgte begreb. Skabelonen fungerer bedst, hvis den forstørres til A-3 format
En billedserie, der kan anspore eleverne til at iagttage billeder. Der kan sætte associationer i gang. Billedserien kan bruges som igangsætter til arbejdet med moodboards.

Relaterede links

I videoen er opslagstavler brugt til at fastholde skitser og prøver i arbejdsprocesser. Tilsvarende kan opslagstavlen bruges til opsamling af ideer i idegenereringsarbejdet.