Naturgeografi: En verden i konstant forandring

Med afsæt i filmen ”Fish Out of Water” skal eleverne arbejde med fremtidsscenarier. Klimaforandringer, hungersnød, overproduktion, forurening, orkaner, tørke, oversvømmelser, migration og flygtningestrømme er blot nogle af de udfordringer, verden står med. Men hvordan ser fremtiden mon ud?

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

 • undersøge og diskutere udvalgte udfordringer, som verden står over for
 • definere og anvende relevante fagbegreber
 • give eksempler på divergerende interesser inden for udviklingsscenarier for fremtiden
 • gøre rede for geografifaglige tendenser i samfundet
 • analysere, diskutere og perspektivere faglig viden inden for globale udfordringer
 • omsætte faglig viden til velfunderede fremtidsscenarier
 • formidle fagligt stof tydeligt og præcist både filmisk og mundtligt
 • argumentere fagligt

Øvelsen sigter bl.a. mod FN’s nye verdensmål nr. 12, 13 og 15, der handler om at sikre ansvarligt forbrug og produktion, bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser samt at beskytte liv på land.

Filmen ”Fish Out of Water” handler om Emanuel fra Kenya. Han betragter sig selv som såkaldt ogiek – skovvogter. Hans levebrød har tidligere været hans bier, men nu er skoven omkring hans hjem blevet fældet til fordel for landbrugsproduktion, og bierne er forsvundet. Det er svært for Emanuel at tilpasse sig de nye forhold, og han føler sig som en fisk, der er blevet taget op af vandet.   

Flerfaglighed:

Øvelsen vil kunne indgå i et flerfagligt samarbejde med flere fag fx samfundsfag, biologi, fysik, kemi, religion og historie.

Kernestofområde:

Øvelsen rammer bredt inden for de faglige mål og geografiske kernestofområder. Undervejs i elevernes arbejde med denne øvelse, bør de berøre fagdisciplinerne geologi, befolkningsgeografi, klimatologi, hydrologi, erhvervsgeografi og meteorologi.

Målgruppe:

Øvelsen kan benyttes til undervisningen i Naturgeografi C (stx) eller naturvidenskabelig faggruppe (hf).

Omfang:

Ca. 3-4 lektioner - afhængigt af lektionernes minuttal. 

Gennemførelse: Lektion 1

Foto fra Danidas Verdensfilm: "Fish Out of Water"
© Dagný Björk Kristjánsdóttir & Jannie Pallesen

Indled undervisningen med kort at fortælle eleverne, hvad de skal arbejde med i de kommende lektioner.

Fortæl eleverne, hvad de faglige mål for undervisningen er og tydeliggør, hvad der forventes af eleverne i undervisningen.

Se dernæst i fællesskab filmen ”Fish Out of Water”, og tal med eleverne om filmens hovedpointer, og hvordan filmen knytter an til faget geografi. 

Diskuter fx problemstillinger som herunder:

  1. I eksemplet fra filmen fordrives Emanuels bier angiveligt pga. landbrugsproduktion i området, men hvis landbrugsproduktionen fx er med til at brødføde flere mennesker i området, er det så ikke i orden? Eleverne skal komme med faglige argumenter for og imod.
  2. I filmen ønsker Emanuel, at skoven kunne komme tilbage – og at alt kunne være som før. I klimadebatten er nogle af omdrejningspunkterne ofte, om vi skal forsøge at bremse klimaforandringerne, om klimaforandringerne overhovedet kan bremses – eller om vi skal forsøge at tilpasse os en verden i forandring. Eleverne skal komme med fagligt funderede argumenter for de forskellige synspunkter.
 1. Inddel derefter eleverne i grupper.
 2. Hver gruppe skal nu i gang med at producere en kortfilm om fremtiden. Grupperne skal inddrage konkrete nutidige eksempler på globale udfordringer. Det kan fx være klimaforandringer, tørke, vandmangel, hungersnød, havspejlsstigning, migration, flygtningestrømme, orkaner, produktionsmønster, forbrug, affaldshåndtering, forurening, skovbrande, orkaner mv. Eksemplerne kan eleverne fx finde i stor stil i forskellige medier. Et par eksempler til inspiration er også lagt ind under relevante links.
 3. På baggrund af de megatrends og udviklingstendenser, eleverne identificerer, skal de udarbejde et filmisk og fagligt funderet bud på, hvordan fremtiden mon kommer til at se ud. Filmen skal desuden rumme et løsningsorienteret element.  Eleverne skal med andre ord også tilbyde ideer til løsninger og/eller tilpasningsstrategier i filmen. Hvordan kan vi som verdenssamfund imødegå fremtidens udfordringer? Hvordan skal vi forholde os? Hvordan skal vi prioritere og håndtere udfordringerne? 
Læs mere Vis mindre

Se filmen "Fish Out of Water" her (13:00 min.):


Gennemførelse: Lektion 2

Grupperne arbejder videre med indhold til deres filmproduktion. Foreslå grupperne, at de laver en drejebog, inden de går i gang med at producere filmen. Drejebogen kan med fordel inddeles i to spor, så der både arbejde med det faglige indhold i filmen parallelt med filmiske virkemidler og formidling. Brug evt. de tre links ”Optag film med screencast og telefon”, ”Filmens grundelementer” og ”Filmiske virkemidler” under ”Relevante links” som inspiration.

Lektie til lektion 3

Grupperne skal producere deres film færdig som lektie til lektion 3.

Gennemførelse: Lektion 3

 1. I lektion 3 skal grupperne vise deres film for hinanden. Når en gruppe har vist sin film for resten af klassen, skal gruppen efterfølgende styre en diskussion af filmens indhold. Hvilke megatrends og udviklingsscenarier er fremtidsperspektivet baseret på? Hvorfor mener gruppen, at fremtiden vil se lige præcis sådan ud – hvilke faglige argumenter har de vægtet?
 2. Når alle grupper har fremvist deres film, bør der være en fælles opsamling i plenum af de væsentligste hovedpointer fra undervisningen.
 3. Lav som evaluering fx i form af en survey i programmet Kahoot, der forberedes forud for undervisningen. Bed i surveyen fx eleverne om at tage stilling til, om de opfylder de faglige mål for lektionerne, hvad der har været positivt/negativt ved arbejdsformen og indholdet i lektionerne, hvordan elevernes egen arbejdsindsats har været, og spørg ind til, hvad der eventuelt kunne optimeres. 

Eksempler på centrale begreber

Klimaforandringer, tørke, hungersnød, fremtidsscenarier, megatrends, migration, flygtningestrømme, katastrofer, orkaner, produktionsmønstre, forbrug, bæredygtig udvikling, tilpasning, klimaaftale, COP, havspejlsstigning, skovbrande.

Relaterede links

Baggrundsstof til arbejdet med scenarier.
Find inspiration til udarbejdelse af film.
Find inspiration til udarbejdelse af film.
Sammenlign Kenya med Danmark.
Information og data om alverdens lande.
Information om verdens lande.
Information om FN’s 2015 mål.
Om de nye globale verdensmål, der træder i stedet for 2015 målene.
Overblik over FN’s 2015 mål.
FN’s 17 nye verdensmål, der danner rammen for den globale udviklingsindsats over de næste 15 år.
Masteruddannelse i katastrofehåndtering – oprettet i 2008.
Uddannelse inden for katastrofehåndtering.
Artikel fra videnskab.dk den 17. februar 2011.
Artikel på b.dk den 12. december 2015.
Forskellige idéer og tips til evalueringsmetoder