Nerveimpulser

Eleverne undersøger og visualiserer reaktionstider.
billede af nerver

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. 

I aktiviteten undersøger eleverne, hvor hurtigt nerveimpulser kan løbe. Denne aktivitet anvendes i et forløb om nerver og nerveimpulser. I aktiviteten er eleverne selv fysisk aktive og skal anvende deres egne observationer til senere efterbehandling. Aktiviteten har en varighed af 30-45 minutter.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan bl.a. vha. diagrammer forklare nerveimpulsers reaktionstid

Undervisningsaktivitet

Denne aktivitet kan evt. anvendes i starten af et forløb om nerver og nerveimpulser. Eleverne foretager observationer i fællesskab, som de senere efterbehandler. På denne måde kan klassen få et fælles sprog om, hvordan nerverne reagerer, samt hvilken betydning det har, hvor på kroppen nerverne er placeret.

Til aktiviteten kræves det, at man har et stopur til rådighed samt plads til, at eleverne kan sidde eller stå i en rundkreds. Det vil desuden være godt med et it-baseret regneark til efterbehandling af resultater, alternativt kan diagrammer laves på millimeterpapir.

Hvad gør læreren?

Læreren sørger for, at der bliver stillet stole op i en rundkreds, som eleverne kan sidde på, eller at eleverne står i en rundkreds. Eleverne skal sidde/stå, så de ser ind i nakken af hinanden. Eleverne skal stå/sidde så tæt, at de kan nå hinanden. Læreren udpeger en elev til at være nummer et i rækken og giver denne et stopur.

Hvad gør eleverne

Eleverne sidder/står og ser ind i nakken af den foran. De skal let kunne nå den elev, som er foran. Eleven, som er nummer et, prikker eleven foran i nakken. Samtidig startes stopuret. Når man mærker prikket i nakken, skal man øjeblikkeligt prikke eleven foran sig. Når elev nummer et mærker prikket, stoppes uret. Tiden noteres.

Hvad gør læreren?

Læreren lægger op til drøftelse af, hvorfor der evt. er forskel i tid på de to øvelser.

Hvad gør eleverne

Eleverne gentager øvelsen, men denne gang prikkes der på storetåen. Tiden noteres. 

Hvad gør læreren?

Hvad gør eleverne

Eleverne gentager de to øvelser, og tiden noteres. Eventuelle forskelle i tid fra første til anden gang drøftes, og eleverne prøver at finde forklaringer på forskellene.

Hvad gør læreren?

Hvad gør eleverne

Eleverne udregner enkeltvis eller to og to, hvor mange meter nerveimpulsen løber, når den skal igennem alle elever. Derefter udregnes til meter i sekundet.

Der laves diagrammer, som viser resultaterne.

Hvad gør læreren?

Klassen deles i to grupper og øvelserne gentages, nu med bare halvdelen af eleverne.

Læreren opfordrer igen til drøftelse af resultaterne og sammenholder med det, eleverne evt. har oplevet i virkeligheden på egen krop.

Hvad gør eleverne

Eleverne laver øvelsen igen, beregner m/sek og finder forklaring på en eventuel forskel i hastigheden.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

 

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan bl.a. vha. diagrammer forklare nerveimpulsers reaktionstid

Tegn på læring

  1. Eleven forklarer ’forsinkelsen’ ved at kammeraterne ikke er hurtige nok til at sende prikket videre.
  2. Eleven forklare ’forsinkelsen’ ved at nerveimpulsen skal gennem en lang række nervebaner.
  3. Eleven forklarer ’forsinkelsen’ ved at der både er en reaktionstid fra modtagelse af prik til afgivelse af prik og en lang række nervebaner

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i. Eleverne kan fx. forklare for hinanden, hvorfor der er forskel på reaktionstiden i de forskellige undersøgelser, samt forklare, hvad man kan se ud af de udfærdigede diagrammer.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Modellering (obligatorisk)
Krop og sundhed (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan med modeller forklare funktionen af og sammenhængen mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem (vejledende mål)
Eleven har viden om sammenhænge mellem stimuli og respons (vejledende mål)