Når klokken ringer - 2014

”Når klokken ringer - branchevejledning om fysisk arbejdsmiljø i grundskolen og det almene gymnasium” oplyser om krav, normer, standarder og god kutyme i forbindelse med byggeri og indretning af faglokaler. Hæftet kan bruges som opslagsværk for de lærere, der underviser i lokaler, hvor der stilles særlige krav til sikkerhed. Samtidig kan vejledningen bruges af skolens ledelse i forbindelse med indkøb, indretning, vedligeholdelse af bygninger mv. og på forvaltnings- og projekteringsniveau, når der skal bygges nyt eller renoveres.

Uddrag af "Når klokken ringer":

                                                  

Lærernes arbejde med maskiner

I "Når klokken ringer" står følgende: ” Det er skolelederens ansvar at den lærer, der underviser, har de fornødne kompetencer til at undervise i sløjdlokalet, anvende værktøj og maskiner samt er vidende om de risici, der kan være ved arbejde i et sløjdlokale.

Faglærerne skal modtage instruktion og eventuelt uddannelse i at bruge nye maskiner, som bliver købt til faglokalet.

Elektrisk håndværktøj

Hvis eleverne skal bruge elektrisk håndværktøj, som fx boremaskiner, stilles særlige krav til de enkelte maskiners indretning og maksimale effekt.

Generelt skal man sørge for følgende:

• I lokalet skal der være en brugsanvisning på dansk til alle elektriske håndværktøjer. Anvisningen skal orientere om betjening, brug og vedligeholdelse.

• Alle håndholdte maskiner skal være indrettet med ”dødemandsafbryder”. Bedst er den såkaldte panikkontakt, der afbryder strømmen, når kontakten slippes, og når den trykkes helt i bund.

• Alle håndholdte maskiner skal låses inde, når de ikke er i brug.

• Alle håndholdte maskiner skal - efter stærkstrømsreglementets bestemmelser - efterses jævnligt af en autoriseret elektriker, hvis de bruges jævnligt. Et årligt eftersyn anses for tilstrækkeligt.

• Alle håndholdte slibemaskiner skal tilkobles procesudsug under brug.

Elevernes arbejde med maskiner

Eleverne må bruge en del forskellige maskiner, men der er stor forskel på, hvad de må arbejde med på de forskellige klassetrin.

Vurder den enkelte elev

Det er ledelsens ansvar at sikre, at læreren har tilstrækkelige kompetencer til at kunne vurdere elevens forudsætninger. I praksis er det den ansvarlige lærer, der i den enkelte situation konkret skal vurdere forsvarligheden ved at lade den enkelte elev arbejde med de nævnte maskiner. Man skal tage elevernes alder, indsigt arbejdsevne og øvrige forudsætninger i betragtning, og det kan resultere i, at enkelte elever på 5. klassetrin kan bruge maskiner, som normalt kun bruges på 6. klassetrin. Det omvendte kan også vare tilfældet.

Skærpet tilsyn

Skolen skal ved tilrettelæggelsen af arbejdet sikre, at den enkelte elev er under tilsyn, bliver korrekt og effektivt instrueret i den enkelte maskines funktion og betjening og er gjort bekendt med risikoen ved at benytte maskinen.  I faget sløjd er der krav om skærpet tilsyn med eleverne.

Det vil sige, at eleverne ikke må vare alene i sløjdlokalet.  Nar der arbejdes med maskiner af enhver art, skal tilsynet og undervisningen forestås af en lærer med den nødvendige uddannelse (se afsnittet ”Lærernes arbejde med maskiner og andre tekniske hjælpemidler”).

Overlocksymaskiner

Elever i 10. klasse må bruge overlockmaskiner med afskærmning af kniv og skær, og elever fra 8. klasse må bruge dem under kyndig lærervejledning, med mindre læreren vurderer, at den enkelte elev uegnet til det. Enkelte yngre elever vil efter en konkret vurdering af deres modenhed, arbejdsevne og øvrige forudsætninger også kunne bruge overlocksymaskinen. Elever i 4. klasse må aldrig bruge overlocksymaskine.

Relaterede links

Branchevejledning til grundskolen og det almene gymnasium.