Naturfag – Fælles Mål og læseplan

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål og læseplan for valgfaget Naturfag. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

Fagformål

Eleverne skal i faget naturfag udvikle naturfaglige kompetencer og arbejde med problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til miljø, natur, naturgrundlag, levevilkår og til menneske og samfund. Eleverne skal tilegne sig naturfaglige arbejdsformer og tankegange anvendt på problemstillinger og sammenhænge, der er vigtige for den enkelte elev og for samfundet lokalt og globalt.

Stk. 2. Elevernes læring baseres på opnåede færdigheder og viden fra fagene biologi, fysik/kemi og geografi og organiseres som projekter eller temaer, der vælges i samråd med eleverne. Elevernes læring baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på egne iagttagelser, undersøgelser og feltarbejde i det omgivende samfund. Elevernes interesse og nysgerrighed over for natur, miljø, naturvidenskab og teknologi stimuleres.

Stk. 3. Eleverne skal opnå erkendelse af, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes engagement og ansvarlighed over for natur, miljø og brugen af naturressourcer og teknologi skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen lokalt og globalt.

Stk. 4. Faget skal bidrage til, at eleverne bliver fagligt kvalificerede og afklarede og motiverede til at vælge ungdomsuddannelse. Faget understøtter derved skolens generelle arbejde med udvikling af elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer, så de forbliver eller bliver uddannelsesparate.

Introduktion

Undervisningen i 10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del. Faget naturfag er et valgfag i 10. klasse. I faget tages udgangspunkt i elevernes allerede opnåede kompetencer, færdigheder og viden fra naturfagsundervisningen i 1.-9. klasse.

Eleverne skal tilbydes undervisning i mindst tre af følgende valgfag i 10. klasse: Idræt, samfundsfag, kristendomskundskab/religion, naturfag, metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværksted, serviceværksted, produktudvikling og formgivning, iværksætter, sundhed og sociale forhold, teknologi og kommunikation.

Kommunalbestyrelsen kan godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i andre undervisningsaktiviteter. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der udarbejdes mål og læseplaner for denne undervisning. Kommunalbestyrelsen kan vælge at tilbyde de to nye valgfag fra den erhvervsrettede 10. klasse (eud10) fagene madværksted og jordbrug, som anden undervisningsaktivitet. Der er fastsat Fælles Mål for disse fag.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde den almindelige 10. klasse og fra 1. august 2015 også den erhvervsrettede 10. klasse (eud10). Derudover kan kommunalbestyrelsen vælge at tilbyde 10. klasse i samarbejde med institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse.

 

Se nærmere om de forskellige kommunale 10. klasseordninger på dette link. http://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/10-klasse/erhverv...

  

Faget naturfag skal skabe grundlag for, at eleverne kan bruge deres erhvervede kompetencer i deres videre uddannelsesforløb, og når de som samfundsborgere står over for naturfaglige problemstillinger.

Naturfag beskæftiger sig med den naturgivne og menneskeskabte omverden. Faget naturfag omhandler både naturfaglige og samfundsfaglige aspekter og uddannelsesparathedsaspekter.

 

Fælles Mål omfatter fem kompetenceområder

  • undersøgelse
  • modellering
  • perspektivering
  • kommunikation
  • uddannelsesafklaring.

 

I naturfag arbejdes med to typer mål:

De naturfaglige mål beskriver arbejdsmetoder og processer, som er fælles for fagene naturfag og fysik/kemi. De naturfaglige mål er udfoldet i et færdigheds- og vidensområde, og flere af de naturfaglige mål vil normalt blive inddraget i et undervisningsforløb. Der er progression i de naturfaglige mål fra 1. klasse i natur/ teknologi til 10. klasse i naturfag og fysik/kemi.

 

De fagspecifikke mål beskriver stofindhold i naturfag, og de er udfoldet i fire færdigheds- og vidensområder: miljø, natur, naturgrundlag og levevilkår samt menneske og samfund.

 

Ved planlægningen af undervisningen skal begge typer mål inddrages således, at kompetencerne udvikles i et samspil mellem de naturfaglige, de fagspecifikke mål og de uddannelsesmæssige målsætninger.

Desuden indgår arbejdet med elevernes uddannelsesafklaring i undervisningen med henblik på at tydeliggøre deres uddannelsesparathed i relation til uddannelser med naturfaglige aspekter.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne.

Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinforløb og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning. Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde, herunder med fælles naturfaglige problemstillinger i det omfang, klassen eller enkelte elever har andre naturfaglige valgfag.

Emneord