Musikfaget og den nye folkeskolereform

Her kan du læse om elementer i folkeskolereformen, som i særlig grad har betydning for musikfaget i folkeskolen. Afslutningsvis kan du se en video, hvor Den Jyske Sangskole har lavet forsøg med sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag.
Fagkonsulent

Timetallet i musik øges

Med reformen øges det vejledende timetal på 1. og 5. årgang med en ugentlig lektion. Herved har faget to vejledende timer på alle obligatoriske klassetrin - undtaget 6. årgang, hvor der fortsat blot er en lektion. Der er set i lyset af fagets størrelse tale om en markant tilvækst af vejledende undervisningstid.

Valgfag gøres obligatorisk i hele overbygningen

Med reformen skal eleverne vælge valgfag allerede fra 7. klasse med et vejledende timetal på 2 ugentlige lektioner. Det er velkendt, at musik langt fra udbydes som valgfag på alle skoler, men idet valgfagene nu gøres obligatoriske for eleverne, skal det blive interessant at se, om flere elever i praksis vil modtage musikundervisning i overbygningen. I forbindelse med opprioritering af valgfagsblokken er det også væsentligt at bemærke, at musikfaget skal indgå i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse, såfremt eleven har det som valgfag.

Forpligtigende samarbejde mellem folkeskolen og musikskolen

Med reformen er folkeskolen nu forpligtiget til at søge samarbejde med den kommunale musikskole. Tidligere har det blot været en forpligtigelse for musikskolerne, hvilket kunne efterlade mange folkeskoler uden kontakt. Det vil være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan dette samarbejde udmøntes i praksis. I denne sammenhæng er det også væsentligt at bemærke, at skolelederen med reformen kan give tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole – f.eks. i stedet for valgfagstimerne.

Understøttende undervisning

Med reformen indføres en længere og varieret skoledag på 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer for 7. til 9. klasse. Antallet af vejledende timer for de obligatoriske fag udfylder ikke sammenlagt disse årgangsbestemte minimumstimetal. Der er blevet plads til en ny tid, der benævnes som ’understøttende undervisning’. Denne tid skal bruges på undervisningsopgaver, som kan understøtte den fagopdelte undervisning. Det er ikke et krav, at opgaver med relation til musikfaget skal indgå i denne tid, men der er da bestemt muligheder, som er oplagte at overveje. Mange musiklærere kender til udfordringer i forhold til at planlægge og skemalægge fællessamling med sang og musik, musicals, skolekoncerter mv. Der findes ingen færdig form for integrering af sådanne aktiviteter, men det er oplagt at overveje, om de i denne nye undervisningstid måske kan bidrage på en understøttende måde.

Bevægelse i 45 min. hver dag

Med reformen er det et krav, at motion og bevægelse indgår på alle klassetrin i et omfang, der gennemsnitligt svarer til ca. 45 minutter dagligt. Denne del af reformen retter sig ikke specifikt mod musikfaget, men det er oplagt at overveje, hvorvidt musikfaget kan bidrage til at løse denne opgave. Motion og bevægelse kan indgå både i den fagopdelte undervisning og i den understøttende undervisning. 
Bevægelse er i forvejen en del af Fælles Mål for musik, og selvom bevægelse i denne faglige sammenhæng er mere end blot motion, så er der alligevel tale om en grad af sammenfald, hvor musikfaget kan byde ind med bevægelsesaktiviteter både i musiktimerne og i forbindelse med timerne til den understøttende undervisning.

Musikfaget må siges at være blevet styrket med den nye reform. Det vejledende timetal er steget samtidig med, at valgfagsdelen er udvidet og gjort obligatorisk for eleverne. Dette medfører samlet set en situation, hvor faget i forhold til timetal næppe kan siges at have stået stærkere på noget tidspunkt.

Talentklasser i musik

Med reformen kan kommuner, der ønsker det, efter ansøgning til Undervisningsministeriet få godkendt forsøg med at oprette særlige talentklasser i musik. Herved gøres det muligt at oprette særlige klasser, hvor undervisningen kan tilrettelægges, så den understøtter elevernes talent og giver dem de bedst mulige rammer for at kunne øve og udvikle sig. (Ansøgningsrunden for godkendelse af forsøg med talentklasser er nu afsluttet.)

Relaterede links

Læs lovteksten vedr. musikskoleundervisning i folkeskolens undervisning.
Læs lovteksten vedr. talentklasser i musik.