Nodelæsning

Ved hjælp af en gratis interaktiv øvelse kan nodernes navn og placering i nodesystemet trænes. Øvelsen er velegnet til at træne aflæsning af noderne, men skal ses i sammenhæng med spil på instrumenter.
Notation

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. Den interaktive øvelse hjælper eleverne til hurtigere at kunne skelne noderne fra hinanden i nodesystemet. Det er væsentligt, at øvelsen indgår som led i musikalsk udøvelse, da den ingen værdi har i sig selv. Øvelsen er kun et skridt på vejen i forhold til at spille.

Fra Fælles Mål til omsat læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan læse udvalgte noder i nodesystemet.

Undervisningsaktivitet

Ressourcen kan gratis anvendes uden nogen form for installering. Siden er på engelsk, men meget overskuelig. Øvelsen er afhængig af et installeret java-plugin på computeren (gratis). Start med at sikre, at øvelsen virker på relevante enheder.

Under øvelsen er det muligt at klikke på nodenavnene på skærmen, men det er også muligt at bruge tastaturet. Hvis eleverne skal bruge et keyboard kræves et tilkøb. Under indstillinger kan vælges forskellige noder og nøgler. Under øvelsen fremstår elevens resultater løbende. Eleven kan frit starte øvelsen forfra. Når eleven stopper øvelsen, fremstår resultatet på skærmen som mulig dokumentation for målopfyldelse. 

Undervisningsdifferentiering forekommer naturligt ved valg af indstillinger forud for øvelsen. Eleverne arbejder som udgangspunkt enkeltvis, men der kan også arbejdes parvis.

Hvad gør læreren?

Læreren angiver de toner, som eleverne skal træne i forbindelse med en konkret musikudøvelse. Det kan i forbindelse med blokfløjtespil eksempelvis være tonerne - g a b c d. Herefter trykkes på 'Start'.

Hvad gør eleverne?

Eleverne aflæser noden i nodesystemet og angiver nodens navn ved at klikke på skærmen eller trykke på tastaturet. Herefter fremkommer en ny node, og øvelsen gentages. Efter et stykke tid startes forfra, og fejlprocenten/hastigheden forsøges forbedret.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsat læringsmål

  • Eleverne kan læse udvalgte noder i nodesystemet.

Tegn på læring

  1. Eleven læser noderne g a b c d med en fejlprocent på under 15.
  2. Eleven læser noderne c d e f g a b c d med en fejlprocent på under 10.
  3. Eleven læser 20 noder med en fejlprocent på under 5 og en gennemsnitstid på under 3 sek. pr. node.

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Musik
3. - 4. klasse
Musikudøvelse (obligatorisk)
Spil (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan spille enkle melodiske og rytmiske forløb efter gehør og med støtte af notation (vejledende mål)
Eleven har viden om enkel notation og gehør (vejledende mål)