Musik - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget musik.Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

.

Download Fælles Mål og læseplan nedenfor

Fagformål

Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.

Stk. 2. Eleverne skal beskæftige sig aktivt og skabende med musik. Faget skal medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

Stk. 3. I faget musik skal eleverne udvikle forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv.

Introduktion

Faget musik er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1.-2. klasse, 3.-4. klasse og 5.-6. klasse.

I faget musik skal eleverne beskæftige sig med samtidens musik, som må forstås på baggrund af kendskab til musikkens mangfoldighed såvel historisk som genremæssigt. Der arbejdes med musik i forskellige stilarter og med såvel traditionelle som mere eksperimenterende udtryksformer. Udgangspunktet for undervisningen er den vesterlandske musikkultur, men den stigende globalisering og udviklingen af det multikulturelle samfund betyder, at musik fra andre kulturer og subkulturer også skal præsenteres i undervisningen.

Fælles Mål omfatter tre kompetenceområder: Musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse.

Det er centralt, at undervisningen i musik giver eleverne den praktiske erfaring og teoretiske viden, som giver dem mulighed for at udtrykke sig i, om og til musik, og som er afgørende for oplevelsen af og glæden ved musik.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne og under hensyntagen til de tværgående temaer. Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinforløb og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning.

Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde.

Undervisningen skal tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere varieret skoledag, jf. lov nr. 1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse, åben skole og understøttende undervisning.

Læs mere i vejledningen for faget musik under relaterede moduler.

 

Tværgående emner

Sproglig udvikling

Sproglig udvikling er en central del af elevernes arbejde med musik. Sproglig udvikling har fokus på fire dimensioner af det talte og det skrevne sprog: Samtale, lytte, læse og skrive.

Ordkendskab

Musikfaget understøtter den sproglige udvikling gennem fokus på musikfaglige begreber, som udfoldes og integreres i undervisningen samt tekstlæsning om musik, herunder informationssøgning. Desuden understøttes den sproglige udvikling gennem arbejde med sproglige udtryk for musikoplevelse og den sproglige dimension ved analyse og refleksion over musik.

Teksters formål og struktur

Gennem arbejde med et bredt repertoire af sange og salmer samt rim og remser skal eleverne lære at fokusere på det tekstlige indhold samt sprogets elementer og udtale. Sang er i denne sammenhæng at forstå som læsning i praksis. Efterhånden som eleverne har kendskab til flere sprog, inddrages disse i forbindelse med sange som indhold i undervisningen. Det er væsentligt, at sangteksternes indhold i form af begreber, kulturfænomener, historiske sammenhæng mv. udfoldes for eleverne. Eleverne skal endvidere arbejde med faglig læsning i forbindelse med notation, som indgår i både sammenspil og musikanalyse. Som led i arbejdet med musikhistorie skal eleverne læse fagspecifikke tekster. I forbindelse med komposition skal eleverne bl.a. arbejde med at komponere egne tekster. I en sådan proces indgår skriveprocesser som et naturligt led i at fastholde egne tekster.

Arbejdet med at integrere musikalske og sproglige udtryksformer i et helhedsudtryk støtter både elevernes musikalske og sproglige udvikling. Gennem arbejdet med sang og musik lærer eleverne om sammenhænge mellem musikalske og sproglige grundelementer og mulige betydninger.

 

It og medier

It og medier er en stor ressource for musikundervisningen og anvendes metodisk i forbindelse med mange sider af musikfaget.

It- og mediekompetencerne kan udskilles i fire elevpositioner, som i praksis vil have store overlap og sammenfald.

 

Eleven som kritisk undersøger

Eleverne skal lære at søge forskellige relevante ressourcer i digitale medier. Dette gør sig særligt gældende i musikforståelse, hvor eleverne bl.a. skal læse fagspecifikke tekster. Eleverne kan eksempelvis arbejde med at finde relevante musikeksempler, at søge lydeksempler og billeder af relevante musikinstrumenter eller at søge musikhistorisk materiale i form af leksikal viden og billeder.

Eleven som analyserende modtager

Eleverne skal kunne vurdere musikkens rolle på forskellige medieplatforme. Dette kan eksempelvis foregå ved inddragelse af forskellige medieplatforme i forbindelse med musiklytning.

Eleven som målrettet og kreativ producent

Digitale medier indgår i særlig grad under kompetenceområdet musikalsk skaben, hvor disse anvendes til at skabe, fastholde og bearbejde musikalske udtryk. Eleverne arbejder digitalt med lydformning og egentlig komposition. I forbindelse hermed kan eleverne eksempelvis arbejde med remediering af allerede eksisterende materiale eller redigering af egne indspilninger. Der kan eksempelvis arbejdes på PC’er, tablets og mobiltelefoner.

Eleven som ansvarlig deltager

Eleverne skal lære, hvornår man med respekt for andres rettigheder kan anvende allerede produceret materiale i egne kreative processer. Dette kan eksempelvis indgå, når eleverne arbejder med allerede produceret materiale.

 

Innovation og entreprenørskab

Faget musik både fordrer og udvikler innovation og entreprenørskab hos eleverne. Dette kommer særligt til udtryk under kompetenceområderne musikudøvelse og musikalsk skaben.

Innovation og entreprenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner: Handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling.

I kompetenceområdet musikudøvelse arbejdes særligt med dimensionerne omverdensforståelse og personlig indstilling hos eleverne. Den musikalske basisviden, som eleverne opnår gennem kompetenceområdet musikudøvelse og arbejdet med kulturelle fænomener, skikke og vaner inden for musik, udgør et væsentligt bidrag til deres omverdensforståelse. Det kontinuerlige arbejde med musikudøvelse skærper elevernes koncentration og personlige indstilling. Gennem afstemte musikalske aktiviteter arbejdes der på anerkendende og motiverende vis med at styrke elevernes tiltro til egne evner.

I kompetenceområdet musikalsk skaben arbejdes særligt med dimensionerne kreativitet og handling. Med den producerende tilgang oplever eleverne, at de med deres kompositioner inden for sang, spil og bevægelse kan skabe produkter til værdi for dem selv og hinanden. Eleverne skal arbejde med at eksperimentere og improvisere i tilrettelagte musikalske forløb. Gennem disse aktiviteter skaber de unikke musikalske løsninger med baggrund i deres viden, fantasi og egne idéer. I udviklingen af elevernes kreativitet fokuseres der på glæden ved at udtrykke sig, modet til at turde fejle og evnen til at vælge det særlige. Det medfører, at eleverne får erfaringer med at komme med nye bud på det allerede eksisterende og samtidig bliver i stand til at vælge nye løsninger, som kan skabe værdi for andre.